เก็บไว้ทำใช้เอง น้ำย าเร่งราก ทำง่ายประหยัด รากงอ กไว

การทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้กล า ยเป็นกระแสที่คนรุ่นใหม่หัน มาให้ความสนใจกัน มากขึ้นอ ย่ างกว้างขวาง เนื่องด้วยสมัยก่อนนิยมใช้ส า ร เคมีมากมายกับพืชผักที่ปลูก ถึงแม้จะเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพแต่สิ่งที่ต ามมาด้วยนั้นกลับเป็นอั น ต ร า ยจากส า ร เคมีที่ตกค้าง กับผู้ใช้และผู้ที่รับประทาน เมื่อสะสมนานๆก่อให้เกิดโ ร ค

การเร่งรากพืช เป็นการกระตุ้นและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากให้สามารถนำไปปลูกได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วย ป ร ะ ห ยั ด เวลา แต่น้ำย า เร่งรากทั่วไปต ามท้องตลาด มักจะเป็นส่วนผสมที่มาจากส า ร เคมี

วันนี้เราจึงจะพาทำน้ำย าเร่งรากสู ต รทำเองง่ายๆ กับการใช้ของในบ้านที่มีกันอยู่แล้ว โดยไอเดียนี้มาจากช่อง wealthyrichchannel ซึ่งพอใช้สู ต รนี้ช่วยเร่งรากก็ได้ผลกว่าปกติถึง 30 เปอร์เซน เลย มีขั้ น ต อ นการทำอ ย่ างไรมาดูกัเลยจ้า

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เครื่องดื่ มชูกำลัง 1 ขวด

2 ผงชูรส 1 ช้อ นโต๊ะ

3 กะปิ 1 ช้อ น โต๊ะ

4 น มเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก

ขั้ น ต อ นการทำน้ำย าเร่งราก

เอาเครื่องดื่ มชูกำลัง (ยี่ห้ออะไรก็ได้) เอามาเทลงชาม ผ ส ม เลย 1 ขวด ต ามด้วยน มเปรียวแล้วคนให้เข้ากัน ให้นำกะปิ 1 ช้อนโต๊ะ มาละล า ยกับน้ำอุ่นเล็กน้อย เพื่อให้กะปิไม่เป็นก้อน และผสมได้ง่ายขึ้น แล้วก็เทต ามลงไปในชามผสม สุดท้ายก็ให้ใส่ผงชูรสลงไป แล้วคน ส่ ว น ผสมทุกอ ย่ างให้เข้ากันทั้งหมด คนจนผงชูรสละล า ยไม่เห็นเป็นผงก็ใช้ได้แล้ว

การนำไปใช้

หากต้องการนำไปแช่ให้รากออ กมา จะใช้น้ำย าเร่งรากสู ต รนี้ 1 ส่วนต่อน้ำเปล่า 3 ส่วน จากนั้นเอากิ่งพันธุ์ไม้ลงไปแช่ไว้ 15 – 30 นาที แล้วก็นำไปปักลงดินได้เลย แต่ถ้าจะนำไปใช้รดต้นไม้ก็ให้ใช้น้ำย าเร่งราก 6 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำส ะ อ า ด 20 ลิตร แล้วก็ เ อ า ไปพ่นรดต้นไม้ หรือพืชผักที่เราต้องการได้เลย จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ดี

ประโยชน์จากน้ำย าเร่งรากสู ต รนี้

1.ใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช้ส า ร เคมี จึงปลอ ดภั ยต่อผู้ใช้เอง

2.ไคโตซานในกะปิจะทำให้ต้นไม้แข็งแ ร ง จะได้ ก ร ด แลคติคสูงในน มเปรี้ยว ได้น้ำต าล คาเฟอีน ทอรีน ไทอามีนและวิต ามินซีหลากหล า ยใน เ ค รื่ อ ง ดื่ มชูกำลัง ช่วยทำให้ระบบรากดูดปุ๋ยได้เต็มที่ ช่วยให้ระบบดูดธาตุอาหารได้ดี

3.กรดอะมิโน จากผงชูรสที่ช่วยทำให้พืชของเราแข็งแ ร ง ทนทาน ไม่โ ท ร มง่ายเวลาโดนศัตรูพืชมาก่อนกวน

4.ช่วยทำให้พืชที่ย้ายปลูกใหม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

น้ำย าเร่งรากแบบนี้ ห ล า ย คนก็นิยมทำใช้กันเพราะว่ามันประหยัดเ งิ นในกระเป๋าไปได้ตั้งเยอะเลย ใครที่อย ากจะได้ตัวช่วยในการ ข ย า ย พันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ ก็ลองทำน้ำย าเร่งรากแบบง่ายต ามที่แนะนำข้างต้นใช้กันได้เลย

ที่มา fourfarm.com, kasetchaoban.com liekr  poobpub