เก็บเอาไว้อาจได้ใช้ หากโอนเ งิ นผิ ดบัญชีเอาคืนได้ ทำต ามขั้ น ต อ นนี้

เรื่องเ งิ นๆทองๆมันไม่เข้าใครออ กใครหรอ กแม้กระทั่งเรื่องการโอนเ งิ น วันนี้เราจะพามาดูการเอาเ งิ นคืนถ้าหากเราโอนเ งิ นผิ ดบัญชี เพราะอาจจะใส่เลขผิ ดเพราะความเร่งรีบไม่ได้ทวนดูให้แน่ และถ้าหากเกิดเกตุการณ์เช่นนี้เราจะได้แก้ไขได้ทันการ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

หล า ยคนอาจเคยทำผิ ดพลาดเรื่องการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิ ดพลาด ห ม า ยเลขบัญชีผิ ด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิ ดก็จะทำให้เ งิ นไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเ งิ นปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเ งิ น แต่ถ้าเกิดผิ ดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเ งิ นผิ ดบัญชีหรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด

ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเ งิ น ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่า หากเกิดกรณีการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้ องยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเ งิ น และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิ ดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเ งิ นให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้รับโอนผิ ดยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารก็จะโอนเ งิ นเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเ งิ นให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎห ม า ย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิ ดนั้น จะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎห ม า ยต่อไป

หากมีคนโอนเ งิ นผิ ดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเ งิ นผิ ดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบร า ยละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไรและถามชื่อ กับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน

ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเ งิ นคืน ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเ งิ นที่โอนผิ ดเข้ามาในบัญชีของเรา ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่า มีเ งิ นเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเ งิ นให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเ งิ น จะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิ ดของธนาคารที่โอนเ งิ นผิ ดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิ ดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้ อมูลเองได้ ความผิ ดอาจเกิดจากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิ ดพลาดหรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิ ดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเ งิ นคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเ งิ นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับเ งิ นให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง ส่วนเรื่องการเตรียมเอกส า รที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมร า ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิ นธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย)

ที่มา krustory