เก็บออมด้วยวิ ธี 50/30/20 เป็นต้นทุนในอนาคต

การออมเ งิ นเป็นวิ ธีการสะสมทุนท รั พ ย์เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งการมีแผนสำรองหรือมีเ งิ นสำรองไว้ประกันความไม่แน่นอน ในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และการออมเ งิ นก็เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยปกติแล้วผู้คน มักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิ ธีที่สอ ดรับกับตัวเอง วันนี้เราจะพาทุกคน ไปเรียนรู้วิ ธีการอ อ ม เ งิ นกับบทความวิ ธีออมเ งิ นแบบ 50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอ ย่ างไรบ้าง ซึ่งเป็นร า ยได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น การเ สี ยภาษี และแบ่งเ งิ นของคุณออ กเป็นสัดส่วนดังนี้

20เปอร์เซน = เ งิ นออมและชำระห นี้

30เปอร์เซน = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

50เปอร์เซน = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แล้วกฎการออมเ งิ น 50/30/20 มีวิ ธีการแบ่งเ งิ นอ ย่ างไรมาดูวิ ธีแบ่ง เ งิ นในแต่ละสัดส่วน อ ย่ างละเอียดกันเถอะ

50เปอร์เซน = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเ งิ น 50/30/20 คุณควรแบ่งเ งิ นครึ่งหนึ่ง ของร า ยรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วน ที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณข า ด ไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเ ช่น ค่าบ้าน ค่าอาหารค่าเ ดินทาง และค่าสาธารณูปโภค

อ ย่ าง ค่าน้ำและค่าไฟ ตัวอ ย่ างค่าใช้จ่ ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระห นี้เจ้าห นี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเ งิ นจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระห นี้จึงนับเ ป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แล้วเราจะจัดการอ ย่ างไรหากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอ ดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่าย นอ กเหนือจากการชำระห นี้ ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20เปอร์เซน ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

โดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอ ย่ าง เช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่ วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิ ธีการแบ่งสัดส่วนเ งิ นเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ ใช้เ งิ นเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่

หากคุณตรวจสอบแล้วว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่ วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นกัน นี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลง แต่ ป ร ะ ห ยั ด มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้ อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้น มีความเ ป็นไปได้สูง ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เ งิ นน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ หรือไม่ คุณช่างโชคดีเหลือเกิน ก่อนจะนำเ งิ น ที่เหลือในแต่ละเดือนไปจั บจ่ายใช้สอย เพื่อความบันเทิงคุณควรพิจารณาและนำเ งิ นที่เหลือไปเก็บในส่วนของเ งิ นออม หรือนำไปชำระห นี้เพื่อเ พิ่ ม สภาพคล่องทางการเ งิ นของคุณ

20เปอร์เซน=เ งิ นออมและชำระห นี้

เ งิ นในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเ งิ น 50/30/20 แต่ถือว่า เ งิ นส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เ ป็นอันดับสองของแผนการเ งิ นนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือ ชำระห นี้เ พิ่มเติมออมเ งิ นไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน เป้าห ม า ยที่ดีคือควรมีเ งิ นย ามฉุกเฉินอ ย่ างน้อยสามเท่าของร า ยรับ พย าย ามบรรลุเ ป้าห ม า ยการออมเ งิ นและลงทุนเพื่อใช้ในย ามเ กษียณ หากคุณมีห นี้จำนวน มากหรือรู้สึกว่า เป้าห ม า ยในการออมเ งิ นหลัง เ ก ษี ย ณ ช่างห่างไกลเหลือเกิน

อ ย่ าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเ งิ นที่ดีขึ้นหลีกเลี่ยง การตั้งเป้าห ม า ย การออมเ งิ นที่สูงเกินไป แต่เริ่มจาก เ ป้ าห ม า ยการออมเ งิ นที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว ควรจัดลำดับความสำคัญอ ย่ างไร หากคุณมีห นี้ค้างชำระและไม่มีเ งิ นไว้ใช้ ในย ามฉุกเฉิน เราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเ ลยที่จะละทิ้งการ อ อมเ งิ นระยะย าว และออมเ งิ นสำหรับ การเกษียณ

ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเ งิ นได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น แม้มันอาจจะเป็นเ งิ นจำนวนไม่มากก็ต าม ข้อควรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น การอ ดออมอื่นๆ มีเพียงเ งิ นสำหรับใช้ใน ย ามฉุ ก เฉิน การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณและ การเก็บเ งิ นสำหรับเ หตุการณ์สำคัญในชีวิต อ ย่ างเช่น งานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต เท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ หากคุณต้องการเก็บเ งิ น สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้ อรถในฝัน คุณสามารถเก็บเ งิ นส่วนนี้ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่าเ งิ นส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30เปอร์เซน = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือ กใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือย เล็กๆน้อยๆ หรือ เพื่อความสนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เ งิ น มากกว่า 30เปอร์เซน ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่น

ห ม า ยความว่าได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันที นี่เป็น สิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าคุณสามารถ เ ว้นการแบ่งเ งิ นเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก

โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเ งิ นแต่อ ย่ างไรก็ต ามการป ล่ อ ย ให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้น ไม่ใช่ผลดีในระยะย าวอ ย่ างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเ งิ นสัดส่วนข้างบนได้แล้วอ ย่ าลืมใช้เ งิ น 30เปอร์เซน ของร า ยได้ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิ ด

จะเริ่มออมเ งิ นโดยใช้กฎ 50/30/20 อ ย่ างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่จะดียิ่งขึ้นไปอีก หากคุณสามารถอ้างอิงจากร า ยการเ งิ นฝากถอนของธนาคาร เ พ ร า ะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณอาจคลาดเ คลื่อนได้ คุณอาจจะพบว่า ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20ได้

นอ กจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าร า ยได้อ ย่ ากังวลไป นั่นอาจเป็นเ พ ร า ะว่า คุณใช้กฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้ปรับแผนการเ งิ นจนกว่า คุณจะพอใจหรือ หากคุณไม่สามารถปรับแผนการเ งิ นได้ลงตัว คุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างออ กไป

ที่มา chayend.com poobpub