อ ย่ าไปคาดหวังอะไรจากลูกมากไป แม้จะเลี้ยงเขามาอ ย่ างดี

เข้าใจว่าคนเรานั้นทำสิ่งใดก็อย ากให้สิ่งนั้นได้เป็นไปต ามความคาดหวังของตัวเอง แต่เรื่องบางเรื่องนั้นเราก็ไม่ควรจะคาดหวังกับมัน มากเกินไป เ พ ร า ะทุกเรื่องที่เราทำนั้นใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกเรื่อง ก็ต้องมีเรื่องที่ล้ มเหลวบ้างเป็นธรรมดา อ ย่ างการเลี้ยงลูกก็เช่นกัน วันนี้เรามีบทความเ ตื อ นสติของพ่อแม่มาฝากกัน

คนเป็นพ่อแม่นั้น ถึงแม้จะเลี้ยงดูเขามา แต่ก็อย่ าคาดหวังอะไรจากลูกๆ ให้คอยดูแลคุณย ามแ ก่ เ พ ร า ะเขาก็มีภาระหน้าที่ ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระ ผูกพันต่าง ๆเกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก คนอายุเกิน 50 อย่ างคุณ ต้องเลิกเอาสุ ข ภ า พไปแลก กับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเ งิ นเท่าไรก็ซื้อสุ ข ภ า พคืน มาไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือ การดูแลร่ า ง ก า ย ของคุณให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ ณ เวลานั้น

ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลา อาหารกินอย่ างเพียงพอ มีเ งิ นพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว อายุขนาดนี้คุณควรอยู่อย่ างเป็นสุข ทุกคนทุกบ้านต่าง ก็มีปัญหาของตนเอง กันทั้งนั้นแหละ อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แข่งขันกัน ไม่ว่าชื่อเ สี ยง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของลูก ๆ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือ การแข่งกัน มีความสุข สุ ข ภ า พ ที่ดี มีอายุที่ยืน ย า ว ปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

ส่วนสิ่งไหนที่เราไ ปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็อย่ าไปฝืนธรรมชาติ ให้จิตใจเป็นกั ง ว ล เป็นการทำล า ยสุ ข ภ าพจิตตัวเองเปล่า ๆ จงปล่อยให้มันเป็นไปอย่ างที่มันควรจะเป็น ยิ่งช่วงอายุ 50 ขนาดนี้แล้ว คุณต้องค้นหา หนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอๅรมณ์ดี คิดถึง แต่สิ่งที่ทำให้ ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่า คุณได้ ผ่ า น วันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้ว

วันเวลาที่ ผ่ า น ไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย 1 วัน ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้ามัน ผ่ า น ไปอย่ างมีความสุข นั่นหมายความว่า วันนั้นคือวันที่ คุณได้กำไร จิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ าสุ ข ภๅ พ ที่ดีของคุณได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ภั ย ก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้ง เป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย จงหมั่นออ กกำลังก ายให้เพียงพอ เ พ ร า ะการออ กกำลังกาย เป็น ย า รั ก ษ า ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยบำรุง รั ก ษ าร่ า งกายของคุณ

ให้คงอยู่ได้อย่ างมีคุณภาพ เลือ กกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบ ห มู่ ได้วิต ามิน และแร่ธาตุอย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อน ๆ เ พ ร า ะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้คุณรู้สึก เ ย า ว์ วัยและมีความหมายอยู่เสมอ ข าด พวกเขาเมื่อใด คุณจะต้องรู้สึกเสี ย ดายอย่ างแน่นอน ลูก แม้ว่าคุณจะเป็นคนเลี้ยงเขามาอย่ างดี ก็อย่ าได้คาดหวัง ว่าจะเลี้ยงดูคุณ อย่ าคาดหวังอะไรจากลูก ๆ ต่อให้คุณเลี้ยงใครไว้บางครั้ง สิ่งที่เราคาดหวังมักจะไม่สมหวัง และผลสุดท้ายเราเองที่ ต้องเ สี ยใจกับการผิ ดหวังครั้งนี้

ที่มา kid-si  sabuyjaijung