อาการบ้านหมุน เวียนศีรษะ แก้ได้ทำต าม 8 วิ ธีนี้

เวียนศีรษะ-บ้านหมุน (Vertigo) คืออาการเวียนศีรษะที่มีมากกว่าธรรมดา เ พ ร าะ มีอาการรู้สึกเหมือนบ้านหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนได้ ผู้ที่เป็นจะรู้สึกเ สี ยอาการทรงตัว และมีอาการคลื่นไส้ หรืออาจจะมีอาเจียนร่วมด้วย อาการมักจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหล า ยๆ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อาจจะเคยเป็นอาการแบบนี้ เ พ ร าะ ว่าเป็นโ ร ค ที่พบบ่อยโ ร ค หนึ่งในผู้สูงอายุ ครั้งแรกที่เป็นจะตกใจมาก

หล า ยคนคงเคยมีอาการเวียนศรีษะ มึนหัว แต่เมื่อได้นั่งหรือยืนนิ่งๆบางครั้งอาจจะรู้สึกดีขึ้น แต่หล า ยคน มีอาการหนักกว่านั้นคือมีการเวียนศรีษะแบบที่รู้สึกหมุน นั่นคืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo) นั้น มีสาเหตุมาจากความผิ ดปกติของอ วั ย ว ะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยรับการทรงตัวและสมดุลของร่างกายในท่าทางต่างๆเมื่อเกิดความผิ ดปกติขึ้นจึงทำให้มีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเองหรือตัวเองหมุน รู้สึกโคลงเคลงทั้งๆ ที่อยู่กับที่หรือไม่มีการเคลื่อนไหว ในบางคนอาจมีอาเจียน มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม หูอื้อ การได้ยินล ดลง หรือมีเ สี ยงในหูร่วมด้วยได้ และในวันนี้เราได้นำวิ ธีการที่จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ซึ่งวิ ธีการที่เรานำมาฝากในครั้งนี้เป็นวิ ธีการที่สามารถนำมาบ ร ร เ ท าได้เบื้องต้น

1 เมื่อรู้สึกบ้านหมุนให้เคลื่อนไหวช้าๆ เ พ ร าะ การขยับอ ย่ างรวดเร็วจะทำให้รู้สึกแย่ลง แต่การเคลื่อนไหวอ ย่ างช้าๆ จะทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น การก้าวเดินช้าๆ ก็สามารถช่วยบ ร ร เ ท าอาการได้ดี

2 อ ย่ ามองขึ้นหรือลง เนื่องจากการมองขึ้นหรือลงอาจทำให้รู้สึกมึนงงและไม่สบายมากยิ่งขึ้น ควรรั ก ษา ระดับศีรษะให้ขนานกับพื้นเท่าที่จะทำได้

3 ให้พย าย ามเพ่งมองวัตถุที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร าะ คนเราจะรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้จะดูเคลื่อนที่เร็วกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร าะ ฉะนั้นจึงแนะนำให้เพ่งมองไปยังสิ่งที่อยู่ในระยะไกล

4 อ ย่ าเคลื่อนไหวท่าทางซ้ำๆ เ พ ร าะ การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางซ้ำๆ เช่น สะบัดหน้า ขยับแขน ขยับขา จะส่งผลให้การทรงตัวไม่ดี และจะยิ่งทำให้อาการบ้านหมุนแย่ลงกว่าเดิมได้ ทางที่ดีควรเคลื่อนไหวอ ย่ างช้าๆ ด้วยความร ะ มั ด ร ะ วั งและมั่นคง

วิ ธีกายภาพเพื่อล ดอาการบ้านหมุน

1 หันศีรษะ 45 องศา เริ่มต้นด้วยการตั้งศีรษะตรง แล้วจากนั้นค่อยๆหันศีรษะไปทางซ้าย 45 องศา จากนั้นค่อยๆหันไปทางขวา ทำเช่นเดียวกัน

2 นอนหงาย ให้นอนหงายโดยเร็วเพื่อให้ลำคอและไหลผ่อนคล า ย เอียงศีรษะไปให้หูข้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการบ้านหมุน สัมผัสหมอนนาน 30 วินาที แล้วเอียงศีรษะอีกข้างให้หูสัมผัสหมอนนาน 30 วินาที

3 พลิกตัว จากนั้นพลิกตัวไปด้านเดียวกับศีรษะที่เอียงอยู่ แล้วอยู่ในท่าตะแคงนี้นาน 30 วินาที

ให้ทำท่าโดยเริ่มทำจาก 1-3 วันละ 3 ครั้ง เพื่อให้ห า ยข า ดจากอาการบ้านหมุน ซึ่งท่าเหล่านี้เป็นท่าที่นักกายภาพบำบัดใช้รั ก ษา ผู้ป่ ว ย แต่เราก็สามารถทำเองได้โดยไม่ยุ่งย ากและไม่ต้องเ สี ยค่าใช้จ่ายแต่อ ย่ างใด ท่าที่นำมาฝากนี้สามารถช่วยอาการบ้านหมุนได้ในเบื้องต้นเท่านั้นหากใครมีอาการตลอ ดเวลาควรไปพบแ พ ท ย์เพื่อทำการรั ก ษา

ที่มา bumrungrad Postsod thaihealth