ออมเ งิ นจากร้อย สู่แสนด้วย 6 วิ ธี

ถ้าพูดถึงการออมเ งิ นหล า ยๆคนแทบบอ กว่าเป็นไปไม่ได้เลยกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่จะมีเหลือเ งิ นเก็บ แต่เราอ ย่ าลืมว่าการออมเ งิ นไม่จำเป็นต้องออมทีละมากๆ ฉนั้นเรามาดูแนวทางในการออมจากเ งิ นร้อยให้ได้เ งิ นแสนกัน

1.หารูปแบบใหม่ๆ ในการเก็บเ งิ น

นอ กเหนือ จากการแบ่งเ งิ น เพื่อออมแล้วนั้น การหาวิ ธีเก็บเ งิ น รูปแบบใหม่ๆ ที่สอ ดคล้องไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ก็เป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่จะทำให้เรามีเ งิ น เก็บเพิ่มมากขึ้น เช่น การเก็บแบงค์ 50 การเก็บเศษเหรียญจากเ งิ นทอน หรือ การเก็บเ งิ นต ามจำนวนวันที่ เป็นต้น

2.ได้มาต้องแบ่ง

หล า ยๆ คน มักคิดว่าเ งิ นออมคือ เ งิ นส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือน ซึ่งการออมแบบนี้ จะทำให้ร า ยรับแต่ละเดือน มีจำนวนไม่เท่ากัน และย ากที่จะไปถึงเป้าห ม า ยของการออมให้สำเร็จได้ ทางที่ดีลองแบ่งจำนวนเ งิ น ออ กเป็นบางส่วน ทันทีที่ได้รับ อาจจะครั้งละ 10เปอร์เซน, 20เปอร์เซน หรือ 30เปอร์เซน นอ กจากจะทำให้เรามีวินัยในการออมแล้วนั้น การแบ่งเ งิ นภายในทันที ยังช่วยทำให้เรามีเ งิ นออมพอที่จะไปถึงเป้าห ม า ยได้อ ย่ างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3.ลงทุนผ่านการออม

ลองแบ่งเ งิ นจากการออม ในรูปแบบปกติ มาลงทุนกับการออมที่มีผลตอบแทน อ ย่ างการฝากประจำ ที่มีทั้งฝากประจำระยะสั้น ฝากประจำดอ กเบี้ยสูง การซื้ อสลากออมสิน เพื่อลุ้นรางวัลจาก รั ฐ ในแต่ละเดือน หรือ การซื้ อ กองทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีให้กับตัวเองได้ในภายหลัง เป็นต้น

4.ตั้งเป้าห ม า ยในการออมให้ชัดเจน

การจะทำอะไร ให้ประสบความสำเร็จ นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตั้ง เป้าห ม า ย ที่ชัดเจน การออมเ งิ นก็เช่นเดียวกัน หากเรามีเป้าห ม า ยที่ชัดเจน ว่าจะออมเ งิ นไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะเพื่อเก็บ เพื่อค่ารั ก ษ าพย าบาล เพื่อซื้ อของใช้ภายในบ้าน หรือเพื่อท่องเที่ยว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารร า ยรับและวิเคราะห์ร า ยจ่ายในแต่ละเดือนที่เหลือได้อ ย่ างง่ายดาย

5.ใช้บัตรเครดิตเท่าที่จำเป็น

อ ย่ าตกเป็นทาส ของบัตรเครดิตแค่เพียง เพราะกิเลสความอย าก ให้ท่องเอาไว้เสมอ ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการหยิบยกเอาเ งิ นในอนาคตของตัวเรามาใช้เพียงเท่านั้น ความจริงแล้วทุกคนควรมีบัตรเครดิตไว้ สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่เกิน 1 – 2 ใบ โดยให้ใช้กับสิ่งของชิ้นใหญ่อ ย่ าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือจะเอาไว้รูดค่าใช้จ่ายร า ยเดือน อ ย่ างค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เพื่อสะสมแต้ม เพียงเท่านั้น ส่วนของใช้จุกจิกที่ไม่จำเป็นควรงดใช้บัตรเครดิตรูด เพราะจะกล า ยเป็นดินพอ กหางหมูได้โดยไม่รู้ตัว

6.สร้างวินัยในการใช้จ่าย

การสร้างวินัย ในการใช้เ งิ นเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เรา มีเ งิ นเก็บไว้ใช้ในย ามคับขัน โดยเราอาจกำหนดจำนวนเ งิ นคร่าวๆ ที่จะใช้ในแต่ละวัน แล้วทำบันทึกร า ยรับ–ร า ยจ่าย เพื่อตรวจสอบว่า ในแต่ละเดือนเราใช้จ่าย ไปกับสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน สิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญ

ที่มา a n a n d a yindeeyindee