หามาปลูกต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน ว่าน ม ง ค ล เสิรมความ ร ว ย

การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอ ย่ างที่มีการรณรงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย ซึ่งบางต้นว่ากันว่าปลูกแล้วเสริมบารมีให้กับชีวิตได้อีกด้วย เราสามารถนำมาปลูกในบริเวณบ้าน ในห้องนอน ห้องทำงาน หรือต ามมุมต่าง ๆ ได้ต ามที่ต้องการ โดยไม่เป็นอั น ตร า ยอ ย่ างที่คิด

เมื่อพูดถึง ว่าน ก็ต้องนึกถึงเรื่องดี ๆ ที่จะต ามหลังการปลูกและส ร ร พ คุ ณอีกมากมายที่หล า ยคนให้ความสนใจ เอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับว่าน ม ง ค ล ระดับแถวหน้า ที่คัดมาแล้วว่าดีจริงพร้อมทั้งวิ ธีในการปลูก หากใครที่กำลังมองหาต้นไม้งาม ๆ มาปลูกไว้ที่บ้านสักต้น ก็น่าจะเริ่มที่ว่าน ม ง ค ล เหล่านี้เพื่อเสริม โ ช ค ล า ภ ให้กับตัวเองพร้อมทั้งคนในครอบครัว

1 สำหรับท่านที่เกิดเกิดวันจันทร์ แ น ะนำให้ปลูก ว่านเ ส น่ ห์จันทร์ข า ว

เนื่องจากว่านเ ส น่ ห์จันทร์ข า วเป็นว่าน ม ง ค ล มีความโดดเด่นที่ความสวยงามของใบ ส่วนความเป็น ม ง ค ล นั้นจัดให้เป็นว่าน ม ง ค ล ประเภทว่านเมตต ามหานิยม และว่านเสริม โ ช ค เสริม ล า ภ ต ามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่ ผู้คนหลงใหล ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เงินทองไหลมาเทมา การค้าการ ข า ย เจริญรุ่งเรือง

2 สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร แ น ะนำให้ปลูก ว่านกาหลง

เนื่องจากปลูกว่านเสริมด ว งต ามวันเกิด เพิ่มความรุ่งเรืองในชีวิตว่านกาหลงหรือว่านเ ส น่ ห์กาหลง เป็นว่านที่มีความเป็นสิริ ม ง ค ล หากนำมาปลูกจะเสริม โ ช ค ล า ภ เสริมเมตต ามหานิยม หากคนประกอบอาชีพค้า ข า ย จะช่วยให้ค้า ข า ย ดีเป็นเทน้ำเทท่า

3 สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ แ น ะนำให้ปลูก ว่านเ ส น่ ห์กวักแม่ทองใบ

ชาววันพุธหากอย ากมี โ ช ค ล า ภ เข้าบ้านไม่ข า ดสาย มี เ งิ น ท อ ง ใช้จ่ายไม่ข า ดมือให้คุณปลูกว่านเ ส น่ ห์กวักแม่ทองใบไว้ที่หน้าบ้านหรือหน้าร้าน จะช่วยเสริมด ว งให้คุณมีแต่ ร ว ย ร ว ย ร ว ย

4 สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี แ น ะนำให้ปลูก ว่าน มหา ล า ภ

มีคุณประโยชน์ด้านเมตต ามหานิยม ปลูกไว้ย่อมเกิด ล า ภ ผลทวีคูณหล า ยประการ มักปลูกเป็นต้นไม้เ สี่ ย งท า ย หากเจริญงอ กงาม ออ กดอ กดกดี ผู้ปลูกมักจะได้ ล า ภ จากการเ สี่ ย ง โ ช ค เสมอ ในทางกลับกันหากว่าต้นอับเฉาไม่ออ กดอ กเป็นลางบอ กเหตุว่าจะอับ โ ช ค เ สี ยท รั พ ย์ เชื่อ กันว่าการปลูกว่าน มหา ล า ภ ควรปลูกในวันศุกร์ข้างขึ้นจะดีที่สุด

5 สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ แ น ะนำให้ปลูก ว่าน มหา โ ช ค

เชื่อว่าเป็นว่านเมตต ามหานิยม และว่านแห่ง โ ช ค ล า ภ ที่ทำให้ผู้คนนับถือ และนำ โ ช ค ล า ภ เงินทองมาให้ผู้ปลูก

6 สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ แ น ะนำให้ปลูก ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนกลาง

มีประโยชน์ในด้านป้องกันสรรพภั ย และยังเป็นไม้เ สี่ ย งท า ย หากเลี้ยงแล้วเจริญงอ กงามดี ผู้เลี้ยงก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับว่าน

7 สำหรับท่านที่เกิดเกิดวันอาทิตย์ แ น ะนำให้ปลูก ว่านสี่ทิศ

เนื่องจากเป็นว่านออ กดอ กสีแดง เป็นสี ม ง ค ล สำหรับชาววันอาทิตย์ เชื่อ กันว่าถ้าเลี้ยงว่านสี่ทิศให้ออ กดอ กพร้อมกันได้ทั้งสี่ดอ กหรือสี่ทิศผู้เลี้ยงจะมี โ ช ค ล า ภ และหากว่าในช่วงที่ว่านสี่ทิศกำลังออ กดอ กทั้งสี่อยู่นั้น ผู้เลี้ยงคิดจะทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จทุกประการ แต่ถ้าหากว่า ว่านสี่ทิศออ กดอ กไม่ครบทั้งสี่ดอ ก หรือออ กดอ กแค่ 2 หรือ 3 ดอ ก ก็จะไม่เป็นผลดีแก่ผู้เลี้ยงเหมือนเป็นลางบอ กเหตุว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดแก่ผู้เลี้ยง

เป็นอ ย่ างไรกันบ้างคะ ว่าน ม ง ค ล ประจำวันเกิดทั้งเจ็ดว่าน เจ็ดวันเกิด นอ กจากเสริม ม ง ค ล ร่ำร ว ย โ ช ค ดีแล้ว ยังเพิ่มความสวยงาม สดชื่นให้คนในบ้านและผู้ผ่านไปมาที่พบเห็นอีกด้วย

ที่มา Horoworld,poรtรod  parinyacheewit