หามาปลูกติดบ้านไว้ ต้นไม้ 5 ชนิดป้องกันบ้านได้

นอ กจากการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สวยงามประดับแล้ว ยังช่วยป้องกันบ้านจากสั ต ว์มีพิ ษได้อีกด้วย ต้นไม้กันงู 5 ชนิด ควรปลูกไว้ในสวน เป็นต้นไม้ที่ออ กฤทธิ์แ บบอ่อน

กับสั ต ว์บางชนิด ทั้งจากการสั ม ผั สแล้ วเกิดการระคายเคือง หรือไปรบกวนระบบรั บก ลิ่ นของพวกมัน อย ากรู้ว่าสั ต ว์พวกนั้นกลั วต้นไม้อะไรกันบ้าง มาดูกันเลย

1 ดาวเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียว เป็นร่อง แตกกิ่งบริเวณโคนต้น ใบมีลักษณะคล้ายขนน กออ กเรียงตรงข้ามกัน ขย ายพันธุ์ด้วยการเพ าะเมล็ดดาวเรือง ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว

2 ลิ้น มังกร

เป็นไม้ล้มลุก มีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สั ต ว์ไม่เข้าใกล้บ ริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้บ้าน เนื่องจากลักษณะกายภาพของสั ต ว์ชนิดนี้ ย ากต่อ การเลื้อยผ่ าน ลิ้น มังกรเป็นต้ นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับก ารปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

3 ฟ้าทะล า ยโจร

ฟ้าทะล า ยโจร เป็นพืชสมุนไพรส ารพัดประโยชน์ ความสูง 50 เซนติเมตร ลำต้นเหลี่ยม ผิวใบเกลี้ยง ออ กสลับตรงข้าม ทรงใบรี ออ กด อ กที่ซอ กใบบริเวณปล า ยยอ ด มีสีขาว ด อ กมีขนาดเล็ก

ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น หากตัวถูกับราก หรือใบของฟ้าทะล า ยโจร จะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการป ว ด และแสบ มันจึงไม่ชอบเข้ าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้

4 จิงจูฉ่าย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 45-120 เซนติเ ม ต ร มีเหง้าติดพื้น หรืออยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง กลม มีร่อง และมีขนขึ้นปกคลุม แตกกิ่งก้านต ามต้น

ออ กใบเรียงสลับกัน ลักษณะใบคล้ายผักชี ปล า ยใบแหลม และแตกเป็นแฉก หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิดการระค ายเคืองต่อผิวหนังของสั ต ว์

5 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหล า ยปี ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

ออ กด อ กสีม่วง ลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีก ลิ่ นคล้ายกุ้ยช่าย ทั้งที่ด อ ก และใบ ซึ่งนอ กจากจะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุง และหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้ าเข้ามาในเขตบ้าน และสวนของเราได้ด้วย

ที่มา  sit-smiling