หากรถโดนชน เรียกเ งิ นก้อนโตได้ หล า ยคนไม่รู้

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามีเรื่องราวเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่อย ากจะนำมาฝากเพื่อนๆเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องของคนที่มีรถนั่นคือเรื่องประกันรถนั่นเอง จะเป็นอ ย่ างไรเกี่ยวกับประกันอ ย่ างไรบ้างเราไปดูกัน

ปัจจุบันคนนิยมมีรถกัน มากขึ้น เพราะการมีรถสักคันนั้นไม่ใช่เรื่องย า กเหมือนสมัยก่อน จึงมีแต่คนใฝ่ฝันอย า กจะมีรถสักคัน เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ต้องไปต่อรถลงเรือให้เหนื่อยเปล่า ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ บนท้องถนน มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน คุณ Somchet J. Mhin ได้ออ กมาแ ช ร์ ประสบการณ์ให้ฟังผ่ า นทางแอพพลิเคชั่นเ ฟ ซบุ ค โดยมีใจความว่า

ในช่วงหล า ยปีก่อนนั้น เขาได้ถูกรถชนท้ายในระหว่างทางเลี้ยวเข้าบ้าน ใช้เวลาซ่อมนานถึง 2 เดือน เนื่องจากบริษัทประกันของคู่กรณี ดึงเรื่องเอาไว้เหมือนจะเป็นการพูดคุยเพื่อปัดความรับผิ ดชอบ จึงทำให้เขาเกิดความไม่พอใจ เพราะนอ กจากเ สี ยเวลาแล้ว ยังต้องมาฟังประกันคู่กรณี พูดบ่ายเบี่ยงถึงประเด็นการซ่อมรถ เขาจึงเกิดความคิดจะเอาคืนบริษัทประกันของคู่กรณีเ สี ยบ้าง ดังนั้นเขาจึงทำมันอย่ า งจัดเต็ม

เมื่อถึงเวลาที่รถซ่อมเสร็จ เขาก็เลยทำการเคลมประกัน ในส่วนค่าข า ดประโยชน์ไป 45 วัน ซึ่งเขาได้เรียกไปวันละ 1,000 บ า ท รวมกับค่าเสื่อมสภาพรถแล้ว รวมเป็นเ งิ น 5 หมื่นกว่าบ า ท ทำให้บริษัทประกันถึงกับอึ้ง และขอต่อรองที่จะจ่ายในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท แต่ก็ตกลงกันได้ที่จำนวนเ งิ น 25,000 บ า ท เขาจึงยอมตกลง เพราะเบื่อเรื่องวุ่นวายเหล่านี้เ สี ยเต็มประดา คิดว่าได้เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้

ที่เขายกเรื่องนี้มา ก็เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนน ได้ดูไว้เป็นกรณีศึกษา ว่าหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์เกิดขึ้น และเรานั้นเป็นฝ่ายถูก เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าข า ดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถ และคู่กรณีต้องจัดการซ่อมรถให้เรากลับมาใช้ได้ในสภาพเดิม แต่หากเราเป็นฝ่ายผิ ด ทางผู้กรณีก็สามารถที่จะเรียกสินไหมค่าข า ดประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน

เชื่อว่าคนส่วน มากจะไม่รู้ถึงเรื่องนี้ จึงทำให้ประกันได้รับผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ไป โดยจะไม่บอ กเราด้วยเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิ ดชอบ หากได้ทราบเรื่องนี้แล้ว ขอให้เป็นกรณีศึกษา อย่ า เ สี ยรู้บริษัทประกัน เมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ครั้งใด อย่ า ลืมเรียกค่าข า ดประโยชน์จากบริษัทประกันของคู่กรณีเอาไว้ด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรได้รับ

นอ กจากนี้คุณ Somchet J. Mhin ยังได้ออ กมาให้ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆ ที่จะต้องใช้ประกอบการเรียกค่าเ สี ยห า ย ค่าสินไหม รวมถึงค่าอื่นๆว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมไว้บ้าง และตัวอย่ า งในการเขียนจดห ม า ยขอค่าสินไหม

เอกส า ร ที่ใช้ในการขอสินไหมค่าข า ดผลประโยชน์

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ (จากอู่ที่เราซ่อมรถ ซึ่งเขาจะต้องลงวันที่วันรับรถด้วยว่าวันไหน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง)

3 สำเนาทะเบียนรถ (ใช้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าใครเป็นเจ้าของรถ ถ้าหากรถติดไฟแนนซ์ ก็ต้องมีสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบด้วย)

4 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

5 ใบมอบอำนาจ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อย่ า งเช่น ค่าเช่ารถ ค่าแท็กซี่

7 จดห ม า ยคำร้องขอค่าข า ดประโยชน์ ดังตัวอย่ า งต่อไปนี้

วันที่ 18 กันย า ยน 2558

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท XXX ประกั น ภั ย จำกัด (มหาชน)

เอกส า ร แนบ

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ

3 สำเนาทะเบียนรถ

4 สำเนาบัตรประชาชน

ข้าพเจ้า นาย (ระบุชื่อ นามสกุลจริงให้ชัดเจน) เป็นเจ้าของรถยนต์ (บอ กยี่ห้อ และชื่อรุ่น) ห ม า ยเลขทะเบียน (ทะเบียนรถ จังหวัด) ถูกรถเทรลเลอร์ ยี่ห้อ (รถของคู่กรณี) ของ บริษัท XXX จำกัด ห ม า ยเลขทะเบียน (คู่กรณี และจังหวัด) เลขกรมธรรม์ (คู่กรณี) ชนท้ายที่ (ระบุสถานที่) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ยดังนี้

1 กันชนหลังบุบและฉีก

2 ฝาปิดท้ายบุบบี้

3 บังโคลนหลังซ้ายขวาบุบ

4 แผงท้ายบุบ

5 ไฟท้ายซ้ายขวาแตก

6 ไฟทับทิมซ้ายขวาแตก

7 ท่อไอเ สี ยแตก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ชื่อว่า อู่ของบริษัท XXX ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน XXX ในวันที่ (ลงวันที่ให้ชัดเจน) และซ่อมเสร็จในวันที่ (ลงวันที่ให้ชัดเจน) โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมรวมทั้งสิ้น (ระบุจำนวนวันที่ส่งรถซ่อม)

ข้าพเจ้าทำงานในฐานะผู้บริหารบริษัท XXX โดยปกติแล้วจะต้องใช้รถยนต์สำหรับการติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตรต่อวัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่นั้น ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่ า งมาก

ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บ า ทต่อวัน เป็นระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเ งิ น XXXXX บ า ท

2 ค่าเสื่อสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บ า ท

เมื่อคุณ Somchet J. Mhin ได้โพสเรื่องราวเหล่านี้ลงโซเชียล ปรากฎว่ามีคนแ ช ร์ ต่อไปมากกว่า 10,000 ครั้ง ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่ไม่ทราบถึงผลประโยชน์ในเรื่องนี้นั้น ยังมีอยู่มาก ฉะนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปก็ควรจะเรียกร้องเอาสินไหมค่าข า ดประโยชน์ไว้ด้วย อย่ า เ สี ยรู้บริษัทประกันอีกเลย เพราะมันเป็ฯสิ่งที่เราควรจะได้รับเอาไว้จริงๆ

ที่มา Postsod  krustory