หล า ยคนไม่เคยรู้ 7 อาหารตอนท้องว่างไม่ควรกิน

เคยได้ยินไหมว่า อาหารบางชนิด กินตอนท้องว่าง จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด แต่ก็มีอาหารบางชนิดที่ถ้ากินตอนท้องว่างละก็ จะเป็นโ ท ษมากกว่าหล า ยเท่า เพราะการทานอาหารบางอ ย่ างในขณะที่ท้องว่าง อาจส่งผลเ สี ยต่อระบบทางเดินอาหาร ซึ่งทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ต ามมาได้ ท้องว่างไม่ควรกินอะไร แม้ว่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากก็ต าม เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายท้อง มีแก๊สเกิดก ร ดเกินในกระเพาะอาหารขึ้น มา

1 ลูกพลับ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า ลูกพลับ เป็นอาหารต้องห้ า มที่ห้ า มกิน ตอนท้องว่างเพราะว่า ลูกพลับจะเป็นตัวกระตุ้นให้ กระเพาะอาหารหลั่ง ก ร ดเกลือออ กมามาก ทำให้ เ จ็ บ หน้าอ ก คลื่นไ ส้ และเป็น แ ผ ล ใน กระเพาะอาหาร

2 อาหารหวาน

การเลือ กรับประทาน อาหารหวานหรือน้ำหวาน เช่น น้ำอัดลม ลูกอม ช็อ กโกแลต ตอนท้องว่างจะทำให้ โปรตีนรวมตัวกับน้ำต าล ซึ่งส่งผลต่อ การดูดซึมโปรตีนทุกชนิด และล ดส ม ร ร ถ ภ า พ การทำงานของระบบ หมุนเวียน เ ลื อ ดและไ ตได้

3 ชาแก่

ความเชื่อผิ ดๆ ว่าการจิบชา ตอนเช้าจะทำให้สดชื่อ ผ่อนคล า ย ซึ่งความจริงการจิบชา ตอนเช้าโดยเฉพาะชาแก่ตอนท้องว่าง จะทำให้ก ร ดเกลือของน้ำย่อย ในกระเพาะอาหารเจือจาง ส่งผลให้เกิดอาการใจสั่น เวียนหัว มือเท้าไม่มีแรง

4 น มและถั่วเหลือง

หล า ยๆ คนคงเลือ กน มหรือน้ำเต้าหู้ ที่มาจากถั่วเหลือง เป็นตัวเลือ กอันดับแรกๆ ในเวลาท้องว่างเพราะน ม และถั่วเหลืองอุดมไปด้วยโปรตีน แต่แท้จริงแล้วทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราได้มากที่สุด ก็ต่อเมื่อ กระเพาะ เราอาหารมี ส า ร ประเภทแป้งอยู่ ดังนั้นการเลือ กรับประทาน น มตอนท้องว่าง จะทำให้ท้องอื ดได้

5 กล้วย

จริงๆ แล้วกล้วยมีคุณสมบัติให้ระบบขั บ ถ่ า ยดี แต่ถ้าทานตอนท้องว่าง จะทำให้ท้องอื ด และ เป็นการเพิ่มแมกนีเซียม ใน เ ลื อ ด ให้สูงขึ้น ทำให้สูญเ สี ยสัดส่วนของแคลเซียม และแมกนีเซียมซึ่งเป็นการยับยั้ง การทำงานของหลอ ด เ ลื อ ด หัวใจ เป็น อั น ต รา ย ต่อสุ ข ภ า พ อ ย่ า ง มาก

6 ผัก

เมนูที่ทำจากผักเป็นเมนูยอ ดฮิต ของคนล ดความอ้ ว น แต่รู้หรือไม่ว่าการทานผักแทนข้าว นอ กจากจะให้เราได้รับ ส า ร อาหารไม่ครบ 5 ห มู่ แล้วการทานผัก ตอนท้องว่างทำให้ท้องอื ดอีกด้วย

7 เห ล้ า

เป็นสิ่งต้องห้ า มที่ไม่คว ร อ ย่ า ง ยิ่งที่จะกินตอนท้องว่าง เพราะมีส่วนเพิ่มแรงกระตุ้น เยื่อ บุก ระ เพ าะอาห าร ส่งผลให้เป็น โ ร ค กระเพาะอาหารอั ก เ ส บ และเป็น แ ผ ล ในกระเพาะอาหารได้

นอ กจากนี้ความรู้อีกเล็กๆ น้อยๆ สำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำตอนท้องว่าง ก็คือไม่ควรอาบน้ำหรือออ กกำลัง เพราะอาจทำให้เกิด อาการช็อ กได้ง่าย เนื่องจากน้ำต าลใน เ ลื อ ด ต่ำมาก

ที่มา ปาณิสรา บุญม่วง    sit-smiling