หล า ยคนไม่รู้ 6 อ ย่ างไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ

ด้วยชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้มีการผลิตเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริโภค สิ่งที่เราใช้กันประจำและบ่อยที่สุดก็คือ ไมโครเวฟ ที่เราเอาไว้ใช้อุ่นอาหาร ทั้งจากอาหารที่ทำไว้ทีละเยอะๆไว้ทานหล า ยๆมื้อ อาหารแช่แข็งที่ซื้ อมาตุนไว้ หรืออาหารปรุงสำเร็จที่ซื้ อมาต ามท้องตลาดทั่วไป

แต่เ พ ร า ะความเคยชิน เรามักจะเอาใส่อุ่นในไ มโครเวฟไปทั้งอย่ า งนั้น เช่น ใส่ในกล่องอาหาร กล่องโฟม หรือใส่ในภาชนะที่พอจะหยิบจับได้ง่าย ด้วยความว่าทำแบบนี้เป็นประจำก็ไม่เป็นอะไร อาหารก็อุ่นร้อนออ กมาน่าทานดี แต่จริงๆมัน มีอะไรแอบแฝงมากกว่านั้ ซึ่งเป็นอั น ตร า ยมาก

1 โลหะต่างๆ

รู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้อั น ตร า ยมาก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่างๆที่เป็นโลหะ แม้กระทั่งพวกอาหารกระป๋อง ต้องเทใส่ภาชนะที่ปลอ ดภั ย กับการใช้ไมโครเวฟเ สี ยก่อน เ พ ร า ะเมื่อโลหะต้องเจอ กับความร้อนเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดความร้อนที่สูงขึ้นจนเกิดเป็นประกายไฟ และจะเกิดเป็นการลุกไหม้ในที่สุด แต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ส า ร ตะกั่วหรือ ส า ร ในโลหะต่างๆก็จะปนกับอาหาร ทำให้ไม่ปลอ ดภั ย ต่อสุ ข ภ า พ

2 กล่องโฟม

อันนี้ไม่ควรเอาเข้าเลยด้วยซ้ำ เ พ ร า ะโฟมเป็นภาชนะที่จุดหลอมเหลวต่ำมากๆ โดนความร้อนนิดหน่อยก็ไหม้ละล า ยแล้ว หากเราไปซื้ ออาหารมาแล้วทางร้านห่อใส่กล่องโฟมมาให้ เราก็ควรแกะใส่ภาชนะที่ปลอ ดภั ย สำหรับการใช้กับไมโครเวฟก่อน จากนั้นค่อยเอาไปเวฟ ห้ามเอากล่องโฟมเข้าไมโครเวฟเด็ดข า ด

3 ฟอยล์ห่ออาหาร

มีอาหารปรุงสำเร็จหล า ยอย่ า งเลยที่มักห่อมากับฟอยล์ หรือบางครั้งเราก็จะเก็บอาหารแช่ตู้เย็นเอาไว้โดยใช้ฟอยล์ห่อ การจะเอาเข้าไมโครเวฟต้องแกะอาหารใส่ในภาชนะที่ปลอ ดภั ย เ สี ยก่อน เ พ ร า ะหากเราเอาเข้าไปอุ่นทั้งฟอยล์อย่ า งนั้น ก็ไม่ต่างอะไรจากภาชนะโลหะ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นประกายไฟและลุกไ ห ม้

4 พลาสติกใส

เวลาที่เราซื้ ออาหารปรุงสำเร็จมา จะมีการห่อพลาสติกไว้ด้านบน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกใส่ เราควรเปลี่ยนภาชนะที่ปลอ ดภั ย เหมาะกับการใช้กับไมโครเวฟมาแทน เพื่อไม่ให้พลาสติกละล า ยปนในอาหารเมื่อโดนความร้อน หรือพวกกล่องอาหารที่มีฝาพลาสติกปิดอยู่ด้านบน แม้จะมีกำกับบอ กไว้ว่าสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ แต่เมื่อเจอ กับความร้อนแล้ว จะเกิดไอน้ำลอยขึ้นไปเกาะที่ฝาพลาสติก แล้วละล า ยเอา ส า ร พลาสติกนั้นหยดลงมาปนในอาหาร ดังนั้นเราควรเอาฝาพลาสติกออ กก่อน แล้วค่อยเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ

5 ถ้วยกระเบื้องเคลือบ

แม้ว่าจากการที่เรานำถ้วยกระเบื้องเคลือบเข้าอุ่นในไมโครเวฟ จะสามารถอุ่นอาหารได้โดยที่เครื่องกระเบื้องไม่เป็นอะไร แต่หากอุ่นนานๆหรือร้อนกว่านั้น จะทำให้ถ้วยกระเบื้องแตก เ พ ร า ะไม่สามารถทนกับความร้อนได้ หรือในถ้วยกระเบื้องที่มีลวดล า ยโลหะ เมื่อโดนความร้อนก็จะเกิดไหม้ตรงบริเวณนั้น

6 ฟองน้ำล้างจาน

เรามักจะทำความส ะ อ า ดไมโครเวฟ โดยการใช้ฟองน้ำล้างจานเช็ดถูด้านใน เพื่อเอาคราบอาหารต่างๆออ ก แต่หากเผลอลืมเอาไว้แล้วทำการอุ่นอาหาร เมื่อฟองน้ำโดนความร้อนก็จะเริ่มละล า ยและลุกไหม้ เ พ ร า ะฟองน้ำเป็น ส า ร สังเคราะห์ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำ

แม้ว่าการใช้ไมโครเวฟ จะทำให้เราสะดวกสบาย และลดเวลาในการอุ่นอาหารได้รวดเร็วมากขึ้น แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอ ดภั ย ในการใช้งานด้วย หากซื้ อมาใหม่ๆสิ่งแรกที่ควรทำคือ การอ่านทำความเข้าใจคู่มือ การใช้งาน จากนั้นก็เลือ กภาชนะที่ปลอ ดภั ย สำหรับการใช้ไมโครเวฟ เพื่อป้ อ ง กั นการเกิด อุ บัติ เ ห ตุ และร่างกายได้รับ ส า ร พิ ษต่างๆที่จะปน มากับอาหาร

ที่มา Hostingrc krustory