หล า ยคนอาจไม่เคยรู้ 4 เรื่องเวลาฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร

วิ ธีการเก็บออมเ งิ นที่หล า ยๆคนเลือ กเก็บคือ การฝากไว้กับธนาคาร เ พ ร า ะเห็นว่าเป็นที่ ที่ปลอ ดภั ยที่สุดถึงแม้ว่าจะได้ดอ กเบี้ยที่น้อยมาก แต่ทุกคนก็มีความฝันของตัวเองกันทั้งนั้น ทั้งชีวิตที่มั่นคง มีบ้าน มีรถ มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงเลือ กที่จะเก็บฝากที่ธนาคาร

แต่หล า ยคนไม่รู้เกี่ยวกับการนำเ งิ นไปฝากธนาคารเอาไว้นานๆ เพื่อหวังสะสมเ งิ นออมสำหรับวัยเกษียณ และธนาคารเองก็ไม่เคยบอ ก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันค่ะ ว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้ และเมื่อรู้แล้ว เราก็ไม่ควรเก็บออมเ งิ นไว้เพียงทางเดียว ควรจะมองหาช่องทาง และโอกาสออมด้านอื่นๆ การล ง ทุ นเพิ่ม และการสร้างร า ยได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

1 มีความเ สี่ ย งเ งิ นห า ยในกรณีธนาคารล้ม

ความเชื่อของเราคือ ฝากเ งิ นไว้กับธนาคารไม่ต้องกลัวว่าเ งิ นจะห า ย แต่ในความเป็นจริง อ ย่ างเช่นในปี 40 แบงก์เกิดเจ๊งขึ้น มา ทำให้เราไม่สามารถถอนเ งิ นทั้งหมดออ กมาได้ในกรณีที่มีเ งิ นฝากมากกว่ากฏหมายคุ้มครองกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าเราจะมีเ งิ นฝากเท่าใดก็ต าม หากเกิน 1 ล้านบาท แล้วแบงก์ล้ม เราจะได้วงเ งิ นคุ้มครองเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยวงเ งิ นคุ้มครองจะค่อยๆ ล ดลงต ามสัดส่วนเ งิ นฝากอีกด้วย

2 เ สี ยโอกาสในการล ง ทุ น

ข้ อ ดีของการฝากเ งิ น คือถอน มาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ต่างจากการฝากประจำที่มีระยะเวลา และกำหนดการชัดเจน ต้องฝากให้ครบกำหนด เอาเ งิ นออ กมาไม่ได้ หากเอาออ กมาก็อาจจะเ สี ยดอ กเบี้ย การฝากเ งิ นสด เราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีในย ามฉุกเฉิน แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ล ง ทุ นด้านอื่นเลย ทำให้เราเ สี ยโอกาสในการใช้เ งิ นทำงานให้เรา เ สี ยโอกาสในการต่อยอ ดเ งิ นในอนาคต เ พ ร า ะหล า ยคนกลัวเ งิ นต้นจะห า ย และกลัวความไม่แน่นอน ทำให้ไม่ยอมเอาเ งิ นฝากไปทำอะไรเลย

3 ยิ่งฝากนานเ งิ นยิ่งห า ย

หล า ยคนเชื่อว่า การเอาเ งิ นไปฝากธนาคารนั้นเป็นการสะสมเ งิ นต้น แถมได้ดอ กเบี้ย แต่หารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว การที่เ งิ นต้นไม่ห า ยนั่นคือเรื่องจริงๆ แต่มูลค่าเ งิ นกลับล ดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากภาวะเ งิ นเฟ้ ค่าครองชีพ และร า ค าสินค้ าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้เ งิ นที่เรามีเท่าเดิมในธนาคารกลับซื้ อสินค้ าได้น้อยลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เท่ากับว่าเรามีเ งิ นฝากเท่าเดิมแต่ซื้ ออะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ซึ่งอัตราเ งิ นเฟ้อเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่ 3เปอร์เซน ต่อปี แต่ดอ กเบี้ยเ งิ นฝากมักจะต่ำมาก หากไม่ใช่ฝากประจำ ไม่ถึง 1เปอร์เซน ด้วยซ้ำ พอหักลบกันแล้ว เหมือนเราจะมีเ งิ นเท่าเดิม แต่มูลค่ากลับน้อยลงมาก

4 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ในวันข้างหน้า หากเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อ เราจะเห็นเลยว่าการเอาเ งิ นไปฝากไว้ในแบงก์สร้างความเ สี่ ย งให้กับเราอ ย่ างมาก เ พ ร า ะค่าเ งิ นล ดลงทุกปี เหมือนจะฝากไว้เยอะแต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นเราควรแบ่งเ งิ นไปล ง ทุ นเพิ่มด้วย เผื่อจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

จากข้ อมูลข้างต้น เราไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆ เอาเ งิ นไปล ง ทุ นนะ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจ การศึกษาข้ อมูล และความถนัดของแต่ละคน เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า การนำเ งิ นฝากไว้เฉยๆ ไม่ได้แปลว่าเ งิ นต้นเราจะปลอ ดภั ย 100เปอร์เซน อีกต่อไปแล้ว เช่นวิก ฤ ติโ ค วิ ดที่ผ่าน มา คนที่นำเ งิ นไปล ง ทุ น เทรดหุ้น หรือเ งิ นดิจิตอล ส่วนใหญ่จะสามารถต่อยอ ดเ งิ นได้มากกว่าคนที่มีเ งิ นเก็บเฉยๆ เ พ ร า ะพอตกงาน ก็ต้องเอาเ งิ นเก็บมาใช้ และเ งิ นก็ร่อยหรอลงไปทุกวัน ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ นให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น และการล ง ทุ น เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคต

ที่มา lifein-hug, sit-smiling  parinyacheewit