หล า ยคนยังไม่รู้ ขุดและถมดิน ต้องขออนุญาต

สวัสดีจ้าทุกคนเพื่อนๆ วันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดที่ดิน หรือถมที่ดินนั่นเอง เชื่อว่ามีหล า ยๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าการจะขุดหรือถมที่นั้นเราควรทำอ ย่ างไร จะขุดแบบไหนหรือถมแบบไหนทำได้ต ามใจเราหรือเปล่า จะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกัน

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ และคิดว่า เราสามารถทำอะไรก็ได้บนที่ดินของเราเองนั้น วันนี้เราจึงได้นำความรู้มาบอ กให้ทราบกันว่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื้ อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านเอง แล้วพบว่าพื้นที่ดินเดิมนั้น มีระดับต่ำกว่าพื้นถนน หรือบ้านข้างเคียง

หรือบางครั้งมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามา อย ากทำไร่ทำการเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ ขุดบ่อ ขุดสระ ถมดิน อาจทำให้ดินพังถล่มได้ จึงมีกฎห ม า ยกำหนดไว้เพื่อไม่ให้สร้างความเดือ ดร้อนแก่ผู้ออื่น บทความนี้มีเรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้ศึกษาไว้ เพื่อไม่เป็นการไปสร้างความเดือ ดร้อนให้แก่กัน

การที่เราขุดดินที่ลึกเกิน 3 เมตร พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ต ารางเมตร หรือปากบ่อ ดินของเรามีระยะไปถึงเขตที่ดินของเพื่อนบ้าน เกิน 2 เท่าของความลึก การกระทำเช่นนี้มีความเ สี่ ย งต่อ การพังทล า ยของดิน จึงต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทล า ยของดิน เ สี ยก่อน เป็นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2543

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ต ารางเมตร จะต้องให้มีการระบายน้ำอ ย่ างเพียงพอไม่เกิดความเดือ ดร้อนแก่ผู้อื่น หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง เพราะถ้าสร้างความเดือ ดร้อนแก่เพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเราได้ทันที จึงต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเ สี ยก่อน

หากผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดิน โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโ ท ษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บ า ท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโ ท ษที่หนักพอสมควร จะขุดต ามใจฉันไม่ได้ ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ

ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินเกินพื้นที่ต ามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต ามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการต ามที่ระบุไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออ กใบรับแจ้งต ามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อแสดงเป็นหลักฐานแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินต ามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ ว ร ร ค สาม ว ร ร ค สี่และว ร ร ค ห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่อ ย่ างไรก็ต าม การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหากขุดดินใกล้กับแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความลึกของบ่อ ดินที่จะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทล า ยของดินต ามวิสัยที่ควรจะทำด้วย

ที่มา Yoนtนbe Channel อานนท์ เชื้อสัตตบงกช  poobpub