สิ้นปีมีเ งิ นแ ส น แค่เ ท ค นิ คง่าย 3 ข้ อ

สำหรับคนเก็บเ งิ นเก่งหรือวางแผนการเ งิ นได้ดีมาตลอ ด เป้าห ม า ยเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องย ากนัก แต่สำหรับคนใช้เ งิ น มือเติบหรือคนเก็บเ งิ นไม่อยู่มาก่อนเลย อย ากตั้งเป้าห ม า ยทางการเ งิ น ของตัวเองบ้าง วันนี้ยังไม่สายเรารวมเ ท ค นิ คการเก็บเ งิ น ที่มีโอกาสสำเร็จสูงมาฝาก เพื่อเริ่มต้นเป็นคน มี สุ ข ภ า พ การเ งิ นที่ดีไปพร้อมๆ กันในปีนี้

เ ท ค นิ คที่ 1 หัดล งทุ น

การ ล งทุ น คือโอกาสที่ทำให้เ งิ นที่มีอยู่งอ กเงย ขึ้น มากกว่าดอ กเบี้ยเ งิ นฝากประเภทต่างๆ ที่ต้องแลกมากับ ความ เ สี่ ย ง ต ามมา ส่วนจะ เ สี่ ย ง มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสินท รั พ ย์ ที่ล ง ทุ น ซึ่งปัจจุบัน มีการล งทุ นที่หลากหล า ย และเข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ทโฟน โดยการล งทุ นเบื้องต้น ที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยล งทุ น มาก่อน และต้องการเก็บเ งิ นให้ค่อยๆ งอ กเงย คือ

กองทุนรวม กองทุนรวม คือ การใส่เ งิ นล งทุ น เข้าไปในกองทุนที่คน มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการกองทุน ช่วยบริหารจัดการให้ ต ามนโยบายที่แจ้งไว้กับนักล งทุ น ซึ่งในแต่ละกองทุนก็จะไป ล ง ทุ นในสินท รั พ ย์ต่างๆ อีกทอ ดหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะกระจายหล า ยสินท รั พ ย์ ซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 1-12เปอร์เซน ขึ้นอยู่กับสินท รั พ ย์ที่ล ง ทุ น และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ล งทุ น

ซึ่งมีโอกาสปั้นเ งิ นก้อนให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้ แบบออ กแ ร งน้อยลง เช่น อย ากมีเ งิ น 1 แ ส นบ า ท ใน 1 ปี หากออมเ งิ นในกระปุก จะต้องเก็บเ งิ นเฉลี่ยเดือนละ 8,333 บ า ท จึงจะครบแ ส น แต่หากนำเ งิ น ไปล ง ทุ นกองทุนรวม 1 ปี จะใช้เ งิ นต้นที่น้อยลง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการล ง ทุ นจะเข้ามาเติมเต็ม เช่น ถ้าเราล งทุ นในกองทุนเดือนละ 8,000 บ า ท แล้วได้รับผลตอบแทน เฉลี่ย 5เปอร์เซน ต่อปี ก็มีโอกาสจับเ งิ น 100,800* บ า ท เนื่องจากมีดอ กเบี้ยเพิ่มขึ้น มา 4,800 บ า ทนั่นเอง

เ ท ค นิ คที่ 2 เก็บก่อนใช้

เ ท ค นิ คที่เหมาะสำหรับคน ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่เอามากๆ คือ การ เก็บก่อนใช้ เพื่อให้เ งิ นส่วนที่ต้องการเก็บไปอยู่ในที่ที่เราไม่เห็น ไม่มีแ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ในการใช้ เ งิ นที่ไม่เห็น = เ งิ นที่ไม่ได้ใช้ หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนใช้เ งิ นเก่ง ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บต ามเป้าห ม า ย และรู้สึกว่าหาเ งิ นเท่าไรก็ไม่พอเ พ ร า ะหวังจะเก็บเ งิ นที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ควรทำคือหักเ งิ นที่

ต้องการเก็บออ กไปเป็นอันดับแรกหลังมีร า ยรับ ต ามสมการ ร า ยได้-เ งิ นออม = ร า ยจ่าย การเก็บก่อนใช้ จะต้องมีกฎว่า ห้ามยุ่ง กับเ งิ นก้อนนี้เป็นอันข า ดจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ต ามที่ ตั้งเป้าห ม า ยไว้ เช่น ตั้งใจเก็บเ งิ น 100,000 บ า ท ในปล า ยปีนี้ ทุกครั้งที่มีร า ยได้จะหักเ งิ น 20-30เปอร์เซน ออ กเพื่อเก็บทันทีก่อนนำไปใช้จ่าย และจะไม่ยุ่งกับเ งิ นก้อนนี้เลยจนกว่าจะถึงปล า ยปี

และใช้ต ามเป้าห ม า ยที่คิดไว้ตอนแรกเท่านั้น อ ย่ างไรก็ต าม สามารถปรับลดเป้าห ม า ยต่ำลงต ามร า ยได้และภาระที่มี แบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเริ่มที่ปีละ 10,000 30,000 หรือ 50,000 บ า ท ก่อนเพื่อฝึกวินัยก็ทำได้ต ามสะดวก

เ ท ค นิ คที่ 3 เก็บเ งิ นไว้ในที่ ที่เอาออ กย าก

จากเ ท ค นิ คแรก หล า ยคน เคยทำแล้วแต่ตกม้า ต า ย เ พ ร า ะรู้ว่าตัวเองมีเ งิ นอยู่ในบัญชีและเอาออ กมาใช้ตอนยังไม่ถึงเส้นชัยทุกครั้ง ฉะนั้น เมื่อหักเ งิ น มาเก็บก่อนใช้ได้แล้ว ลองหาที่พักเ งิ น ไว้แบบที่เอาออ กไปใช้ได้ย าก เพื่อลดความคล่องตัว โดยอาจทำได้หล า ยวิธี เช่น

บัญชีออมท รั พ ย์ปิด ต า ย ไม่มีบัตร ไม่มี e-banking ยังคงเป็นการเก็บเ งิ นสุดคลาสสิกที่เป็นทางเลือ กสำหรับคนที่เริ่มต้นการออม ที่ช่วยหักห้ามการถอน มาใช้ได้ ในระดับหนึ่ง และ สามารถสะสมเ งิ นง่ายๆ เพียง โ อ น เข้าไว้ในบัญชีนั้นๆ ทุกเดือน

บัญชีฝากประจำ บัญชีฝากประจำของแต่ละธนาคาร จะมีเงื่อนไขในการฝากเ งิ นเป็นประจำสม่ำเสมอ ที่ช่วยให้ไม่เผลอเอาเ งิ นออ กมาใช้ และมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 1-2เปอร์เซน ขยับขึ้น มาจากการฝากออมท รั พ ย์ธรรมดาเล็กน้อย อ ย่ างไรก็ดี ต้องดูร า ยละเอียด การฝากประจำ บางประเภท ที่จะมีการเรียกเก็บภาษีและปลอ ดภาษีเพื่อบริหารให้เหมาะกับเป้าห ม า ยของตัวเองด้วย

ซื้ อสลากออมท รั พ ย์ สลากออมท รั พ ย์คือ การออมเ งิ นประเภทหนึ่งที่มีการให้ผลตอบแทนเป็นดอ กเบี้ยต ามที่ตกลง คล้ายกับการฝากประจำ ขึ้นอยู่กับประเภทสลาก ความพิเศษของการซื้ อ สลากออมท รั พ ย์ คือมีโอกาส ลุ้น ห ว ย หรือลุ้นถูกรางวัลต ามเลขบนสลากที่เราซื้ อ ทำให้มีโอกาสลุ้น เป็นเ ศ ร ษ ฐีระหว่างที่ฝากเ งิ นด้วย โดยการซื้ อสลากจะช่วยให้เก็บเ งิ นอยู่กว่าการออม แบบธรรมดา เ พ ร า ะมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน เช่น 1 ปี 3 ปี ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ตอนครบเวลาฝาก เราจะได้รับเ งิ นก้อนที่เป็นเ งิ นต้นที่ซื้ อไว้คืนทั้งหมดรวมกับดอ กเบี้ยตลอ ดระยะเวลาที่ฝากด้วย

ที่มา b a n g k o k b i z n e w s fahhsai