สิ่งที่ต้องทำถ้าหากมีที่ดินว่างเปล่า

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้ อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป ในหลักของกฎห ม า ยการครอบครองปรปักษ์ ก็คือ บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์ เนื่องด้วยกฎห ม า ยว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเ สี ยสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดิน มันคือท รั พ ย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ ด้วย และสิ่งที่เ จ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 หมั่นไปดูแลทิ่ดิ น ของตนเองอ ย่ างน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 ตรวจหลักห มุ ด ด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

4 หากหมุดห า ยควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

5 ควรรังวัดที่ดินอ ย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เ พ ร า ะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากมีคน มาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้ อที่ดินของเรา และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออ กไปทันที

7 ที่ดินเราควรล้ อ ม รั้วไว้เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เ พ ร า ะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เ พ ร า ะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ย อ ม ดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ ฉะนั้น อ ย่ าให้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎห ม า ยมาทำให้เราต้องเ สี ย ที่ดินไปเปล่าๆก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

ที่มา เพจ สายตรงกฎห ม า ย poobpub