สิ่งที่ควรรู้ในการปลูกพืชผัก ให้ได้ผลผลิตดี ประหยัดต้นทุ น

สำหรับการปลูกผัก นอ กจากจะรู้ว่าต้องปลูกยังไงแล้ว การเก็บ การดูแลรั ก ษ าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ฉนั้นการที่เราจะปลูกเราก็ควรที่จะเรียนรู้ศึกษาให้ดี เพื่อให้ผลผลิตที่ออ กมานั้นดี วันนี้จึงนำเอาสิ่งที่ควรรู้ในการปลูกผักสวนครัวมาฝากกัน เ ชื่ อว่ามีบางข้ อ หล า ยคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

1 ควรเก็บผักที่มีรูปทรงบิดงอ หรือผิ ดปกติทิ้ ง ตั้งแต่ระยะแรก หรือเก็บมากิ น ก่อนเพื่อให้อาหารไปเ ลี้ ย ง ส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์ขึ้น

2 ควรทราบระยะเวลาเก็บเ กี่ ย ว พืชแต่ละชนิด รวมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชผั ก ที่พร้อมจะเก็บ หากปล่อยให้ผักแก่เกินไปอาจทําให้ร ส ช า ติ เปลี่ยนแปลงและมีเส้นใยเหนียวมากขึ้น

3 การเก็บรั ก ษ าผัก การล้างผักจะทําให้ผักเน่าเร็ว ดังนั้นจึงควรล้างก่อนนําไปรับประทานดีกว่า ยกเว้นว่ามีเ ศ ษ ดินติดอยู่ก็ควรล้างแล้ว ผึ่ ง ให้แห้งก่อนห่อ กระดาษถ้าเป็นผักกินใบ ควรห่อด้วยกระดาษหนังสือพิ ม พ์ แล้วนําเข้าตู้เย็นทันที ไม่ต้องล้าง

4 บ้านไหนปลูกปูเล่ พืชผักที่ใช้ปลูกประดับส ว น ได้ด้วย การเก็บปูเล่นั้นเมื่อต้นโตให้ตั ด ใบล่างที่มีอายุ 2 เดือน มาประกอบอาหารแทนคะน้ า ได้ หรือหากตั ด ต้นไปแล้วไม่จําเป็นต้องถ อ น ทิ้งทันที ปูเล่จะมีต้นเล็กๆ งอ กขึ้น มาใหม่จากรอยตั ด ให้เราเด็ดไปชําต่อได้

5 ควรเก็บผักตอนเช้า ผักจะกรอบอร่อยและเก็บ รั ก ษ า ไว้ได้นานกว่าผักที่เก็บตอนบ่าย เพราะตอนเช้าอากาศยังไม่ร้อนอบอ้าว ผักคายน้ำน้อยทำให้รั ก ษ า ความสดได้นาน

6 ใช้อุปกรณ์ที่ค ม และสะอาดทุกครั้งในการตั ด ผัก เพื่อล ดความบ อ บช้ำของพืชผักจะช่วยให้เก็บรั ก ษ า ได้นานขึ้น

7 การปลูกผักอ อ ร์ แกนิกบางครั้งจะใช้ส า ร ไล่ แ ม ล งจากธรรมชาติ ซึ่งส า ร บางชนิดอาจส่งผลต่อรสชาติผักที่อวบน้ำมากๆ เช่น พริก สะเดา ฟ้ า ท ะ ล ายโ จร ฯลฯ ดังนั้นหลังจากฉี ด พ่ น ส า รเหล่านี้ควรเว้นระยะสัก 1-2วัน จึงเก็บผักได้

8 การเก็บพริกควรเ ด็ ด ให้ติดก้านออ กมาเพื่อไม่ให้อาหารไปเลี้ยงส่วนที่เหลืออยู่ แต่ต้องร ะ มั ด ร ะ วั ง ไม่ให้กระเทือนต่อย อ ด อ่อน และ ด อ ก ที่ผลิใหม่ หากพริกที่ปลูกมีก้านเหนียวควรใช้กรรไกรตั ด

9 เลือ กตําแหน่งที่จะป ลู ก ผักโดยมีแสงแดดอ ย่ า ง น้อยครึ่งวัน ไม่จําเป็นต้องวางแนวแปลงเหนือ-ใต้ หากมีพื้นที่จํากัด เลือ กต ามความเหมาะสมจะดีกว่า

10 หลังจากเก็บเกี่ยวทุกครั้งควรพ ร ว น พลิกกลับหน้าดินให้แสงแดดทําล า ยไ ข่ ของแ ม ล ง และเ ชื้ อ โ ร คต่างๆ ในดิน ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงค่อยปลูกผักชุดใหม่

11 ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆ ในแปลงเดิม ควรปลูกหมุนเวียนสลับกันไป เพื่อล ดการสะสมโ ร ค และ แ ม ล ง บางชนิดที่เกิดขึ้นกับพืชผักเฉพาะอ ย่ า ง

12ผักรับประทานผลบางชนิด เช่น มะระ บวบ ถั่วฝักย า ว แตงกวา ฟัก แฟง มะเขือ และมะเขือเทศ ควรนําเมล็ดมาแช่น้ำก่อนปลูก โดยใช้น้ำร้อน1ส่วน น้ำเย็น 1 ส่วนครึ่ง แช่ไว้ประมาณ 15 นาที

หากเป็นเมล็ดที่มีเปลือ กแข็ง อ ย่ า ง มะระ ให้ตั ด เปลือ กด้านบนออ กนิดหน่อยก่อนแช่น้ำ ส่วนผักที่มียอ ดเ ลื้ อ ย อ ย่ า ลืมทําค้างให้พืชผักเหล่านี้ด้วย เป็นเ ค ล็ ด ลั บที่ง่ายมาก และเป็นสิ่งที่เราทำตลอ ดเวลาปลูกผัก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิต การรู้เ ค ล็ ด ลั บเหล่านี้จะทำให้ผักที่ได้เก็บได้นาน และโตให้ผลผลิตเราต ามต้องการได้

ที่มา baanlaesuan poodee