สิ่งที่คนชอบดื่ มกาแฟดำทุกวันต้องรู้

หล า ยคนดื่ ม กาแฟ เพราะแค่อย ากรับ คาเฟอีน แต่หากคุณรู้ว่า กาแฟถ้วยโปรดมีส ร ร พคุ ณทางย าที่ให้คุณค่ามากกว่าความหอมกรุ่นและรสชาติอันลุ่มลึก การจิบกาแฟถ้วยต่อไป

อาจมีความหมายและคงต้องใส่ใจให้มากกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงแค่ปลุกสมองอันเหนื่อยล้า ดื่ มกาแฟแล้วเหมือนว่าได้เบิกเนตรให้ตื่นทันต า แต่ยังมีงานวิจัยพบว่า คาเฟอีน ใน กาแฟ มีประโยชน์ไม่ธรรมดา

เรารู้จักกาแฟมาตั้งแต่เกิด แต่อาจไม่ทราบถึงประโยชน์ของกาแฟ การดื่ มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะ ช่วยล ดความหงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้าและความเ ค รี ย ดได้ ทำให้ผู้ดื่ มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข คล า ยเ ค รี ย ดได้ในระดับหนึ่ง

12 ข้ อที่คนดื่ มบ่อยๆ ควรรู้เอาไว้

1 ไม่แก่ไว

2 มีแ ร งอยู่เสมอ

3 ป้ อ ง กั น โ ร ค ห อ บ หื ด

คาเฟอีนในกาแฟ มีฤ ท ธิ์ในการล ดระดั บ ความเค รี ย ดและป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส รอง

4 ล ดความเ ค รี ย ด

มีการ วิ จั ย ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการดื่ มกาแฟดำว่า สามารถช่วยให้ผู้ดื่ มมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ล ดความเ ค รี ย ดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์

5 ป้ อ ง กั น โ ร ค มะ เ ร็ ง

กาแฟดำมีส่วนช่วยป้ อ ง กั น ไม่ให้เกิดโ ร ค ร้ า ยอย่ างม ะ เ ร็ งได้ จากกรดอะซิติกที่อยู่ในกาแฟ จะช่วยยับยั้งการเติบโตของเ ซ ล ล์เ นื้ อ ร้ า ย

6 ป้ อ ง กั น อั ลไ ซ เ ม อ ร์

มีการ วิ จั ย จากประเ ท ศ ฟิ น แ ล นด์ เมื่อทดลองให้ช ายวัยกลางคนดื่ มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในระยะเวลาหนึ่ง สามารถช่ วย ชะ ลอ ก ารเกิดภา วะความจำ เสื่ อ มได้ถึง 65 เปอร์เซน

7 แก้ ป ว ด ไ ม เ ก ร น

สำหรับผู้ที่มีอาการป ว ดหั วข้างเดียวบ่อยๆ การดื่ มกาแฟจะช่วย รั ก ษ าอ าก าร ป ว ด ชั่ วค ร า ว เหล่านี้ได้

8 ช่วยให้ล ดความเสี่ ย งในการเป็นโ ร คหั วใ จ เพราะมีวิต ามินบีรวมชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยล ดคอเ ล สเ ตอรอลใน เ ลื อ ด และป้ อ ง กั น หลอ ด เ ลื อ ด แข็งตัว

9 ล ดความเ สี่ ย งเ บ า ห ว า น

เพราะในกาแฟมีส า รที่ช่ ว ยต้ าน อ นุ มู ล อิสระมากกว่าผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่

10 ออ กกำลังกายดีขึ้น

11 นิ่ วในถุ ง น้ำ ดี

การดื่ มกาแฟจะช่วยล ด เปอร์เซนต์ในการเกิด นิ่ วใ นถุ งน้ำดี โดยมีการค้นพบว่าหากดื่ มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะทำให้โอ กาสในเกิดโ ร ค นิ่ ว ในถุงน้ำดีได้มากถึง 50 เปอร์เซน เนื่องจากกาแฟจะกระ ตุ้ น การทำงานของระบบขั บ ถ่ าย

12 ล ดน้ำห นั ก ช่วยล ด ไ ขมัน

กาแฟดำมีส่วนช่วยในการส ล า ยไ ข มั นในร่างกาย เพราะจะเข้าไปเร่งระบบการเ ผ าผ ลาญจึงมีส่วนช่วยในการล ดน้ำหนัก การดื่ มกาแฟดำร้อน

จากการศึกษาของนายแ พ ท ย์ วินเซนต์ ทูบิโอโล แห่งศูนย์การแ พ ท ย์ยูซีแอลเออ-ฮาร์เบอร์ ได้ตั้งทฤษฎีใหม่ว่า การรับคาเฟอีนจำนวน 400 มิลลิกรัมต่อวัน อาจช่วยล ดอาการแพ้เกสรดอ กไม้ได้

การ วิ จั ย โดยมหาวิทย าลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ดื่ มกาแฟมีอัตราการเป็น ม ะ เ ร็ งเต้าน มต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่ ม ส่วนการศึกษาของมหาวิทย าลัยบอสตันพบว่า คนไข้ที่ดื่ มกาแฟอ ย่ างน้อยห้าถ้วยต่อวัน มีความเ สี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ งลำไ ส้ต่ำกว่ากลุ่มอื่นถึงร้อยละ 40

ที่มา krustory refresherthai muangthai  poobpub