สอนลูกใช้เ งิ นให้เป็น โตไปไม่ลำบากด้วย 4 ข้ อ

หล า ยคนอาจจะมองว่าเรื่องเ งิ นนั้นไม่จำเป็นที่เ ด็ กเล็กต้องรู้ แต่จริงๆแล้วพวกเขาต้องรู้ ถ้าจะรอให้รู้ตอนโตจะทำให้พวกเขาไม่รู้คุณค่าของเ งิ น วันนี้เราเลยมีวิ ธีที่จะควรสอนลูกให้รู้คุณค่าของเ งิ น โตไปเขาจะได้รู้จักใช้ไม่ลำบาก

1 เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเ งิ น

เมื่อเขาโตขึ้น จนคุณพอจะสอน เขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอน ให้เขาคุ้นเคยกับการ แตกทอนของตัวเ งิ น โดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เ งิ นบ า ท 5 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ นเหรียญห้า 1 เหรียญ เ งิ นเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ น 10 บ า ท 1 เหรียญ วิ ธีนี้นอ กจาก จะเป็นการสอน บวกลบเลขเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขา คุ้นเคยกับค่า ของเ งิ นแต่ละ เหรียญอีกด้วย

2 ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ

เริ่มในขณะ ที่เขายังแบมือ ขอเ งิ นซื้ อขน มไม่เป็นนั่นแหละ โดยเริ่มจาก การสร้างวินัย ในการใช้เ งิ นให้เป็นตัว อ ย่ า ง เพราะ เ ด็ ก เล็กๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดูพฤติ ก ร ร ม ของพ่อแม่ และเก็บไปคิด เขาอาจยังไม่เข้าใจ ว่าโลกใบนี้ มีการแลกเปลี่ยนสิ่ง ของกันโดย ผ่ า น สื่อ กลางที่เรียกว่าเ งิ น แต่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ของคุณ จะทำให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเอง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เ งิ นไปในลักษณะใด

3 สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเ งิ น

วัยอนุบาลนี่แหละ ช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณ เริ่มก้าวออ กไปสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอบข้าง กล่อมเกลาให้รู้จัก ใช้เ งิ นเป็นไปโดยปริ ย า ย และรวดเร็ว กว่าคุณจะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้า ตัวน้อยยื่น มือเล็กๆ ส่งต าแป๋ว มาตรงหน้าเพื่อ ขอเ งิ นไปซื้ อลูกอม ขน มกรุ๊บกร๊อบแล้วก็ได้

ฉวยโอกาสนี้สอน ให้เขารู้จักที่มา ที่ไปของเ งิ น บอ กเขาว่า เ งิ นที่คุณให้เขา ใช้ได้มาจากการที่คุณ ต้องออ กไปทำงาน เพื่อแลกมา เวลาที่คุณออ กไป จับจ่ายซื้ อของเข้าบ้าน พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขารู้ว่า เ งิ นที่คุณได้จากการทำงาน จะต้องนำมาใช้จ่าย อะไรบ้างภายในบ้าน วิ ธีนี้จะช่วยสอน ให้เขารู้ว่าเรา จ่ายเ งิ นออ กไป เพื่อวัตถุประสงค์ 2 อ ย่ า ง คือ เพื่อความต้องการ และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เ งิ นซื้ อขน ม หรือของเล่น มาก เ งิ นที่เหลือก็ อาจจะไม่พอใช้ซื้ อของ จำเป็น อ ย่ า ง อื่นในบ้าน

4 สอนให้รู้จักบริหารการใช้เ งิ น

คุณยังสอน ให้เขารู้จักวิ ธี จั ด ก า รกับการเ งิ น อ ย่ า ง ง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขน ม เป็นร า ยวันกับเขา เพื่อให้เขามีประสบการณ์ ตรงในการใช้จ่ายเ งิ น ที่สำคัญ ก็คือ คุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวน และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่น พอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อเขาใช้เ งิ นหมด ก่อนเวลา และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าหากคุณบอ กให้เขารู้ว่า

ถ้าหากเขา ใช้เ งิ นจนหมด เขาก็จะไม่มีเ งิ น สำหรับใช้จ่าย ในเรื่องที่มี ความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่ง ที่เขามีความต้องการ มากกว่า ดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จัก แบ่งเ งิ นออ กเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับ ในวันหน้าบางเรื่อง อาจดูปฏิบัติได้ ย า ก แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณปลูกฝังให้เขามีวินัย ในการใช้ เ งิ นตั้งแต่เล็ก รับรองว่าลูกของ คุณจะไม่ตกเป็น เ ห ยื่ อ ของ โ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อที่มีอยู่ดาษดื่ นในปัจจุบันแน่นอน

ที่มา m o m s t e r, sabailey  sabuyjaijung