สอนปูทางให้ลูก รู้เห็นคุณค่าของเ งิ น โตขึ้น มีการเ งิ นที่ดี

วันนี้เราอ ย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องการเ งิ น ที่ควรสอนลูกให้ลูกได้เห็นคุณค่า ของเ งิ น กับบทความ 4 เรื่องการ เ งิ นที่ควรปลูกฝัง ให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ไปดูกันว่า จะต้องสอนลูกอ ย่ างไรบ้าง

4 เรื่องการเ งิ นสำหรับเ ด็ ก การสอนเรื่องเ งิ นให้เ ด็ ก ไม่ใช่แค่หยอ ดเหรียญลงหมูออมสินเท่านั้น แต่มันครอบคลุม อ ย่ างน้อย 4 เรื่องสำคัญได้แก่

หนึ่ง ออมเ งิ นได้ (Saving)

สอง ใช้เ งิ นเป็น (Spending)

สาม หาเ งิ นเก่ง (Earning)

สี่ ต่อเ งิ นงอ กเงย (Investing)

นี่คือความรู้เรื่องการเ งิ น 4 ด้านที่สำคัญที่สุด ที่จะปลูกฝังความรู้พื้นฐานต่างๆ ให้กับลูกหลาน สามารถสอนผ่านการปลูกฝังเป็นขั้ น ต อ น ตั้งแต่วัยอนุบาล ถึงมหาวิทย าลัย โดยตั้งเป้าห ม า ย เมื่อลูกเรียนจบมหาวิทย าลัย เขาจะได้ความรู้พื้นฐานด้านการเ งิ น มาผนวกกับวิชาในสายอาชีพ ที่เรียน มาจากมหาวิทย า ลัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ

ที่พร้อมดูแลชีวิตของตนเองอ ย่ างมั่นใจ อันที่จริงยังมีความรู้ เรื่องการเ งิ นขั้นที่สูงกว่าด้านอื่นๆ อีกหล า ยเรื่อง เช่น ค่าเ สี ยโอกาส (opportunitycost) การทำงบประมาณ เพื่อประเมินสภาพคล่อง (Budgeting) หรือ การเรียนรู้สินค้ า ทางการเ งิ นชนิดต่างๆ(InvestmentProduct)ฯลฯ การสอนเรื่องเ งิ น โดยพ่อแม่เราควรทำให้เป็นธรรมชาติ และเรียบง่ายที่สุด ซึ่งออมเ งิ นใช้เ งิ น หาเ งิ นและต่อเ งิ น คือความรู้จำเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนปัจจัยสี่นั่นเลยทีเดียว

1 ออมเ งิ นได้(Saving)

คือ การสอนให้ลูกรู้ว่า จงอ ย่ ารีบใช้เ งิ นทั้งหมดที่มีในทันที เราสามารถ เก็บออมมันไว้ สำหรับอนาคต และมันเป็นเรื่องดีงาม ที่ลูกมีเ งิ นออม พ่อแม่สามารถ เริ่มสร้างความเข้าใจ พื้นฐานให้กับลูก ตั้งแต่วัยอนุบาล ด้านการมัธยัสถ์ อ ดออม รู้คุณค่าของเ งิ น เช่น พ่อแม่สอนให้เ ด็ กเล็ก เริ่มนำเหรียญหยอ ดกระปุก และเก็บรั ก ษ ากระปุกนั้นให้ดีด้วยตัวเอง

ดูเหมือนจะไม่มีอะไร ไม่ได้สอนอะไร แต่ที่จริงแล้ว มัน มีความห ม า ย ทางการเ งิ นสูงกว่านั้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เ พ ร า ะเ ด็ กเล็ก จะเริ่มเรียนรู้ และจดจำว่าเ งิ นเป็นสิ่งมีคุณค่า กระปุกคือท รั พ ย์สิน ชิ้นใหญ่ของเขาและกระปุกที่หนักขึ้นเรื่อยๆ คือท รั พ ย์สินที่เพิ่มมูลค่า การออมเ งิ น หยอ ดเหรียญลงกระปุก คือ การสร้างคุณค่า

สร้างได้ทุกวันและเห็นความก้าวหน้าอ ย่ างเป็นรูปธรรม นี่คือวินัยการออม เริ่มต้นที่ควรเริ่มจากที่บ้าน และเมื่อลูกโตขึ้น สู่วัยประถม พ่อแม่ควรแนะนำ ธนาคารให้ลูก รู้จักพาลูกไปเปิดบัญชี ออมท รั พ ย์ที่ธนาคาร ให้เขาแคะกระปุก นับเหรียญแลกแบงก์ แล้วยื่นฝากเ งิ นเอง การได้เห็นสมุดบัญชีเ งิ นฝาก ที่มีตัวเ งิ นเพิ่มขึ้น จะให้ความรู้สึกก้าวหน้า สร้างความภูมิใจ และยังสอนเรื่องของด อ กเบี้ย เ งิ นฝากได้อีกทางหนึ่งด้วย

2 ใช้เ งิ นเป็น(Spending)

คือ การสอนให้ลูกรู้ว่า การใช้เ งิ นคือ การนำเ งิ นส ดไปแลกสินค้ า/บริการกลับมา ในเมื่อเ งิ นเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นสินค้ า/บริการที่ลูกตัดสินใจซื้ อ ต้องมีคุณค่า และเหมาะสม คุ้มค่าต่อทุกการใช้จ่ายด้วย ละเอียดในการใช้เ งิ น เช่น พ่อแม่เปรียบเทียบ ร า ค าสินค้ าทุกครั้ง ก่อนซื้ อ ใช้คูปองลดร า ค าอ ย่ างชาญฉลาด มีการนับเ งิ นทอนทุกครั้ง ก่อนเก็บใส่กระเป๋า สิ่งเหล่านี้

คือความละเอียดพื้นฐานในการใช้เ งิ นทั้งสิ้น อ ย่ าใช้เ งิ นเกินตัว ไม่ใช่อย ากได้อะไร แล้วพ่อแม่ ต้องซื้ อให้ทั้งหมด และแน่นอนว่าเ ด็ กเล็ก อาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าของเล่นที่เขาอย ากได้ ทำไมพ่อแม่ไม่ซื้ อให้ ดังนั้นการสอนเรื่อง รู้จักการยับยั้งชั่งใจ เป็นสิ่งจำเป็น พ่อแม่อาจจะต้องอธิบาย ถึงความไม่คุ้มค่า ในการซื้ อของชิ้นนั้น หรืออาจจะสร้างทางเลือ ก ในการใช้ เช่น อาจจะเล่นของเล่นชิ้นอื่น

ที่มีหรืออาจจะแลกของเล่น ที่มีกับเพื่อนๆ ลูกต้องเห็นภาพของทางเลือ กต่างๆ แทนการใช้เ งิ นแก้ปัญหา รวมถึงประโยชน์ของการใช้เ งิ นอ ย่ างมีคุณค่า ลองให้ลูกบริหารเ งิ นเอง เมื่อเ ด็ กโตขึ้น สู่วัยประถมปล า ย ถึงมัธยม การให้เ งิ นลูกใช้ เป็นร า ยสัปดาห์ หรือร า ยเดือน เป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการสอนเรื่องการบริหาร และความรับผิ ดชอบ

ทางการเ งิ นเมื่อเขาได้ตัดสินใจใช้เ งิ นนี้ ไปกับอาหารกลางวัน ขน มการ์ตูน กิฟท์ หรือของเล่นหน้าโรงเรียน พ่อแม่ควรสอนแนะนำลูก ถึงความคุ้มค่า ไปพร้อมๆกัน และเมื่อลูกอย ากได้ของชิ้นใหญ่ อะไรซักอ ย่ าง เราอาจให้เขาทำแผนการใช้จ่ายเ งิ น ว่าจะใช้เ งิ นอ ย่ างไร ให้เหมาะสมที่จะมีเ งิ นเหลือเก็บออม ไว้ซื้ อของที่ต้องการได้

3 หาเ งิ นเก่ง(Earning)

คือ การสอนให้ลูกรู้ว่า ถ้าการใช้เ งิ นคือ การนำเ งิ นสดไปแลกสินค้ า/บริการ การหาเ งิ นก็คือ การที่ตัวเรา ต้องทำงานสร้างสินค้ า/บริการ ที่มีผู้คนต้องการไปข าย เพื่อแลกเ งิ นกลับมาเช่นกัน เ ด็ กเล็กต้องเรียนรู้ ตั้งแต่เนิ่นๆว่า เ งิ นไม่ใช่สิ่งที่งอ กได้เอง บนต้นไม้และไม่ได้ไหลออ กมาจากตู้ ATM แต่เ งิ นเป็นสิ่งที่ต้องทำงาน สร้างสินค้ าและบริการขึ้น มาขา ย แลกเ งิ น หมอให้บริการทางการแ พ ท ย์

ทนายความให้บริการทางกฎห ม า ย วิศวกรโยธาให้บริการสร้างบ้าน เชฟสร้างสินค้ า ที่เป็นอาหารฯลฯมีอาชีพเป็นร้อยเป็นพัน อาชีพที่สร้างเ งิ นได้ บางอาชีพต้องใช้วุฒิการศึกษา บางอาชีพไม่ต้องใช้ บางอาชีพได้เ งิ นน้อย บางอาชีพได้เ งิ น มาก บางอาชีพคือเทรนด์อนาคต บางอาชีพกำลังถูกดิสรัปชั่นฯลฯ ให้ข้อมูลลูกเรื่องการหาเ งิ น และอาชีพการงานไว้สุดท้าย เขาจะเชื่อมโยง ความสนใจกับการศึกษา และเลือ กในสิ่งที่ต้องการได้สิ่งต่างๆ เหล่านี้พ่อแม่เล่าให้ลูกฟังได้เสมอ

4 ต่อเ งิ นงอ กเงย(Investing)

คือ การสอนให้ลูกรู้ว่า การล ง ทุ นคือ การวางเ งิ นลง ในสินท รั พ ย์ที่มีโอกา ส เพิ่มมูลค่าในระยะย าว การล ง ทุ นที่ดีจะช่วยผ่อนแรงในการสร้างความมั่งคั่งได้ คนสมัยก่อนเมื่อมีเ งิ นออมจำนวนหนึ่ง เขาจะนำไปล ง ทุ นซื้ อทองคำ เก็บเอาไว้เ พ ร า ะทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ที่เพิ่มมูลค่าในระยะย าว และยังสามารถใช้งานเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย เราจะเห็นชุมชนเก่าหล า ยแห่ง

มักจะมีร้านข ายทองตั้งอยู่กลางชุมชนเลย และวันเ งิ นเดือนออ ก คือวันที่คนแน่น ในสมัยต่อมาเมื่อมีเ งิ นออมมากขึ้นจำนวนหนึ่ง เขาจะนำไปล ง ทุ นซื้ อที่ดินเก็บเอาไว้ เ พ ร า ะที่ดินเป็นสินท รั พ ย์ ที่เพิ่มมูลค่า ในระยะย าวและยังสามารถใช้งานต่อยอ ด สร้างเป็นโกดัง ให้เช่าหรืออพาร์ทเม้นท์ ให้เช่ารับร า ยได้เป็นเ งิ นไหล (Passive In come) ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในยุคสมัยนี้ สินท รั พ ย์เพื่อ การล ง ทุ น มีมากมาย นอ กจากทองคำ และอสังหาฯก็ยังมีหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หุ้นธีมเทคโนโลยี หุ้นธีมการแ พ ท ย์ กองรีท กองโครงสร้างพื้นฐานฯลฯในวัยมัธยม ถึงมหาวิทย าลัย พ่อแม่สามารถ ปลูกฝังไอเดียในการล ง ทุ น โดยเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจง่าย และเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน เช่น การมีทัศนคติที่ดี ต่อ การล ง ทุ นไม่เน้นเก็งกำไร ในสินท รั พ ย์

เสี่ยงสูงแต่ให้เน้นทยอยล ง ทุ นระยะย าว ในสินท รั พ ย์ที่เติบโต เข้าใจเรื่องอัตราด อ กเบี้ย ทบต้นเข้าใจเรื่องเ งิ นปันผลที่ได้ จากหุ้นและกองทุน เข้าใจเรื่องความเสี่ยงของสินท รั พ ย์ล ง ทุ น ชนิดต่างๆฯลฯโดยที่ยังไม่เน้น การนำเ งิ นจริงไปล ง ทุ นก็ได้เช่นกัน สอนลูกเรื่องเ งิ น มี 4 เรื่องสำคัญโดยอธิปกีรติพิชญ์ ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น

หัวใจของการสอนลูก เรื่องเ งิ นที่ดีที่สุด คือ การที่พ่อแม่ เป็นตัวอ ย่ างทางการเ งิ นที่ดี เ พ ร า ะลูกจะซึมซับพฤติกรร ม และทัศนคติทางการเ งิ น จากพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว แม้การพร่ำสอนนั้น สำคัญแต่การกระทำ เป็นตัวอ ย่ างที่ดีนั้นชัดเจน และน่าจดจำในหัวใจลูกยิ่งกว่าสิ่งใดเสมอค่ะ

ที่มา the-wayoflife yakrookaset