วิ ธีแก้ปัญหานอนก ร น ทำได้เองง่ายๆ

สำหรับการนอนก ร น ทำให้คนรอบข้างนั้นนอนไม่หลับ เรียกได้ว่าเป็นอาการก่อ กวนจนเป็นที่น่ารำคาญของคนนอนใกล้ๆเลยก็ว่าได้ แล้วอาการนอนก ร น มีวิ ธีแก้อ ย่ างไร วันนี้เราจะพาทุกคน มาเรียนรู้ถึงวิ ธีแก้อาการนอนก ร นด้วยตัวเองง่ายๆ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

อาการนอนก ร น และภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ เป็นปัญหาและ โ ร ค ในการนอนหลับที่พบบ่อย ในคนอายุ 3O-35 ปี พบในกลุ่มผู้ชายมากถึง 2O-3Oเปอร์เซน ส่วนผู้หญิงพบได้ 1O-15เปอร์เซน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน อาการนอนก ร นนั้นเกิดจาก การที่ช่องทางเดินห า ยใจส่วนต้นของเรา เกิดการตีบแคบลง ทำให้ลมห า ยใจที่ผ่านเข้ามาผ่านช่องที่แคบนี้ เกิดการกระพือ และกล า ยเป็นเ สี ยงก ร นขึ้น เ สี ยงก ร นที่เกิดขึ้นนี้ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ อ วั ยว ะ ที่เกิดการสั่น สร้างความน่ารำคาญให้แก่คนนอนข้างๆ เป็นอ ย่ างมาก

สาเหตุการนอนก ร น ที่เจอได้บ่อยๆ มีดังต่อไปนี้

ไขมันในช่องค อหนา

ดื่ มเครื่องดื่ มที่มีแอล ก อ ฮ อ ล์ เป็นประจำ ก็ทำให้ก ล้ า มเนื้อหย่อนได้

อายุมากขึ้น

น้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เบื้องต้นดูได้จากค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

สูบ บุ ห รี่ เป็นประจำ

นอนหงายเป็นประจำ

สาเหตุนอนก ร นที่เจอได้ไม่บ่อยนัก เช่น

ช่องจมูกคด

ช่องจมูกตีบตัน อาจเนื่องจากภูมิแพ้

การรับประทานย าบางชนิด ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินห า ยใจ สรีระผิ ดปกติ เช่น คางเล็ก ลิ้นไก่ใหญ่กว่าปกติ โคนลิ้นอ้วน เป็นต้น

7 เทคนิคแก้ปัญหาการนอนก ร น

1 หยุดกินอาหารก่อนนอน 3 ชั่ วโมง

2 งดการสู บ บุ ห รี่ ก่อนนอน

3 อังห น้ ากับชามน้ำร้อน ให้จ มู กอยู่เหนือน้ำประมาณ 15 เซ็นติเมตร ห า ยใจเข้าลึกๆ 5-7 นาที เพื่อให้จมูกโล่ง ห า ยใจสะดวก

4 เปิดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

5 ล ดความอ้ ว น

6 นอนหมอนสูงและสะอาด

7 ฝึกนอนตะแคงข้าง

เพราะการนอนหงายทำให้โคนลิ้น และเพดานอ่อนปิดกั้นช่องทางการห า ยใจ

ท่าบริหาร เพื่อให้ห า ยจากการนอนก ร น

1 แ ล บ ลิ้ นลงด้านล่าง เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

2 กระด ก ลิ้ นขึ้นด้านบน เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

3 ใช้นิ้วดั น ก ระ พุ้ งแก้มด้านใน นับ 1-1O

4 สลับมาอีกข้างใช้นิ้วดั น ก ระพุ้ ง แก้มด้านใน นับ 1-1O

5 อมลมแล้วกลั้ นหา ยใจนับ 1-1O จากนั้นค่อยๆเป่าลมออ ก

ทำซ้ำไปอย่ างนี้ 3-5 รอบ ก็จะสามารถล ดการนอนก ร นได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

วิ ธีแก้การนอนก ร นด้วยวิ ธีธรรมชาติ

1 หอมแดง ทุบแล้ววางใกล้ๆ ตัวไว้ ยิ่งแก่ยิ่งดี กลิ่นฉุนของหอมยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในลำค อ และช่วยให้ระ บ บ ห า ยใจทำงานดีขึ้น

2 นำพริกขี้หนูไปประกอบอาหาร เช่น แกง ต้มยำ หรือต้มโคล้ง จะช่วยให้ระบบห า ยใจทำงานสะดวกขึ้น ปัญหาการก ร นอาจล ดลงได้

3 ใช้เหง้าขิงแก่สด ขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือประมาณ 5 กรัม ทุบให้แตก โดยต้มเอาน้ำดื่ ม จะช่วยให้สดชื่น ระบบทางเดินห า ยใจทำงานสะดวกขึ้น

4 น้ำมัน มะกอ ก กินสัก 4-5 หยดก่อนนอนทำอย่ างต่อเนื่อง และทำควบคู่ไปกับวิ ธีดูแลสุ ข ภ า พอื่นๆร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการควบคุมน้ำห นั กให้อยู่ในระดับมาตราฐาน จะช่วยแก้ปัญหาการนอนก ร นให้หมดไปได้

5 ใบแมงลัก มี ฤ ท ธิ์ แก้ห วั ด และหลอ ดลมอักเสบ นำใบไปประกอบอาหาร จะช่วยให้ระบบห า ยใจทำงานดีขึ้น

นอนก ร น อั น ต ร า ยไหม

คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับ ประเภทของการนอนก ร น อาการนอนก ร นนั้น ทางการแพทย์สามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ นอนก ร นแบบธรรมดา และ การนอนก ร นแบบ อั น ต ร า ย

หากผู้ที่นอนก ร นแบบธรรมดาข้างต้น มีอาการแย่ลง คือ ก ล้ า มเนื้อในช่องค อมีการหย่อนตัวลงมากขึ้น ช่องทางเดินห า ยใจที่ตีบแคบ ก็จะแคบลงมาจนปิดสนิท

และเมื่อช่องทางเดินห า ยใจปิดสนิท ก็จะไม่มีอากาสไหลผ่านเข้าสู่ร่า่งกายเราได้เลย และแน่นอน เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่าน ก็ไม่มีการสั่นสะเทือนของก ล้ า มเนื้อ เ สี ยงก ร น ก็จะห า ยไปด้วย (ชั่ วคราว) แต่ อั น ต ร า ยได้เริ่มขึ้นแล้ว

เราเรียกภาวะเช่นนี้ว่า ภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับชนิดอุดกั้น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Obstructive Sleep Apnea หรือส่วน มากจะนิยมเรียกกันง่าย ๆ ว่า ภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ หรือ OSA ดังนั้นการนอนก ร นแบบ อั น ต ร า ย ก็คือ การนอนก ร นแบบที่มีภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ร่วมด้วยนั่นเอง

ที่มา  poobpub