วิ ธีแก้ปรุงดินใหม่ ให้ปลูกพืชโตไว ได้ผลผลิตดี

ดินลูกรังนั้นไม่เหมาะจะทำการเกษตรเลยเ พ ร า ะว่าไม่มีธาตุอาหารอะไรจะให้พืชพรรณได้กินเป็นอาหาร เนื้อ ดินลูกรังนั้น มีความเป็นดินร่วนปนทราย มีทั้งเศษหิน กรวด ไม่มีความชุ่มชื่นด้วย ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ย าก ปลูกอะไรในดินลูกรังก็แทบไม่รอ ดเลย แต่บางครั้งถ้ามันเลี่ยงไม่ได้มีพื้นที่ดินเป็นดินลูกรัง ก็สามารถแก้ไขปรุงดินใหม่เพื่อให้กลับมาใช้งานโดยจะมีวิ ธีอยู่ ทำอย่ างไรนั้น มาติดต ามกันได้เลย

ปรับปรุงดินลูกรังใช้ทำอะไรได้บ้าง

1 เพื่อ การเลี้ยงสั ต ว์ก็ได้ หากเป็นดินลูกรังที่มีความหนาของหน้าดินที่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป แล้วเป็นที่ดอน ซึ่งการเลี้ยงสั ต ว์จะเหมาะมาก

2 หากจะปรับปรุงมาเพื่อ การปลูกพืชไร่ก็จะเป็นดินลูกรังที่มีความหนาของหน้าดินที่ 20 เซนติเมตร แต่จะต้องระบายน้ำได้ดี ไม่มีการท่วมขัง ซึ่งจะเหมาะที่จะปลูกพวกถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง และอื่น ๆ ที่รากตื้น อาจจะใช้ปุ๋ ยคอ กมาใช้ร่วมกับวัสดุคลุมดินอย่ างอื่น จะช่วยรัก ษาความชื้นในดินและมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้น

2 สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นในดินลูกรังนั้นหน้าดินจะต้องไม่หนาแน่นจนเกินไป ดินจะต้องไม่แข็งเนื่องจากรากจะออ กหากินได้ย าก เป็นไม้รากลึก โตเร็ว ก่อนจะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นนั้นให้ทำการขุดหลุมปลูกให้พร้อมแล้วรองก้ น ห ลุ ม ด้วยปุ๋ ยหมั กหรือถ่านก็ได้ ต้นที่เหมาะจะปลูกนั้นเป็น สะเดา ขี ้เหล็ก น้อยหน่า ไผ่ มะขาม จะทำให้โตได้ดี

3 การปรุงหน้าดินสำหรับการทำนาก็ทำได้เหมือนกัน โดยให้มีหน้าดินหนาประมาณ 15 เซนติเมตร เ พ ร า ะว่าในนานั้นจะต้องให้มีน้ำขังหน่อย เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี และหาปุ๋ ยมาบำรุงด้วยข้าวจะสวยงาม

การปรุงดินสำหรับปลูกพืชให้เจริญเติบโตในดินลูกรัง

สำหรับขั้ น ต อ นในการปรุงดินนั้นให้ทำการไถกลบกับฟาง แล้วนำปุ๋ ยอินทรีย์น้ำมาฉีดพ่นลงไป 4 ลิตร/ไร่ แล้วให้หมั กต ากแดดเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้ฟางนั้นเกิดการย่อยสล า ย แล้วเอามูลวัว ปุ๋ ยหมั กต่าง ๆ มาผสมอีกชั้น จะทำให้ดินดีขึ้น หรือจะเอามาใช้รองก้นหลุมตอนจะปลูกก็ได้เหมือนกัน เพิ่มด้วยปุ๋ ยพืชสดโดยการไถกลบปอเทือง ถั่วพุ่ม ซึ่งให้ไถในช่วงที่ติดดอ กประมาณ 50 – 60 วัน จะช่วยให้ดิน มีความชุ่มชื่นและระบายน้ำได้ดีเหมาะแก่การปลูกพืช

แม้ว่าดินลูกรังจะปรุงให้กลับมาใช้งานได้ แต่ถ้าเลือ กได้เมื่อจะทำการเกษตรควรหาพื้นที่ที่เหมาะสมจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องคอยมาปรับปรุงดินใหม่อยู่บ่อย ๆ เ พ ร า ะถ้าเรามีดินดีปลูกอะไรมันก็งาม

ที่มา kasetchaoban