วิ ธีปลูกเงาะโรงเรียนไว้กินเอง ดกเต็มต้น รสชาติหวานอร่อย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูวิ ธีการปลูกเงาะยังไงให้ได้ผลผลิตดี ใครที่กำลังอย ากจะปลูกไว้ทานเองก็ลองนำวิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้ไปลองปลูกกันได้เลย จะมีขั้นตอนอ ย่ างไร เราไปดูพร้อมกันเลยจ้า

อย ากจะปลูกเงาะโรงเรียนเอาไว้ทานเองก็ไม่ย ากเลย มีวิ ธีการปลูกให้ได้ผล ดก ๆ เพียงแค่ต้นเดียวก็เพียงพอ ฤดูเงาะมาถึงก็ไม่ต้องหาซื้ อให้ย ากเพราะปลูกเองได้แล้ว เงาะนั้นจะนิยมปลูกจากการซื้ อ กล้าพันธุ์มาจะแบบเ สี ยบยอ ดหรือติดต าก็ได้ ไม่ค่อยนิยมแบบเพาะเมล็ด หาซื้ อต้นกล้าพันธุ์ได้ที่ร้านจำห น่ า ยไม้ผลทั่วไปเลยร า ค าไม่แพง แล้วเอามาปลูกในบ้านเราได้เลย

การเตรียมดินและหลุมปลูก

ถ้าจะปลูกข า ยก็คงจะต้องทำแปลงใหม่ไถเตรียมดินกำจัดวัชพืชให้เรียบร้อย โดยไถพรวน 2 ครั้งและต ากดินไว้ครั้งละ 7 – 14 วัน ส่วนหลุมปลูกนั้นจะใช้ระยะ 4 x 12 เมตร จะได้ประมาณ 33 ต้น/ไร่ หรือจะเป็นระยะ 6 x 12 เมตร จะได้เงาะ 22 ต้น/ไร่ ขนาดหลุมอยู่ที่ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร แล้วเอาปุ๋ ยคอ กและเศษใบไม้แห้งมา 2 กิโลกรัมใช้ร่วมกับปุ๋ ย 15 – 15 – 15 อีก 200 กรัม/หลุม ผสมให้เข้ากันกับดิน ก้ น ห ลุ ม เ ล ย แล้วกองพูนขึ้น มานิดหน่อยเพื่อให้วางต้นพันธุ์ได้ แล้วก็กลบดินให้พูดให้มาสัก 2 นิ้ว

การบำรุงดูแลต้นเงาะโรงเรียน

ในการใส่ปุ๋ ยต้นเงาะโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งใส่เป็น 3 ระยะ คือจะมีหลังการเก็บเกี่ยวแล้วให้ ตั ด แ ต่ ง กิ่ ง กำจัดวัชพืชจากนั้นใส่ปุ๋ ยแล้วใส่ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ปริมาณ 2 – 3 กิโลกรัม/ต้น แล้วก็ปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ยอินทรีย์ 2 – 3 ปิ๊บ/ต้น ให้ใส่รอบทรงพุ่มแล้วใช้ปล า ยแหลมแท งดินให้เป็นรู ๆ หรือจะขุดดินแล้วค่อยหยอ ดปุ๋ ยก็ได้

แล้วก็อีกช่วงจะเป็นการใส่ปุ๋ ยก่อนจะออ กดอ ก ตอนปล า ยฝนโดยจะใช้เป็นสู ต ร 8 – 24 – 24 หรือจะเป็น 9 – 24 – 24 ในอัตรา 2 – 3 กิโลกรัม/ต้น แล้วก็ใส่อีกช่วงในเวลาที่ติดผลหรือหลังดอ กบานแล้ว จะเป็นสู ต ร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 ก็ได้ในอัตรา 2 – 3 กิโลกรัม/ต้น เป็นการบำรุงผลให้สมบูรณ์

การให้น้ำต้นเงาะโรงเรียนจะต้องให้อ ย่ าง ส ม่ำ ส ม อ โดยเฉพาะในช่วงปลูกแรก ๆ โดยให้ 7 – 10 วัน/ครั้ง และหากเป็นหน้าแล้งก็หาฟางมาคลุมโคนต้นเพื่อรักษ าความชื้นในดินด้วย แต่ในช่วงที่กำลังออ กดอ กจะให้น้ำน้อยลงเพราะล ดการแตกใบใหม่ พอมาใบอ่อน มาแซมดอ กก็ให้งดน้ำสักระยะหนึ่งรอให้ใบอ่อนร่วงไปก่อนแล้วค่อยให้น้ำ เพื่อให้ต าดอ กนั้นเติบโตต่อไป โดยให้ 1 ใน 3 ของการรดน้ำปกติแล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่ม พอ ดอ กบานแล้วน้ำอย่ าให้ข า ดต้องสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์

การเก็บเกี่ยว

หากเป็นเงาะที่ปลูกในภาคตะวันออ กจะเริ่มมีด อ กช่วงมกราคม – มีนาคม แล้วจะมีผลผลิตให้เก็บก็ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม และถ้าเป็นเงาะในทางภาค ใต้นั้นก็จะติดดอ กประมาณมีนาคม – เมษายน แล้วก็จะมีให้เก็บผลผลิตประมาณกรกฎาคม – กันย ายน นั่นเอง

สำหรับคนที่อย ากจะปลูกเอาไว้เก็บทานเองในบ้านก็ปลูกไม่กี่ต้นก็ได้ แต่ถ้าหากจะทำเพื่อ การค้าคงต้องปลูกจำนวนหล า ยต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตออ กสู่ตลาดอย่ างเพียงพอ เงาะนั้นหากดูแลดีน้ำ ถึ ง ปุ๋ ย ถึง ยั งไ ง ก็จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์รสชาติหวานอร่อยแน่นอน

ที่มา kasetchaoban