วิ ธีปลูกมังคุดกินเอง แค่ต้นเดียวเก็บกินแทบไม่ทัน มือใหม่หัดปลูกก็ทำได้

มังคุดเป็นผลไม้ต ามฤดูกาลที่บางปีนั้น มีร า ค าที่สูงพอสมควร บางคนอย ากจะกินก็ไม่กล้าจะซื้ อ เคยคิดไหมว่าถ้าเราปลูกไว้กินเองเราก็ไม่ต้องไปซื้ อเขา แถมบางทีเก็บกินไม่ทันยังนำไปข า ยได้อีก แล้วจะปลูกยังไงดีล่ะถึงจะรอ ดได้ผลผลิต ไม่ต้องกังวลจ้าวันนี้เรามีวิ ธีการปลูกมาฝากกัน

มังคุดเราปลูกไว้ทานเองที่บ้านสักต้นสองต้นก็ไม่ต้องเ สี ยเงินซื้ อแล้ว สำหรับใครที่อย ากจะปลูกก็หัน มาลองปลูกเองได้เลย แม้ว่าจะเป็น มือใหม่ในการทำเกษตรก็สามารถปลูกรอ ดได้เหมือนกัน ดูแลไม่ย ากให้ผลผลิตดีมีผลดกเต็มต้น เพียงแค่ทำต ามคำแ นะนำการปลูกต ามด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้ น ต อ นในการเตรียมแปลง และห ลุ มปลูก

ต ากดินไว้ 710 วัน ส่วแปลงที่ปลูกพืชอ่อมาก่อน และไม่ค่อยรกนัก ให้ไถรวนแปลง และ ต า ก ดินไว้านเท่ากัน

การปลูกมังคุดใ นพื้นที่สูงจำเป็ต้องขุดห ลุ มปลูก โดยขุดห ลุ มกว้าง และลึกประมาณ 3050 ซม. และควรต ากห ลุ มไว้ก่อ 35 วัน

โดยระยะห ลุ ม และระยะแถวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด คือ 9×9 เมตร หรือ 10×10 เมตร

ส่วนกล้าจากการ ตอนหรือ การเ สี ยบยอ ด มีระยะการปลูกที่ 6×6 เมตร จากนั้น นำปุ๋ ยคอ กประมาณ 5 กำมือ หว่าโรยก้นห ลุ ม

ร่วมกับ ปุ๋ ย 151515 ประมาณ 1 กำมือ ร้อมเกลี่ยดิน ลงคลุกผสมให้เข้ากัน

ขั้ น ต อ นการปลูก

ช่วงฤดูที่ควรปลูกคือหน้าฝในช่วงเดือนฤษภาคม มิถุนายน จะช่วยให้ต้น มังคุดตั้งต้นได้เร็ว โดยการปลูกนั้นจะมี 2 แบบ ซึ่งจะเป็การปลูกแบบโนโคน ในภาคใต้จะ นิ ย ม ปลูกแบบนี้เราะฝนตกชุกตลอ ดและมีน้ำท่วมขังได้ง่าย โดยเป็การปลูกแบบขุดดินกองให้สูงจากพื้แล้วก็วางต้นกับกองดินและขุดดินกลบโคนต้ให้แน่นเลย แล้วหาไม้มา ปั ก ห ลั ก แล้วมัดเชือ กป้องกันไม่ให้ต้โค่ล้มได้ง่าย

การปลูกแบบห ลุ มก็เป็อีกวิ ธีที่ทำง่าย นิยมปลูกในพื้ที่น้ำไม่ท่วมขัง โดยหลังจากที่คลุกผสมปุ๋ ยกับดินแล้ว ก่อนนำต้นลงห ลุ มและเกลี่ยดินกลบ ทำให้พูดินสูงกว่าผิวแปลง เ ล็ ก น้ อ ย ก่อนจะหาไม้มาปักหลักและรัดต้ไว้ไม่ให้ล้มได้ง่าย

การให้น้ำของต้น มังคุดนั้น

โดยทั่วไปการปลูกมังคุด ที่นิยมลงกล้าในแปลง ในช่วงต้นฤดูฝ เพื่อที่จะทำให้ต้ติด และเติบโตได้ง่ายด้วยอาศัยน้ำจากฝน แต่หากปลูกในช่วงฤดูแล้งควรมีระบบให้น้ำที่เพียงอแก่ต้น ส่วหลังการ ปลูก ต้น มังคุด ควรติดตั้งระบบให้น้ำที่เป็นระบบน้ำหยดหรือแบบสปริงเกอร์สำหรับให้น้ำในช่วงที่ไม่มีฝนตก

การใส่ปุ๋ ย

การใส่ปุ๋ ย บำรุงต้นหลังการปลูกจถึงก่อน การออ กดอ กครั้งแรกของต้น ให้ใช้ปุ๋ ยสู ต ร 151515 อัตรา 0.51 กิโลกรัม/ต้น

การใส่ปุ๋ ยบำรุงดอ ก และผล ให้ใช้สู ต ร 131321 หรือ 82424 อัตรา 23 กิโลกรัม/ต้น

การใส่ปุ๋ ยบำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ให้ใช้สู ต ร 151515 อัตรา 13 กิโลกรัม/ต้น รวมถึงปุ๋ ยพืชสดหรือมูลสั ต ว์ที่หาได้ต ามท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยบำรุงดินให้เหมาะสมมากขึ้น

การควบคุมวั ช พื ช

เราจะต้องคอยกำจัดวั ช พื ชออ กเสมอและอต้น มังคุดตั้งต้นได้แล้วเติบโตได้เต็มที่เราก็กำจัด วั ช พื ช ปีละ 2 ครั้งก็พอ และหาพืชคลุมดิน มาปลูกด้วย จะช่วยคลุมดินได้ดี เช่น ถั่ว เป็นต้น ในช่วงแรกที่ปลูกมังคุดเราจะต้องคอยถอนหญ้าอยู่ตลอ ด เราะมันจะแย่งอาหารและต้นสูงกว่าต้นไม้เราเ สี ยอีก จะต้องใส่ใจตรงนี้ด้วย

การเก็บเกี่ยวมังคุด

ต้น มังคุดที่ปลูกด้วย เ ม ล็ ด จะติดผลให้เก็บได้ครั้งแรกเมื่อมีอายุประมาณ 7 ปี ซึ่งระยะ 710 ปี จะติดผลไม่มากนัก และจะติดผลอ ย่ างเต็มที่เมื่อต้น มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลมังคุดทั่วไป จะเก็บได้เฉลี่ยประมาณ 60 กิโลกรัม/ต้น/ฤดู แต่ละผลจะมีน้ำหนักประมาณ 70100 กรัม/ผล เฉลี่ย 80 กรัม/ผล

มังคุดในภาคตะวันออ กจะ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ในช่วง เดือนฤษภาคมมิถุนายน ส่วภาคใต้จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือ กรกฎาคมกันย ายน การนับอายุหลังจากมังคุดออ กดอ กจะใช้เวลาประมาณ 16 สัปดาห์

หรือประมาณ 1112 สัปดาห์ หลังดอ กบาน จึงสามารถ เ ก็ บ ผ ล ได้ ซึ่งผลที่เก็บมาจะมีอายุการเก็บที่ 12 สัปดาห์ ในที่ ร่มธรรมดา และประมาณ 24 สัปดาห์ ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 1015 องศา

มังคุดเนื้ออร่อยส่วเปลือ กเราก็นำมาทำเป็นน้ำห มั กเปลือ กมังคุดเอาไว้บำรุงต้พืชผัก หากคุณอย ากจะปลูกต้น มังคุดเอาไว้ทานสักต้นก็เริ่มลงมือ กัได้เลย คุณจะได้มีมังคุดอร่อย ๆ เอาไว้ทานที่บ้านของตัวเอง

ที่มา kaรetchaoban    poobpub