วิ ธีปลูกมะพร้าวให้ได้ต้นเตี้ยลูกด กเต็มต้น

มะพร้าวเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อ การปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างร า ยได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความมั่นคงในการยังชีพ เป็นอีกอาชีพทางเลือ กที่น่าสนใจ

เป็นผลไม้ที่หล า ยท่านชอบรับประทาน สามารถทานได้ทั้งน้ำและเนื้อทำขน มของคาวของหวานได้หล า ยอ ย่ าง แต่มะพร้าวต ามท้องตลาดนั้น มีร า ค าสูงจะดีแค่ไหนที่เราสามารถปลูกมะพร้าวไว้รับประทานเองได้ วันนี้นำ วิ ธี ก า ร ปลูกมาบอ กกันค่ะ อาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ได้ให้ความรู้ได้อ ย่ างน่าสนใจ ในการปลูกมะพร้าวต้นเตี้ย เราไปดูกันเลย

1 ก่อนอื่นนำมะพร้าวมาเลี้ยงในถุงเบอร์ 9 x 18 เลี้ยงไว้ประมาณ 3 เดือน มะพร้าวจะโตเหมาะสำหรับเริ่มการ ป ลู ก หรือถ้าไว้นานกว่านั้นก็ได้

2 การวางในถุงต้องเอียง ต้น มะพร้าวในถุงและใช้ดินกลบเพียงครึ่งลูก ถ้าวางในแนวตั้งจะทำให้ร า ก คลุมกะลา

3 จากนั้นใช้มีดตัดถุงพลาสติกออ กอ ย่ าให้โดนร า กมะพร้าว

4 การขุดหลุมให้ฝั่งหนึ่งจะชันและอีกฝั่งจะ ล า ด เอียงสำหรับวางต้น มะพร้าวในแนวเอียง

5 ก่อนที่จะเอาดินกลบ ควร ก รี ด ด้านข้างของถุงเพื่อให้สามารถดึงออ กได้ง่ายไม่กระทบระบบร า ก ทิศทางการวาง ควรวางในแนวเอียง จะไม่วางในแนวตั้ง ให้ยอ ดหันหน้าไปทางทิศตะวันออ ก ให้ต้น มะพร้าวสามารถรับแสงแดดได้ อ ย่ า ง เต็มที่ จากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ โคนจะเริ่มใหญ่ลูกมะพร้าวจะเริ่ม ดี ด ออ กเอง

6 ใส่ปุ๋ ย โรยรอบๆ ต้น มะพร้าวก่อน แล้วใส่ในหลุมก่อนปลูกแล้วดินกลบ จากนั้นรดน้ำให้ท่วมหลุมมะพร้าวเลย ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน

7 สังเกตที่หน้าดินจะมีสีเขียวแสดงให้เห็นว่ามีไน โ ต ร เจน จากนั้นเราจะทำการดึงถุงพลาสติกออ กจากต้น มะพร้าว อ ย่ าออ กแรงดึงมากเกินไปเ พ ร า ะจะทำให้ร า กเ สี ยห า ยได้

8 เทปุ๋ ยลงไปครั้งที่ 2 และใช้จอบพูนดินขึ้น มากลบบนต้น มะพร้าว ที่สำคัญต้องทำร่องน้ำด้านข้างเพื่อให้มีน้ำขัง ส่วนการใส่ปุ๋ ยควรที่จะใส่รอบๆ ต้นอย่ าใส่ที่โคนโดยตรง เ พ ร า ะร า กจะกองไม่กระจ า ยหาอาหาร

9 ใช้ฟางคลุม อินท รี ย์วัตถุจะเริ่มการสร้างอาหารให้กับต้น มะพร้าว เพียง 2-3 ปีก็จะเริ่มอ อ กลู กให้เห็น

10 การดูแลไม่ควรที่จะตั ดใบบ่อยๆ จะทำให้โคนต้น มีขนาดที่เล็กลงทันที

เป็นวิ ธีที่ไม่ย ากเลย หากทำได้การเก็บเกี่ยวผลผลติจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เ ค ล็ ด ลั บเพิ่มเติมจากทีมงาน ให้โรยเกลือเสริมมะพร้าหวานหอมอร่อย

ที่มา ช่องยูทูป บุญนิยม ทีวี sangkomonline