วิ ธีปลูกมะพร้าวให้ต้นเตี้ย โตไว 3 ปีเก็บกินได้

มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ ให้ผลผลิตตอบแทนต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี แต่ถึงแม้มะพร้าวจะปลูกง่ายแต่ก็ยังมีหล า ยคนที่ปลูกไม่รอ ด หรือไม่ติดผลอยู่ดี ฉนั้นลองมาดูวิ ธีการปลูกที่เรานำมาฝากกันวันนี้ดู

สำหรับคนที่อ ย า ก จะปลูกมะพร้าวต้ นเ ตี้ ย โดยอาจารย์ นิติ ดวงวันทอง ที่ได้มาแนะนำ ใ ห้ ทุ ก ค น ได้ลองอ่านและนำไปปลูกต ามกันได้ อ่ า นจบแล้วทำต ามกันได้ง่ายมาก จะทำให้ได้มะพร้าวรสอร่อย ต้นเ ตี้ ย ดูแลง่ายมาก สำหรับต้นพั น ธุ์มะพร้าวนั้นก็หาได้ทั่วไปเลย โดยให้ใช้เป็น มะพร้าวน้ำหอมส า ย พั น ธุ์เ ตี้ ย โดยเลือ กต้นที่มีความสูงสัก 1 ฟุต มาดูขั้ น ต อ นการปลูกกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ต้นพันธุ์มะพร้าว

2 ปุ๋ ยคอ ก

3 จ อ บ

4 แฝกแห้ง

5 บัวรดน้ำ

ขั้ น ต อ นในการปลูก

ดินปลูกนั้นแนะนำให้เป็นดินเหนียวแต่จะต้องระบายน้ำได้ดี โดยให้ขุดหน้าดินกว้างแต่ไม่ต้องลึก เป็นการจั ด การวั ช พื ช และหญ้าออ กไป โดยขนาดหลุมนั้นจะขนาด 30 x 30 เซนติเมตร แล้วก็ลึกที่ 30 เซนติเมตร

แล้วก็เอาปุ๋ ย ค อ กมาเทลงหลุมแล้วต ากให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อราที่อยู่ในดินโดยต ากไว้ประมาณ 2 สัปดาห์

พอต ากไว้ครบแล้วก็จัดการเขี่ยดินลงหลุมคลุกผสมกับปุ๋ ย ค อ ก แล้วก็ขุดหลุมใหม่

ส่วนการปลูกนั้นเอาต้นกล้ามะพร้าวต้นเตี้ยที่เตรียมไว้มาปลูกเอียง 25 – 30 องศา หันยอ ดไปทางทิศตะวันตก โกยดินรอบข้างครึ่งหนึ่งแล้วรดน้ำในทันที กลบให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องมิดกะลสเพื่อให้แสงแดดเผา ส่งผลให้มะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี

ต่อไปก็เอียงต้น มะพร้าวไปในทิศตะวันออ ก แล้วก็เอียงไปอีกด้านใน 3 สัปดาห์ จะทำให้ต้น มะพร้าวตรงแล้วดันโคนที่ติดกับกะลาออ กมาข้างนอ ก แล้วมะพร้าวจะเจริญเติบโตเร็วขึ้นและเพื่อให้เจอแสงแดด

เวลาจะทำการให้น้ำนั้น จะทำคันกั้นน้ำบริเวณรอบปากหลุม แล้วก็รดน้ำเสร็จให้นำแฝกแห้งมาคลุม จะช่วยรั ก ษ าความชื้นได้แต่ไม่ต้องคลุมตัวกะลา เพราะว่าตัวกะลาจะต้องโดนแดดทั้งวันเลย ในส่วนของปุ๋ ยนั้นให้หลังจากปลูกแล้ว 1 เดือน ส่วนน้ำก็รด 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ดูแลไปเรื่อย ๆ ประมาณ 3 ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้ว

เป็นวิ ธีการปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบง่ายมาก ทุกคนอ่ า นจบแล้วก็นำไปปลูกต ามได้เลย ใช้เป็น มะพร้าวต้นเตี้ยที่ปลูกในบ้านเอาไว้เก็บทานหรือเก็บข า ยก็ได้

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้  kasetchaoban pantip