วิ ธีปลูกมะนาว ให้ออ กนอ กฤดูกาล

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกับเราอีกเช่นเคยกับสาระความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้าน ซึ่งวันนี้เราก็มีการปลูกมะนาวยังไงให้ออ กนอ กฤดู เพราะมะนาวนั้นในบางช่วงก็มีร า ค าที่สูง ใครที่อย ากปลูกไว้กินเองลองนำวิ ธีเหล่านี้ไปลองปลูกต ามกันดู

พืชผักสวนครัวที่จะนิยมนำมาทำในเมนูอาหารต่างๆนั้น ก็คือมะนาว มะนาวจะมีรสชาติของเปรี้ยวมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และในเกือบจะทุกครัวเรือนนั้น ก็มักจะปลูกต้น มะนาวกันเอาไว้ เพื่อที่จะเก็บนำมาทำอาหารได้ นอ กจากที่จะทำอาหารได้แล้วยังนำมาชงเป็นเครื่องดื่ มน้ำส มุ น ไ พ รที่ดี ที่เป็นประโยชน์ได้ด้วย

ในหล า ยๆบ้ า นจะปลูกต้น มะนาวกันเอาไว้ทานเองหรือหากมีพื้นที่มากๆเกษตรกรหล า ยๆท่านก็มักจะปลูกต้น มะนาวไว้เพื่อที่จะทำข า ยสร้างเป็นรายได้ใน วันนี้เองเราได้นำเ ค ล็ ด ลั บสำหรับวิ ธีการปลูกต้น มะนาวจากเกษตรกรมาฝากกัน ให้มะนาวนั้นออ กในปริมาณที่มาก หรือจะให้มะนาวออ กในช่วงฤดูกาลที่เรามีความต้องการได้ด้วย

เรียกกันว่า เป็นวิ ธีการแกล้งมะนาวนั่นเอง เป็นเทคนิคที่จะบัง คั บ ให้มะนาวออ กมาได้ต ามนอ กฤดูกาล วิ ธีที่นำมาฝากกันก็จะเป็นการคลุมถุงเอาไว้บริเวณที่โคนต้น ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดี ได้มีการลองทำวิ ธีการบังคับมะนาวออ กลูก ด้วยการคลุมถุง และผลลัพธ์ที่เราได้ออ กมานั้น มะนาวก็จะสามารถออ กลูกออ กผลได้เยอะ โดยที่ไม่แพ้ในช่วงของฤดูกาลของการปลูกมะนาวกันเลย และวิ ธีนี้มันก็ยังให้น้ำมะนาวที่ดีด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 เชือ กสำหรับเอาไว้ผูก

2 แผ่นพลาสติกคำหนาหรือถุงดำแบบหนา

3 ต้น มะนาวที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป (ปลูกในบ่อ ซี เ ม น ต์ )

ขั้ น ต อ นการทำ

1 วิ ธีการก็ไม่ย ากโดยเราจะเริ่มด้วยการปลิดอ กของผลมะนาวที่ได้ติดอยู่ในช่วงของฤดูกาลปลูกมะนาวออ กให้หมด จากนั้นเราจะทำการงดให้น้ำและงด การให้ ปุ๋ ยเลย นำถุงดำมาคลุมเอาไว้โดยจะทำการคลุมให้มิดในส่วนของบ่อที่ได้ทำการปลูกต้น มะนาวเอาไว้เลย คลุมให้มิด

2 ถุงดำคลุมต้น มะนาวแล้วนำเชือ กมามัดเอาไว้ ระยะเวลานานประมาณซัก 15 ถึง 30 วัน พอครบเวลาก็ให้แกะเชือ กเอาถุงออ กมา จะเห็นว่าต้น มะนาวที่อยู่ในนั้นจะเริ่มมีความโทรมลงเยอะ ใบมะนาวก็จะร่วง

3 วิ ธีการถัดมา เราจะให้น้ำและจะเริ่มให้ ปุ๋ ยกันเลย โดยเราจะใช้ในสูตร 8-24-24 ในอัตราส่วน 100-150 กรัม/ต้น

4 พอให้ปุ๋ ยให้น้ำระยะเวลาผ่ า นไปต้น มะนาวนั้นก็จะมีการแตก ย อ ด อ่อนออ กมาและออ กดอ กออ กผล ซึ่งในระหว่างนี้นั้นจะดูแลรดน้ำใส่ ปุ๋ ยต้น มะนาวอยู่เสมอ จะช่วยทำให้ต้น มะนาวที่ได้ปลูกนั้นเจริญเติบโตได้ดี เราก็จะมีต้น มะนาวที่ออ กในช่วงนอ กฤดู เป็นการแกล้งต้น มะนาวให้ออ กผลออ กดอ กนั่นเอง

จะได้มะนาวเต็มต้นและมะนาวที่ได้นั้นจะมีน้ำที่ดีด้วย สามารถที่จะเก็บนำไปทำอาหารต่างๆนำไปทำเป็นเครื่องดื่ มส มุ น ไ พ ร หากได้ปลูกในปริมาณมากๆก็จะเก็บข า ยเพื่อสร้างเป็นเงินสร้างเป็นราย ได้ให้กับตัวคุณและคนในครอบครัวกันได้เลย หากมีพื้นที่ในปริมาณมาก ก็สามารถนำวิ ธีนี้ไปปรับใช้กันดูได้ หรือหากบ้ า นไหนที่มีพื้นที่แล้วอย า กที่จะปลูกต้น มะนาวกันเอาไว้ ลองวิ ธีนี้เลยค่ะเป็นวิ ธีที่ให้ผลที่ดี

ที่มา Postsod มนต์สรรค์ สุโพธิ์ , honestdocs