วิ ธีปลูกมะกรูด ใบด ก สร้างร า ยได้งาม

สำหรับใบมะกรูดเป็นเครื่องส มุ น ไ พ รที่สามารถนำมาทำเครื่องเทศใส่ในอาหาร เพื่อความหอม ฉนั้นใบมะกรูดเป็นพืชที่ตลาดต้องการไม่น้อย ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูการปลูกต้น มะกรูด กัน ให้เก็บข า ยได้ทุกวัน ใครที่อย ากมีร า ยได้ลองนำไปทำต ามกันได้เลย

การสร้างร า ยได้ทางการเกษตรนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัวทั่วไปที่เป็นผักระยะสั้นเท่านั้น ยังมีอีกมากมายหล า ยอย่ างเลยที่สามารถทำเงินให้กับเราได้ และอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกเพื่อ

การค้ าเลยคือ มะกรูด เป็นพืชผักอีกชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้หล า ยส่วนทั้งใบ ทั้งผล รวมไปถึงจะปลูกลำต้นเพื่อข า ยก็ยังได้เหมือนกัน สำหรับใครที่สนใจอย ากปลูกมะกรูดมาติดต าม อ่ า นแล้วลงมื อ ได้เลย

ระยะห่างในการปลูกต้น มะกรูดนั้นไม่ควรจะติด กันเกิน 1 เมตรกำลังพอ ดีเลย ชิด กัน มากก็ไม่ดี ส่งผลต่อ การเจริญเติบโตทำให้ช้าลงได้ อาจจะปลูกที่ 2 x 2 เมตร ก็เหมาะเลย

ซึ่งเฉลี่ยแล้ว 1 ไร่ เราจะปลูกต้น มะกรูดได้ถึง 400 ต้นเลย หรือจะเป็นระยะ 1.5 x 1.5 เมตร 1 ไร่ จะได้ 1,067 ต้นเลยทีเดียว แต่การปลูกใกล้ ๆ กันแ บ บนี้อาจจะเป็นการเน้นข า ยใบนั่นเอง

เพราะว่าจะต้องมีการตัดใบทุก 3 – 4 เดือน ทำให้พุ่มของต้น มะกรูดไม่แผ่กระจายออ กมาชิด กันเกินไป สำหรับการปลูกมะกรูดเพื่อ การค้ าแล้วระยะที่น่าปลูกจริง ๆ จะอยู่ที่ 4 x 4 เมตร ซึ่งใน 1 ไร่ เราจะได้ 200 ต้น หรือ 5 x 5 เมตร เราจะได้ 65 ต้น ซึ่งเราจะได้ต้น มะกรูดที่แข็งแ ร งสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดีมีใบที่สมบูรณ์

การปลูกมะกรูดเพื่อ การ ตั ด ใ บ จำห น่ า ย

อย่ างแรกเลยเราจะต้องมีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมด้วย ซึ่งต้น มะกรูดนั้นจะเติบโตได้ดีบนพื้นดินที่มีความเป็นดินร่วน ปนทร า ย และยังสามารถระบายน้ำได้เป็นอย่ างดี จะต้องไม่มีน้ำท่วม น้ำขังได้ง่าย หากมีน้ำขังจะทำให้เกิด การรากเ น่ าได้เหมือนกัน

และพื้นที่นั้นจะต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อ การรดบำรุงด้วย ต่อให้มะกรูดทนแล้งแค่ไหนก็ยังต้องการน้ำอยู่ดี หากเราอย ากจะจำห น่ า ยใบมะกรูดแ บ บตลอ ดทั้งปีเลย ปริมาณนี้ที่ใช้รดจะต้องมีเพียงพอตลอ ด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้ำจะค่อนข้างน้อยเป็นพิเศษ

ฉะนั้นแล้วควรจะวางแผนระบบน้ำให้ดีด้วย ในการเตรียมดินปลูกนั้นให้ขุดหลุมที่ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร แล้วเอาปุ๋ ยคอ กมูลวัวมาผสมรองก้นหลุม แล้วเอาต้นกล้ามะกรูดลงไปปลูก กลบดินให้เรียบร้อยพร้อมหาฟางมาคลุมและทำหลักปักเอาไว้ป้องกันไม่ให้โยกล้มได้ง่าย

ในช่วงที่ปลูกมะกรูดใหม่ ๆ ต้น มะกรูดจะยังไม่แข็งแ ร งดี ควรจะหาอะไรมาพลางแสงให้ด้วย และปลูกในระยะห่างที่พอ ดี และหาพืชมาปลูกแทรกให้เหมาะสม หากชิด กัน

มากไปจะปลูกกล้วยแทรกก็คงไม่ได้ ฉะนั้นก็นอ กจากปลูกมะกรูดแล้วก็วางแผนการปลูกพืชอย่ างอื่นร่วมด้วยในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวใบมะกรูดเราก็ยังมีร า ยได้จากทางอื่นเข้ามาได้

สู ต รในการกำ จั ด ศั ต รู พื ช

เราจะใช้เป็นย าฉุน 1 กิโลกรัมเอามาแช่น้ำ 15 ลิตร โดยให้แช่ไว้เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นค่อยคั้นเอาน้ำ 1 ลิตร เสร็จแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร นำไปผสมกับกะทิด้วยเป็นการจับใบครึ่งแก้ว จะช่วยป้องกันและจัด การกับหนอนชอนใบ แ มลงต่าง ๆ ที่มาก่อ กวนต้นไม้ของเราได้เป็นอย่ างดีเลย

ในส่วนการบำรุงนั้นน้ำจะต้องไม่ข า ดเลย น้ำจะต้องเพียงพอต่อต้น มะกรูดทุกต้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ใบมะกรูดที่สวยงาม และหาปุ๋ ยมาบำรุงต ามระยะด้วยเหมือนกัน

ย้ำอีกครั้งว่าน้ำจะต้องให้พอเหมาะและไม่ถึงขั้นกับท่วมขังเพราะจะทำให้รากเ น่ าได้ หากปลูกเยอะควรวางระบบน้ำให้ดีเสมออาจจะเป็นสปริงเกอร์ก็ได้เพื่อให้รดได้ทั่วถึงหรือจะเป็นระบบน้ำหยดก็ได้เช่นกัน

การวางระบบน้ำ

1 ระบบน้ำหยด สำหรับระบบนี้จะเป็นการเดินท่อไปเป็นแถวคู่เลย วางให้ครอบคลุมพื้นที่ของเราที่ปลูกต้น มะกรูด ซึ่งระบบนี้จะให้ทั้งน้ำและปุ๋ ยแ บ บระบบเดียวกันเลย

ส่วนจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์หรือเคมีก็ต ามสะดวก จะสลับกันก็ได้ อาจจะเป็น มูลไก่ น้ำหมั กต่าง ๆ หรือจะเป็นสู ต ร 15 – 5 – 20 หรือ 4 – 6 – 0 เอาไปละล า ยแล้วปล่อยไปต ามระบบน้ำหยดที่ทำไว้ก็ได้เช่นกัน โดยปุ๋ ยเคมีนั้นให้ 10 วัน/ครั้ง อย่ าให้บ่อยเกินไป

2 ระบบน้ำแ บ บสปริงเกอร์ สำหรับการใช้ระบบน้ำแ บ บนี้จะใช้เมื่อตอนต้องการลด อุ ณ ห ภู มิในสวนและยังช่วยฉีดไล่แม ลงต่าง ๆ ไปได้อีกด้วย แม้จะไล่ได้ไม่หมดแต่ก็ได้ถึง 70เปอร์เซน เลย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิ ธีในการจัด การศัตรูพืชบนต้น มะกรูดแ บ บประหยัดงบ ซึ่งการรดน้ำแ บ บนี้จะให้ 2 – 3 วัน/ครั้ง จะทำให้ได้น้ำเพียงพอ แต่ถ้าเป็นระบบหยดเราจะให้ทุกวันอยู่แล้ว

การปลูกมะกรูดนั้นนอ กจากจะปลูกเพื่อ การค้ าแล้วก็ยังสามารถปลูกเป็นผักสวนครัวเอาไว้ทานเองที่บ้านก็ได้ด้วย เพราะว่าในแต่ละวันเราอาจจะต้องใช้หากบ้านไหนทำกับข้าวบ่อย ๆ มีหล า ยเมนูจะต้องใช้ใบมะกรูดแน่นอน รวมถึงผลมะกรูดก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หล า ยอย่ างทีเดียว หากสนใจอย ากจะปลูกก็ลงมือได้ทันที

ที่มา kasetchaoban