วิ ธีปลูกมะกรูดด้วยเมล็ดในกระถาง

มะกรูด ส มุ น ไ พ รพื้นบ้านกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ได้รับความนิิยมในการนำมาใช้ประกอบอาหาร มีส ร ร พ คุ ณต ามตำราย าไทยหล า ยประการ เช่น ต้านการอั ก เ ส บ ต้านอนุมูลอิสระ รั ก ษ าโรค เสริมสร้างสุ ข ภ า พให้แข็งแรง บำรุงความงามด้านต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับวันนี้ขอนำเสนอวิ ธีปลูกมะกรูดลงกระถางไว้รับประทานเอง มะกรูดนอ กจากจะปลูกโดยใช้วิ ธีปักชำได้แล้วยังสามารถปลูกได้โดยใช้เมล็ดได้ด้วย ซึ่งวิธการปลูกก็ไม่ได้ย ากอย่างที่คิดนะคะ ลองปลูกต ามกันดูเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ปุ๋ ยค อ กหรือปุ๋ ยอินทรีย์

2.แก้วพลาสติกเหลือใช้

3.กาบมะพร้าวสับ

4.ลูกมะกรูด

3.ดินร่วน

4.ถุงดำสำหรับเพาะต้นกล้า

5.กระถางสำหรับปลูก

ขั้ น ต อ นการปลูก

1.เริ่มจากนำลูกมะกรูดแก่จัดในสภาพสมบูรณ์ มา ผ่ า ออ กเป็นสองซีก ต้องระมัดระวังอย่าให้เมล็ดมะกรูด เ สี ย ห า ย ใช้ช้อนค่อยๆคว้านเลือ กเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดออ กมา

2.ต่อมาล้างเมล็ดมะกรูดให้เมือ กลื่นออ กให้หมดด้วยน้ำส ะ อ า ดแล้วเมล็ดมะกรูดที่ล้างแล้ววางในถาด เกลี่ยให้ทั่วอย่าให้เมล็ดซ้อนทับกัน นำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทประมาณ 3-4 วัน

3.ระหว่างนี้ให้เตรียมดินร่วน มาผสมกับปุ๋ ยคอ ก แล้วเทดินลงในแก้วพลาสติกที่เตรียมไว้

4.นำเมล็ดมะกรูดที่แห้งสนิทแล้วมาเพาะลงในดินในแก้ว แล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม นำแก้วเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง และมีอากาศถ่ายเท

5.เมื่อต้นกล้าเริ่มงอ กและมีใบอ่อนประมาณ 3-4 ใบ ให้ย้ายกล้าลงมาปลูกในถุงดำเพื่อเพาะต้นกล้าให้แข็งแรงจนสูงประมาณ 30 ซ.ม.

6.จากนั้นให้ย้ายมาปลูกลงในกระถางด้วยดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ กแล้วคลุมหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับเพื่อรั ก ษ าความชื้นไว้

7. มะกรูดจะเริ่มให้ผลผลิตภายใน 1-2 ปี ถ้าหากกิ่งมะกรูดมีความย าวล้ำออ กมาเกินกระถางให้ทำการขดกิ่งให้เป็นวงกลมและทาบลงในดิน เพื่อควบคุมขนาดของต้น มากรูดค่ะ มะกรูดเป็นพืชส มุ น ไ พ รที่นำไปทำอาหารและใช้ประโยชน์ได้หลากหล า ยถ้ามีซักต้นในบ้านก็ดีไม่ใช่น้อยนะคะ

ที่มา Postnoname