วิ ธีปลูกผักให้ได้ผลดี มีให้เก็บได้ทั้งปี คนทำสวนควรรู้

การปลูกพืชผักนอ กจากเมล็ดหรือ กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูกดีแล้วปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ แสงแดด ก็มีผลกับการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกัน ดังนั้นการปลูกพืชให้ตรงต ามฤดูกาลที่เหมาะสมก็จะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตและงอ กงามได้ดีขั้นค่ะ วันนี้จึงขอนำต ารางปฏิทินปลูกผักมานำเสนอเพื่อจะได้ปลูกผักได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

ปลูกผักในฤดูฝน

ถือเป็นฤดูที่เหมาะกับการปลูกผักมากเนื่องจากน้ำดีดินดี แต่นั่นก็รวมไปถึงการเติบโตของวั ช พื ชก็เติบโตดีเช่นเดียวกัน ผู้ปลูกจึงต้องขยันถอนวั ช พื ชอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ผักสวนครัวของเราได้รับอาหารและเติบโตเต็มที่

หากมีการปลูกในกลางแจ้งหรือพื้นที่โล่ง ควรสร้างหลังคาหรือหาต าข่าย มาบังเพื่อลดความแรงของน้ำฝน และอาจจำเป็นต้องใช้วัสดุคลุมดินหรือพวกฟางข้าวหรือหญ้าแห้งสำหรับคลุมดินเพื่อ กันดินทล า ยและต้นพืชที่ยังเป็นกล้าเล็กๆอยู่อาจเ สี ยห า ยได้

สำหรับเรื่องเ ชื้ อ ร า แ ล ะ โ ร คต่างๆที่มาพร้อมกับฤดูฝน อาจจะใช้น้ำหมักส มุ น ไ พ รต ามธรรมชาติที่มีรสขมและรสฝาด เช่น ฟ้าทะล า ยโจนและกระเทียมตำแหลก มาผสมกับน้ำ แล้วฉีดไปยังพืชผักหลังจากฝนตก ก็สามารถช่วยป้องกันเ ชื้ อ ร าที่มากับน้ำฝนได้ดี

ปลูกผักในฤดูร้อน

ผักที่ปลูกในช่วงนี้ต้องทนร้อนทนแล้งได้เป็นอ ย่ างดี ช่วงเดือนต้น มีนาคมถึงกลางเดือนพฤาภาคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอ ย่ างมากเนื่องจากความชื้นในอากาศค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการจะปลูกผักควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษและควรมีวิ ธีที่เหมาะสมเพื่อรั ก ษ าความชื้นภายในดิน ทั้งนี้ผักสวนครัวบางชนิดก็ต้องหมั่นรดน้ำเป็นประจำ ทั้งเช้าและเย็น และผู้ปลูกควรหมั่นพรวนดินให้ร่วนซุยอยู่ตลอ ดเวลา และต้องรั ก ษ าความชื้นด้วยการคลุมดินด้วยวัสดุหรือพืชที่สามารถคลุมดินได้ค่ะ

การปลูกผักในช่วงฤดูหนาว

พืชผักหล า ยชนิดมักให้ผลผลิตที่ดี ผักที่เป็นประเภทหัวมักจะปลูกได้ดีในฤดูหนาว แต่ก็ต้องระมัดระวังอ ย่ างมากในเรื่องของศั ต รู พื ชและโ ร คต่างๆพืชเช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัดและมีน้ำค้าง มักเอื้ออำนวยต่อ การแ พ ร่ ร ะ บ า ด แต่ละฤดูควรปลูกพืชผักอะไรดี

ฤดูฝนช่วงปล า ย

กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนตุลาคม

พืชที่ควรปลูก คือ พริกหยวก ขึ้นฉ่าย ฟักทอง หัวไชเท้า แตงกวา เป็นต้น

ฤดูร้อน

กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม

พืชที่ควรปลูก คือ บวบ พริก ผักบุ้ง มะระจีน มะเขือเปราะ ถั่วฝักย าว เป็นต้น

ฤดูฝนช่วงต้น

กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนกรกฎาคม

พืชที่ควรปลูก คือ มะเขือ ผักกาดหอม บวบ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว พริก ผักบุ้ง คะน้าเป็นต้น

ฤดูหนาว

กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์

พืชที่ควรปลูก คือ ผักชี ผักกาดข า ว ดอ กะหล่ำ มะเขือเทศ แครอท มะเขือเทศ กะหล่ำปลี เป็นต้น จะปลูกผักครั้งใดอ ย่ าลืมเช็คปฏิทินปลูกผักกันก่อนปลูกนะคะ จะได้มีพืชผักโตงามน่าเก็บรับประทานค่ะ

ที่มา Postnoname