วิ ธีปลูกผักหวานป่า ให้งามไว แตกยอ ดดี เก็บได้ตลอ ดปี

จำได้ว่าสมัยก่อน ผักหวานป่า หากินย ากมาก เพราะจะมีอยู่แต่ในป่าและได้กินเฉพาะช่วงหน้าร้อน-หน้าฝน เท่านั้น

แต่หล า ยปีมานี้มีการนำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่ามาปลูกกันอ ย่ างแพร่หล า ย ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบผักชนิดนี้มีกินได้ตลอ ดทั้งปี ในร า ค าที่จับต้องได้

ผักหวานป่า เป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอ ย่ างแพร่หล า ย และ ตลาดมีความต้องการสูงแต่ยังไม่สามารถผลิตได้ เ พี ย ง พ อ ต่อความต้องการ เนื่องจากไม่ง่ายในการจัดการทั้งยังมีรอบการผลิตต ามธรรมชาติ

แค่เพียงปีละครั้งในช่วงแล้ง วันนี้เราเอาเ ค ล็ ด ลั บ การทำให้ผักหวานป่า แตกยอ ดได้เร็ว และได้ใน

ป ริ ม า ณเยอะ ทุกคนสามารถทำต ามกันได้ง่ายๆ มีขั้ น ต อ นอ ย่ างไรบ้าง มาดูกันเลยจ้า

การปลูกผักหวานป่า

สำหรับคนที่ อ ย า ก ปลูกผักหวานป่าบ้าง ก็เริ่มที่การเตรียมห ลุ มขนาด 50 x 50 x 50 เลย แล้วใช้ปุ๋ ยคอ กในการผสมรอ งก้ น ห ลุ ม คลุกเข้ากับดินให้เรียบร้อย

หลังจากนั้นนำต้นกล้าผักหวานป่ามาปลูก เอาต้นกล้าออ กจากถุงพลาสติกลงห ลุ มแล้วก็กลบดินได้เลย แล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม ซึ่งก่อนจะย้ายมาปลูกนั้นให้งดน้ำ 1 วัน

ซึ่งเวลาเอา ต้ น ก ล้ า ลงห ลุ มนั้นให้ตัวต้นสูงกว่าปากห ลุ มประมาณ 5 ซม. แล้วตอนกลบดินจะต้องให้พูนๆ เ พื่ อ ล ด การขังของน้ำ และหาเมล็ดถั่วเขียวมาหว่าน

ห่างจากต้นกล้าประมาณ 20 ซม. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในระยะแรกได้ และปุ๋ ยที่ใช้นั้นจะเป็นปุ๋ ยคอ กเอามา ห ว่ า น รอบต้นในระยะ 50 ซม. ใส่ไป 1 ปิ๊บต่อหนึ่งต้นเลย

การดูแลผักหวานป่าให้มีต้นสมบูรณ์และให้ผลผลิตดี

ต้น ผั ก ห ว า น ที่สมบูรณ์ จะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อผักหวานป่าหมดยอ ดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ ยเคมีสู ต ร 15-15-15 อัตราส่วน 50-100 กรัม/ต้น

ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นผักหวานป่า ค ว บ คู่ กับปุ๋ ยคอ ก 1-3 บุ้งกี๋ พร้อมกับให้น้ำเพื่อบำรุงต้นและพักต้นเป็นระยะๆ

วิ ธีกระตุ้นให้ผักหวานป่าแตกยอ ดอ่อนได้ตลอ ดทั้งปี

1. เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มทำการตัดแต่งกิ่ง โดยตัดปล า ยกิ่งแขนงทิ้งให้เหลือย าว 15-20 ซม.

2. รูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติดกิ่ง ๆ ละ 3-4 ใบ พร้อม ๆ กับการให้น้ำพอ ดินชื้น

3. เมื่อยอ ดแตกออ กมาย าวประมาณ 15-20 ซม. ก็เก็บยอ ดไปจำหน่ายได้ โดยเก็บในช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงวัน จะหยุดเก็บเพราะอากาศร้อนยอ ดผักหวานจะเหี่ยวงอไม่สดชื่น

ด้วยวิ ธีนี้จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักหวานป่าขายเป็นอาชีพ จะมีรายได้ตลอ ดปี เนื่องจากการกระตุ้นยอ ดผักหวานป่า จะทำให้มี ผ ล ผ ลิ ต ออ กมาอ ย่ างต่อเนื่อง

ไม่ย ากเลยจริงไหมสำหรับการปลูกต้น ผั ก ห ว า น ป่า และเ ค ล็ ด ลั บการทำให้แตกยอ ดเยอะๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปทำต ามกันได้ ซึ่งมีเกษตรกรหล า ยท่านปลูกกันเป็นสวนเลย เ พ ร า ะ ว่าผักหวานป่านั้นเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อย

ที่มา  poobpub