วิ ธีปลูกผักชีฝรั่งด้วยร า ก โตเร็ว แ ต กยอ ดดี

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับความรู้ดีกับการปลูกผักสวนครัวที่เรานำมาฝากกัน และเช่นเคยวันนี้เราก็มีวิ ธีการปลูกผักสวนครัวมาฝากนั่นคือ ผักชีฝรั่งนั่เอง หล า ยๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอ ย่ างดี

ผักชีฝรั่งถือเป็นพืชผักหล า ยท่านนิยมรับประทาน สามารถปรุงอาหารได้หลากหล า ยและที่สำคัญปลูกได้ไม่ย าก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกผักชีฝรั่งด้วยร า กซึ่งเป็นวิ ธีที่ปลูกง่ายและได้ผลรวดเร็ว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ร า กผักชีย าวประมาณ 1-2 นิ้ว

2. เครื่องดื่ มชูกำลัง

3. ดินสำหรับปลูก

4. จุ ลิ น ท รี ย์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง (ถ้ามี)

วิ ธีการทำ

1. เริ่่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำร า กผักชีฝรั่งสภาพสมบูรณ์ไม่หักหรือข า ดทำความส ะ อ า ดแล้วตัดแต่งร า กเตรียมไว้

2. จากนั้นให้นำเครื่องดื่ มชูกำลัง 1 ฝา ไปผสมกับน้ำ 300 มิลลิลิตร แล้วนำร า กผักชีฝรั่งมาลงในน้ำ แช่ไว้ 20-30 นาที

3. เริ่มเตรียมดินด้วยการผสมดินสำหรับปลูกกับปุ๋ ยคอ กแล้วนำไปใส่ในถุงหรือ กระถางเพาะแล้วจึงนำร า กผักชีมาปักชำลงในถุง

4. น้ำแช่ร า กที่เหลือให้นำมารดดินปลูกได้เลยจะช่วยเพิ่มอาหารให้กับดิน โดยระหว่างปลูกสามารถใช้จุ ลิ น ท รี ย์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส งรดวันเว้นวัน

5. เมื่อครบเวลา 14 วัน ต้นผักชีฝรั่งก็จะโตชูช่อพร้อมเก็บได้เลยค่ะ วิ ธีนี้จะโตเร็วและได้ต้นงามสวย เป็นวิ ธีการปลูกผักชีฝรั่งง่ายๆซึ่งถือเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายโตเร็วอีกหนึ่งชนิดค่ะ

ที่มา postnoname