วิ ธีปลูกผักคะน้า ให้งามไว ต้นอ ว บสวย มือใหม่หัดปลูกก็ทำได้ง่ายๆ

สำหรับใครที่ชอบปลูกผักไว้กินเอง แต่ผักบางชนิดปลูกยังไงก็ไม่ได้กิน วันนี้เราจึงจะพามาดูวิ ธีปลูกผักคะน้า ให้โตไว ต้นอ ว บสวย ไม่ว่าจะปลูกไว้กินหรือเก็บข า ยวิ ธีที่เรานำมาฝากนี้ก็สามารถใช้ได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน เป็นผักที่นิยมรับประทาน มากในปัจจุบัน นิยมรับประทานทั้งลำต้น และใบ ด้วยลักษณะมีรสหวาน และกรอบ ไม่มีก ลิ่ นเ ห ม็ นเขียว มักใช้ประกอบอาหารจำพวกผัด และทอ ด เป็นส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกผักคะน้าด้วยการหว่านเ ม ล็ ดลงบนแปลงปลูกโดยตรงมากกว่า ย้ า ย กล้า เนื่องจากช่วยให้การเติบโตเร็วกว่าและสามารถเก็บผลผลิตข า ยได้หล า ยช่วง การปลูกคะน้าด้วยวิ ธีการหว่านเ ม ล็ ด ลดการจัดการ ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว มีวิ ธีการปลูกดังนี้

การเตรียมดิน

ไถพรวนพื้นที่พลิกดินต ากแดดไว้ 7 -14 วัน ใส่ปุ๋ ยคอ กอัตรา 1 ตันต่อไร่และไถพรวนอีกครั้ง เพื่อให้ดินและปุ๋ ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วไถยกร่องทำแปลงปลูก กว้าง 1-1.5 x ความย าวต ามพื้นที่

การเพาะกล้า

ใช้วิ ธีการหว่านเมล็ดในแปลงที่ยกร่องแปลงสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดแปลง 2×2.5 เมตร การเตรียมแปลงหว่านให้กำจัดวั ชพื ช และใช้ปุ๋ ยคอ กหรือมูลสั ต ว์หว่านโรยประมาณ 2 ถัง พร้อมพรวนดินคลุกให้ปุ๋ ยผสมกับดิน

หลังจากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ 1-2 ถุง และให้โรยทำด้วยดินผสมปุ๋ ยคอ กอีกครั้งก่อนวางทับด้วยฟาง และรดน้ำให้ชุ่ม เมล็ดจะงอ กประมาณ 3-5 วัน หลังคะน้างอ กประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตรให้เริ่มถอนแยก โดยถอนแยก ต้นที่ไม่สมบูรณ์ออ ก ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร

ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดร า กออ กแล้วส่งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้ เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 30 วัน ทำการถอนแยกครั้งที่ 2 ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร

ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออ กมาในวัยนี้เมื่อเด็ดร า กออ กแล้วส่งข า ยตลาดเป็นยอ ดผักได้อีกเช่นกัน ในการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งควรกำจัดวั ช พื ชไปด้วยและควรใส่ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยวิทย าศาสตร์เสริมในช่วงนี้ เพื่อทำให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง

การดูแล

การให้น้ำ จะให้น้ำ ตั้งแต่หลังการปลูกทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงระยะเริ่มแรก และวันละ 1 ครั้ง ก่อนเก็บผลผลิตประมาณ 10-15 วัน การให้น้ำสามารถให้ด้วยวิ ธีธรรมดาด้วยการรดมือหรือใช้ระบบสปริงเกอร์

การใส่ปุ๋ ย จะเริ่มใส่ปุ๋ ยหลังจากปลูกต้นกล้าประมาณ 10-15 วัน ด้วยปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมด้วยกับปุ๋ ยคอ กประมาณ 300 กก./ไร่

สำหรับปุ๋ ยเคมีอาจให้ด้วยวิ ธีการหว่านหรือ การละล า ยน้ำแล้วฉีดพ่น การกำจัดวัชพื ช ควรมีการตรวจสอบแปลงคะน้า และกำจัดวัชพื ชเป็นประจำทุกเดือนหลังการปลูก

โ ร ค และศั ต รูพื ช

แ ม ล งศั ต รูพื ชที่ชอบกัดกินใบคะน้า ได้แก่ หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ด้วงห มั กผัก ควรใช้สารสกัดจากพื ชธรรมชาติฉีดรดเป็นประจำ ได้แก่ น้ำสะเดา น้ำบอระเพ็ด เป็นต้น รวมถึงการใช้เ ชื้ อร ากำจัดแ ม ล งป้องกันการวางไข่ เช่น เ ชื้ อร าบิเวอเรีย เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยวของคะน้าอยู่ที่ประมาณ 45-55 วันหลังปลูก คะน้าที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือระยะที่คะน้ามีอายุ 45 วัน แต่คะน้าที่มีอายุ 50-55 วัน เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น้ำห นั กมากที่สุด ใช้มี ดคมๆ ตัดให้ชิดโคนต้นโดยเริ่มตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปตลอ ดทั้งแปลง หลังจากตัดเสร็จ ให้ปุ๋ ย ดูแลรั ก ษ าต่อไปเพื่อให้แตกยอ ดออ กมาใหม่

ที่มา  poobpub