วิ ธีปลูกผักคะน้า ต้นงามไว ใบกรอบ กินเองก็ดี สร้างร า ยได้ก็งาม

คะน้าเป็นผักที่บ้านเรารู้จักกันดี นิยมใช้บริโภคกันอ ย่ างกว้างขวาง หา ซื้ อง่ายร า ค าไม่แพงและหาซื้ อมาบริโภคได้ตลอ ดปี หรือหากมีที่ว่าง ๆ ข้างบ้านจะปลูกเป็นผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคเองก็ปลูกได้สะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งย าก

ผักคะน้า ปลูกได้ทั้งในดินร่วน ดินเหนียว ดินทร า ย ที่เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับผักคะน้า ในรูปของปุ๋ ย คอ ก ปุ๋ ย ห มั กที่ย่อยสล า ยดีแล้ว และผักคะน้ายังปลูกได้ตลอ ดปีในแหล่งที่มีน้ำอ ย่ างเพียงพอ ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อ การปลูกผักคะน้าได้ดีที่สุดคือ ระยะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม-เมษายน

ผักคะน้าในตลาดนั้นหากร า ค าจะสูงเราก็เลือ กปลูกเอาไว้ทานเอง ก็เป็นอีกหนึ่งวิ ธีในการประหยัดเงินได้เหมือนกัน หรือใครอย ากจะทำเกษตรปลูกผักหาร า ยได้เสริมผักคะน้าก็ยังเป็นตัวเลือ กที่น่าสนใจเพราะว่า ตลาดยังต้องการสูงมากร า ค าไม่ตกอีกด้วย วันนี้เรามีวิ ธีในการปลูกผักคะน้าให้ได้ใบเขียวสวยงามต้นแข็งแรงมาฝากให้ทุกคนได้ทำต ามกัน

การปลูกผักคะน้า

อย่ างแรกเลยเมล็ดผักคะน้าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องสมบูรณ์ หาซื้ อได้ต ามร้านเกษตรทั่วไปเลย ส่วนดินปลูกนั้นเอาดิน มาผสมกับปุ๋ ยคอ ก ดิน 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน แล้วเอาเมล็ดผักคะน้าลงไปหยอ ดปลูกได้เลย ต่อด้วยกลบดินบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่ม โรยปูนข า วรอบ ๆ ถาดไว้ หลังจากเพาะได้ประมาณ 10 – วัน จะเริ่มเห็นการงอ กแล้ว รดน้ำ 2 ครั้ง/วัน เช้ากับเย็น แล้วพอได้อายุ 25 วันก็ย้ ายไปปลูกลงแปลงจริงหรือลงกระถางได้เลย

การบำรุงดูแลผักคะน้า

หลังจากการย้ ายต้นกล้ามาปลูกก็ให้บำรุงรดน้ำสม่ำเสมอ 2 วัน/ครั้ง เวลาเช้า – เย็น พอปลูกบนแปลงได้ประมาณ 10 วัน ให้บำรุงด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในปริมาณ 1 ช้อนแกง/ต ารางเมตร แล้วต้องรดน้ำต ามทันทีหลังการใส่ปุ๋ ย สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีนั้นก็คือน้ำจะต้องเพียงพอ ไม่ข า ดน้ำโดยเด็ดข า ด

หลังจากที่เราปลูกคะน้าได้ประมาณ 45 – 55 วันแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผักคะน้ามาประกอบอาหารหรือนำไปจำหน่ายได้เลย ระยะ 50 – 55 วันจะน้ำหนักเยอะหน่อย สำหรับคนที่จะปลูกเพื่อ การค้ าอาจจะต้องรอช่วงเวลาที่ต้น มีน้ำหนักดี จะช่วยให้ได้ร า ค าดีด้วย

ที่มา kasetchaoban thaikasetsart