วิ ธีปลูกผักกาดข า วง่ายๆไว้กินที่บ้าน

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะขอชวนเพื่อนๆมาปลูกผักไว้กินเองที่บ้านกัน เพื่อให้ได้กินผักสดๆและปลดภั ยจากส า รพิ ษอีกทั้งยังทำให้เราประหยัดลงได้อีกด้วย วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกผักกาดข า วกัน ซึ่งหล า ยๆคนชอบนำมาทำอาหาร จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ผักต่างๆที่เราจะนำมาทำในเมนูอาหารเอาไว้ทานและยังได้รับประโยชน์ได้รับส า รอาหารที่ดีจากผักด้วย วันนี้เราจะพาทุกๆท่านที่ชื่นชอบในการทานผัก มาปลูกผักเอาไว้ทานกันเองได้ กับผักกาดข า ว เป็นผักที่หล า ยท่านนิยมรับประทานกัน เพราะหาซื้ อได้ง่ายมีร า ค าที่ไม่แพง มีรสชาติที่ดี นำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆได้มากมายหล า ยเมนูกันเลย

ผักกาดข า วนั้นเป็นผักที่ปลูกได้ตลอ ดทั้งปีและเจริญเติบโตได้ดี ในช่วงของอากาศหนาวในอุณหภูมิ 15-22 องศาเซลเซียส จะเป็นช่วงที่เหมาะกับผักกาดข า วก็คือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง วันนี้เราจึงได้นำวิ ธีการปลูกผักกาดข า วเอาไว้รับประทานกันเองที่บ้ า น เป็นวิ ธีการปลูกที่ไม่ได้ยุ่งย ากเลย การที่เราได้ทำการปลูกผักเอาไว้ทานเองนั้น จะได้ผักที่ส ะ อ า ดป ล อ ด ภั ยในเรื่องของส า รเค มีนำมาทานกันได้อ ย่ างมั่นใจ

การปลูกผักกาดข า วสามารถทำได้ 2 วิ ธี คือ

แบบที่ 1 การปลูกโดยหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก ซึ่งจะใช้กับผักกาดข า วใหญ่และผักกาดข า วธรรมดาต ามท้องตลาดทั่วไป เมล็ดพันธุ์นั้นจะมีร า ค าที่ถูก

แบบที่ 2 การเ พ า ะกล้าแล้วให้ย้ายปลูกแปลง ซึ่งวิ ธีนี้จะเหมาะกับผักกาดข า วปลี ซึ่งเมล็ดพันธุ์จะมีร า ค าที่ค่อนข้างสูง

แบบหว่านลงแปลงปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์หวานใส่ลงไปในแปลงได้เลย โรยทับด้วย ปุ๋ ยห มั กหรือเป็น ปุ๋ ย คอ ก ให้มีความหนา 1 cm คลุมทับด้วยฟางข้าวหรือเป็นหญ้าแห้ง เพื่อที่จะทำการรัก ษ าความชื้นเอาไว้ ลดน้ำให้มีความชุ่มเช้าและเย็น เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15 ถึง 20 วันก็ให้ทำการถอน แยกโดยจะให้ในแต่ละต้นนั้นห่ า งกันประมาณ 30-35 cm

แบบเ พ า ะกล้า

ในขั้นตอนของการหว่านเมล็ดให้หว่านเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในแปลงเ พ า ะกล้า แล้วโรยดินทับอ ย่ างบางๆ ใส่ ปุ๋ ยห มั กหรือ ปุ๋ ย คอ กให้มีความหนาขึ้น มาประมาณ 1 เซนติเมตร คลุมทับด้วยฟางข้าวหรือเป็นหญ้าแห้งเพื่อที่จะรัก ษ าความชื้นเอาไว้ ลดน้ำให้มีความชุ่มในทุกเช้าเย็น ทำการปลูกจนต้นกล้ามีอายุได้ 15 ถึง 20 วัน ก็ให้ทำการย้ายต้นกล้าที่มีความแข็งแรงไปปลูกลงในแปลงที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ โดยระยะห่ า งของต้นนั้นให้มีระยะห่ า ง ระหว่างต้น 30-35 cm และการย้ายต้นกล้าควรทำในช่วงเวลาเย็น

การเตรียมดินปลูก

ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 30 cm แล้วทำการพลิกหน้าดินต ากแดดเอาไว้เป็นเวลา 7-10 วัน ค่อยๆใช้จอบทำการย่อยดินให้มีความละเอืยด ผสมดินโดยการผสมเข้ากับ ปุ๋ ย ห มั กหรือ ปุ๋ ย ค อ ก 2 กิโลกรัมต่อ 1 ต ารางเมตร และทำการคลุกดินให้ทั่วๆกัน ลดน้ำให้มีความชุ่มแล้วพักดินเอาไว้เป็นเวลา 3 วัน

การดูแลรั ก ษ า

รดน้ำทุกๆวันวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็นอ ย่ าให้ ข า ด น้ำ ต้นผักกาดข า วนั้นควรได้รับแสงแดดอ ย่ างเต็มที่ตลอ ดทั้งวัน และการบำ รุ งต้นผักกาดข า วด้วย ปุ๋ ยห มั กหรือเป็น ปุ๋ ยคอ ก หลังการถอนแยกทุกๆ 10 วัน จนถึงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยว

การป้อง กันและ กำ จั ดศั ต รูพืช

ในระยะของการปลูกผักและมีศั ต รูพืชมารบกวน ใช้เป็นใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดานำมาบด 1 กิโลกรัม ข่าแก่ 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม นำมาผสมกันแล้วนำมาตำผสมกับน้ำ 20 ลิตร ห มั กค้างเอาไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 แล้วนำไป พ่ นช่วงเย็นทุก 3 วัน

การเก็บเกี่ยวผัก

พอได้ปลูกผักกาดข า วอายุ 40 ถึง 45 วันก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวนำออ กมาทานหรือนำไปข า ยเพื่อสร้างเป็นร า ยได้ได้เลย ขั้นตอนของการปลูกผักกาดข า วไม่ได้ย ากอ ย่ างที่คิดเอาไว้ใช่ไหมล่ะคะ ที่สำคัญนั้นการปลูกผักเอาไว้ทานเองยังมั่นใจในเรื่องของความส ะ อ า ด ป ล อ ด ส า รกันอ ย่ างแน่นอน

ที่มา thaikasetsart , me-panya  postsod