วิ ธีปลูกน้อยหน่าต้นเป็นพุ่มเตี้ย เนื้อเยอะติดผลด ก

น้อยหน่า ถือเป็นผลไม่ที่มีรสชาติอร่อยถูกปากใครหล า ยๆคน ซึ่งนอ กจากผลแล้วส่วนต่างๆของน้อยหน่าไม่ว่าเป็น ใบ ดอ ก ร า ก ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน ดังนั้นหล า ยคนจึงมักนิยมปลูกน้อยหน่าไว้รับประทานและใช้ประโยชน์ แต่การปลูกน้อยหน่าให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการปลูกจึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกน้อยหน่าให้ได้ผล โดยสามารถปลูกให้ต้นเป็นพุ่มเตี้ยและผลด กเก็บง่าย รับรองว่าปลูกวิ ธีนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแน่นอน

ฤดูกาลในการปลูกน้อยหน่า

ควรเลือ กปลูกน้อยหน่าในช่วงต้นฤดูฝนนั่นคือประมาณเดือนพฤษภาคม จะถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมและต้นน้อยหน่าได้รับน้ำอ ย่ างเต็มที่

การปลูกน้อยหน่า

ขุดหลุมสำหรับนำกิ่งพันธุ์น้อยหน่าลงปลูกกว้างและลึก 50 เซนติเมตร ทำการผสมดินร่วนและปุ๋ ยคอ กเข้าด้วยกันแล้วนำใส่ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุมปลูก แล้วจึงนำกิ่งพันธุ์น้อยหน่าลงปลูกจากนั้นค่อยนำดิน มากลบแล้วกดหน้าดินให้แน่นอีกครั้ง นำฟางข้าวมาคลุมดินบริเวณโคนต้นแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

การทำให้ต้นน้อยหน่าเป็นพุ่มเตี้ยและออ กผลด ก

เมื่อนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกแล้ว ปกติกิ่งพันธุ์จะมีความสูงประมาณ 1 เมตร ให้ทำการตั ดยอ ดออ กให้เหลือความย าวกิ่งประมาณ 60 เซนติเมตร แล้วให้รูดใบต ามกิ่งออ กจนหมดวิ ธีนี้จะทำให้ต้นน้อยหน่าแตกยอ ดออ กเป็น 5-6 ยอ ดและแผ่ออ กเป็นพุ่มเตี้ยเมื่ออ กลูกก็จะเก็บผลผลิตได้ง่ายค่ะ

การให้ปุ๋ ยและบำรุงต้น

ให้ปุ๋ ยสู ต รเสมอ 15-15-15 (2 ครั้ง) ครั้งแรกให้ในช่วงก่อนต้นน้อยหน่าให้ผลผลิต ต้นละ 2 กำมือ ครั้งที่สองให้ในช่วงน้อยหน่ากำลังติดผลอ่อนเพื่อบำรุงผลผลิต ต้นละ 3 กำมือ ให้ปุ๋ ยสู ต ร 16-8-8 (1 ครั้ง) ให้ในช่วงใกล้จะเก็บผลผลิต ต้นละ 4 กำมือ ให้น้ำระยะปลูกใหม่ต้องให้น้ำอ ย่ างสม่ำเสมอ น้อยหน่าใช้ระยะเวลาการปลูก 1-2 ปี จึงจะออ กผล เมื่อผ่านไปปีที่ 2 ก็ให้น้ำอ ย่ างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะ

ที่มา Postnoname