วิ ธีปลูกถั่วฝักย าว กินเองก็อร่อย สร้างร า ยได้ก็งาม

ถั่วฝักย าว เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่คนทั่วไปนิยมบริโภคกันในรูปแบบของพืชผัก และเป็นผักที่หาซื้ อได้ง่ายไม่เคยข า ดแคลนจากท้องตลาด เพราะถั่วฝักย าวเป็นพืชปลูกง่ายและปลูกได้ตลอ ดปีถ้าได้รับน้ำทั่วถึงเพียงพอ สามารถทนต่ออากาศร้อนชื้นโดยทั่วไป และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นอ กจากนี้ยังมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เริ่มปลูกไม่ถึง 2 เดือน ก็อาจมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวทำร า ยได้ต่อเนื่องได้อีกถึง2 เดือน โดยที่ราคาผลผลิตมักจะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีโอกาสน้อยครั้งที่ผลผลิตถั่วฝักย าวจะมีมากจนล้นตลาด และเกิดปัญหาราคาตกต่ำ

วันนี้ขอนำเสนอเ ท ค นิ คการ ปลูกถั่วฝักย าวให้ได้ผลดีฝักอวบโต โดยได้รับคำแนะนำจากเกษตรกรผู้ชำนาญการ คุณพ่อประจิตร์ นนท์บุลัย หมอ ดินแห่งจังหวัดอุดรธานี ค่ะ

วิ ธีการปลูกถั่วฝักย าว

1.เริ่มจากการใส่ปุ๋ ยพืชสดหรือปุ๋ ยมูลสั ต ว์หว่านให้ทั่วแปลง เมื่ออายุได้ประมาณ 45 วัน ให้เริ่มทำการไถกลบพรวนดินจำนวน 2 รอบ

2.ขั้นต่อมาให้เริ่มขึ้นแปลงหรือยกร่องก็ได้ต ามสะดวก โดยขึ้นแปลงให้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วทิ้งแปลงไว้ประมาณ 15-20 วัน

3.ก่อนลงปลูกให้รองก้น ห ลุ ม ด้วยปุ๋ ยคอ กก่อนเป็นอันดับแรก โดยปุ๋ ยจะหมักนั้นจะผสมมูลสั ต ว์แล้วเทราดด้วยส า รเร่งพด.1 แล้วคลุมด้วยต าข่ายทิ้งไว้ 60 วัน ก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ

4.เมื่อรองก้น ห ลุ ม เรียบร้อยแล้วให้กลบด้วยดินทับอีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยทำการหยอ ดเมล็ด โดยในหนึ่ง ห ลุ ม ใช้เมล็ด 3-4 เมล็ด

5.เมื่อต้นถั่วฝักย าวเริ่มงอ กโตขึ้น มาประมาณ 15 วันให้คัดเพียงแต่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ แล้วขึ้นค้างไม้เลื้อยเตรียมไว้

6.ใส่ปุ๋ ยเพื่อช่วยบำรุงช่วงที่ถั่วฝักย าวที่กำลังขึ้นค้างและออ กฝัก ให้ใส่ปุ๋ ยคอ กโรยลงแปลงประมาณ 1 กำมือ ต่อ 1 ก้าว

7.หลังจากที่ถั่วขึ้นค้างออ กผลแล้วให้บำรุงรั ก ษ าต ามปกติหมั่นให้ปุ๋ ยและกำจัด วั ช พื ช แ ล ะ ศั ต รู พื ช อ ย่ างสม่ำเสมอ ไม่นานก็จะได้ถั่วฝักย าวไว้จำหน่ายหรือบริโภคได้เลยค่ะ ปลูกไม่นานก็ได้ถั่วฝักย าวปลอ ด ส า ร ไว้รับประทานหรือข า ยก็ได้ราคาดีแล้วค่ะ

ที่มา รักบ้านเกิด blog.arda postnoname