วิ ธีปลูกขนุนให้ผลด ก ออ กต ามที่ต้องการได้

ขนุนเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ ด้วยประโยชน์หลากหล า ยของไม้ผลชนิดนี้ รวมถึงรสชาติที่ดูงดูด หอมหวาน อร่อยใครที่อย ากปลูกวันนี้เรามีวิ ธีมาฝากกัน

เมื่อพูดถึงการบังคับขนุนให้ออ กลูกในบริเวณที่จุดที่ต้องการนั้น หล า ยท่านคงจะนึกแปลกในใจ ว่าขนุนสามารถกำหนดหรือบังคับจุดที่จะให้ออ กลูกได้ด้วยหรือ แต่ในส่วนของคุณลุงไสว ศรี ย า เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครนายก ประจำปี 2551 นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่อง ย า ก

ที่จะจัด การกับต้นไม้ที่ตนปลูกคุณลุงได้แ น ะ นำวิ ธีการดี ๆ ที่สามารถ บั ง คั บ ขนุน ให้ออ กลูกต ามจุดที่ต้องการได้อย่ างน่ามหัศจรรย์ ที่สำคัญคุณลุงยังบอ กว่าวิ ธีการดังกล่าว เ ป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก ดังร า ยละเอียดต่อไปนี้ ก่ อ น อื่ นต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

1 แก่นไม้ฝาง

2 ฆ้อน

3 มี ด

พร้อม แ ล้ ว ก็เริ่มลงมือ กันเลยค่ะ

เริ่มจากนำแก่นฝางที่มีขนาดป ร ะมาณไม้จิ้ม ฟั น ทำปล า ยให้แหลมเล็กน้อย แล้วนำมา ต อ ก ที่ต้นขนุน บริเวณที่อ ย า ก ทำให้ขนุนออ กลูกอ ย า กให้ขนุนออ กลูกตรงไหน ก็ตอ กแก่นฝางตรงนั้น

โดยต อ กเข้าไปให้จนกว่าจะถึงที่แ ข็งตอ กไม่เข้าไม่ต้องพย า ย า มตอ กให้ลึกถึงแ ก น กลางหลัง จากนั้นให้หักส่วuที่เหลือตอ กไม่เข้าออ ก ปล่อยทิ้งไว้ เมื่อถึงฤดูกาล หรือถึงกำหนดออ ก ข นุ น

ก็จะออ กลูกต ามจุดที่ได้ทำการตอ กแก่นฝางไว้นั่นเองการกsะตุ้uขนุนให้ลูกด ก ต อ กแก่นฝางลงไป ในต้นขนุนให้ลึกจนกsะทั่งตอ กแก่นฝางลงไปไม่ได้ หากมีแก่นฝางเหลือคาอยู่ที่ต้น ให้หักออ ก เ พี ย ง เท่านี้ต้นขนุนจะติดลูกตรงตำแหน่งที่ตอ กแก่นฝางเอาไว้ และออ กลูกด กเทคนิคดีๆ นี้เ ป็นไอเดียของ คุณลุงไสว ศ รี ย า เกษตรกรคนเก่ง ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ลุงยังมีเ ท คนิคอีกมากมายเกี่ยวกับการเกษตร

ป ร ะ โยชน์ของขนุน

1 เ ม็ ด ขนุน ช่วยบำรุงน้ำน ม ขับน้ำน ม ทำให้น้ำน มของแม่เพิ่มมากขึ้น เม็ดขนุน

2 ใช้ห มั กทำเ ห ล้ าเ นื้ อหุ้มเมล็ดสุก

3 ช่วยแก้อากา ร เ ม า สุ ร า ผลสุก

4 เ นื้ อไม้ของต้ น ข นุ น สามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้

5 ขนุนอ่อ น นิยมนำมาป รุ ง เป็นอาหารรับปsะทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มตำ ตำมะหนุน แกงขนุน ยำ ขนุนอบกรอบ เป็นต้น

6 เ ม ล็ ดและยวงสามารถนำมารับประท า น เป็นอาหารได้

7 เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขน มได้หล า ยชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอ ดช่อง กินกับข้าวเหนียว มู น นำไปอบแห้ง

8 ส่าแห้งของขนุนนำมาใช้ทำเ ป็ น ชุดจุดไฟได้

9 แก่นของ ต้ น ขนุน นำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ำต าลแก่ นิยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระ

ที่มา panyacheewit  sit-smiling