วิ ธีปลดห นี้ให้ได้เร็วขึ้น

คงไม่มีประโยชน์ หากเราทำงานหาร า ยได้จำนวน มาก มาเพื่อชำระห นี้ที่มีอยู่ท่วมหัว ดังนั้น การสร้างร า ยได้ ควรทำพร้อมกับการลดภาระร า ยจ่าย ซึ่งภาระห นี้ถือเป็นร า ยจ่ายที่สำคัญ โดยเฉพาะ เหล่ามนุษย์เ งิ นเดือนทั้งหล า ย วันนี้เราจะมาดู 4 วิ ธีปลดห นี้ให้เร็วที่สุด เพื่อจุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพทางการเ งิ น

1.สำรวจห นี้สิน

ก่อนจะ วางแผนปลดห นี้ เราต้องสำรวจห นี้สินของตัวเองก่อนว่า มีห นี้รวมเท่าไหร่ เป็นห นี้ประเภทใดมากที่สุด รวมไปถึงดอ กเบี้ย และค่าธรรมเนียม ที่ต้องเก็บร า ยละเอียดทุกอ ย่ าง เพื่อให้สามารถบริหารจั ด ก า รห นี้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

2.เลือ กจ่ายห นี้ที่ดอ กเบี้ยแพงก่อน

หลังจากสำรวจ ห นี้สินของตัวเองแล้ว ก็ต้องวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การชำระห นี้แต่ละประเภทให้ชัดเจน ซึ่งห นี้ก้อนแรกที่เราควรสะสาง คือห นี้ที่มีดอ กเบี้ยแพง หรือ ดอ กเบี้ยลอยตัว เช่น ห นี้บัตรเครดิตก่อน โดยในปัจจุบันเราสามารถรีไฟแนนซ์ห นี้บัตรเครดิตหล า ยๆ ใบมารวมเป็นห นี้ก้อนเดียวได้ ที่สำคัญคือ เมื่อปลดห นี้ก้อนนี้ได้แล้ว อ ย่ ากลับไปเป็นห นี้แบบนี้อีก และอ ย่ าคิดเบี้ยวห นี้ หรือ กู้นอ กระบบเป็นอันข า ด

3.ปรับปรุงและลดการใช้จ่าย

ลองยกเลิก บัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ เพื่อป้องกันการก่อห นี้เพิ่มเติม พกเ งิ นสดติดตัวให้เป็นนิสัย หรือวางแผนการ ใช้บัตรเครดิตให้รอบคอบ ก็จะเป็นประโยชน์มาก ส่วนร า ยจ่ายในชีวิตประจำวัน ลองจดบันทึกสิ่งที่ต้องจ่ายทั้งหมดดู จะทำให้เราเห็นว่าเรามีร า ยจ่ายมากมายที่ไม่จำเป็น และอาจตัดทิ้งได้

4.ออมก่อน ผ่ อ นทีหลัง

อาจจะเริ่ม จากการแบ่งสัดส่วนร า ยได้ เป็นการเก็บออม 10เปอร์เซน, ร า ยจ่ายในชีวิตประจำวัน 30เปอร์เซน, เ งิ นออมเผื่อฉุกเฉิน 5เปอร์เซน, ที่เหลือนำไปจั ด ก า รห นี้สินที่ต้องจ่าย บางครั้งการเก็บออม เพื่อซื้ อ สิ่งของด้วยเ งิ นสด อาจส่งผลดีไม่ต้องจ่ายเ งิ น มากเกินจริงจากอัตราดอ กเบี้ย

ในการผ่ อ น ชำระสินค้า รวมถึงเป็นการฝึกความอ ดทน ความมีวินัย และยังป้องกัน การเป็นห นี้บัตรเครดิตที่แก้ได้ย ากอีกด้วย หลังจากปลด ภาระห นี้ได้แล้ว ก็อ ย่ าลืมเปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตเ สี ยใหม่ ใช้ชีวิตอ ย่ างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เพื่อไม่ให้ปัญหา ห นี้สินกลับมาหลอ กหลอน จนกล า ยเป็นปัญหาชีวิตได้อีก

ที่มา w e a l t h m e u p  yindeeyindee