วิ ธีปรับปรุงดินลูกรังให้กลับมาปลูกพืชได้ งามเติบโตได้ผลผลิต

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะปลูกพืชต่างๆนั้นนอ กจากน้ำแล้วดินก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดี วันนี้เราเลยจะพามาดูการปรับปรุงดินลูกรังให้กลับมาปลูกพืชได้ ให้ได้ผลผลิตงามกัน เพราะดินลูกรังนั้น มักจะปลูกอะไรไม่ได้ผล

ดินลูกรัง คือ เนื้อ ดินเป็นดินปนทรายถึงดินร่วนปนทราย มีชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดินและไม่มีความชุ่มชื่น อาจมีกรวดและหินแทรกอยู่ด้วยต ามชั้นดิน จึงทำให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ การเจริญเติบโตของพืช ดินลูกรังจึงถือเป็นเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ใช้ประโยชน์จากดินลูกรังทางการเกษตร

ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อ การเลี้ยงสั ต ว์

ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนาประมาณ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป ที่พบได้ในที่ดอนจะเหมาะกับการเลี้ยงสั ต ว์

ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชไร่

หน้าดินควรมีความหนา 20 เซนติเมตรและสามารถระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง สามารถปลูกพืชตระกูลถั่วได้ เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง และอื่นๆ ที่เป็นพืชชนิดรากตื้น โดยควนหาปุ๋ ยคอ กมาบำรุงดินและหาวัสดุคลุมดิน มากลบเพื่อรั ก ษ าความชื้นด้วย

ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น

หน้าดินไม่ควรเป็นดินที่จับตัวกันหนาแน่นและแข้งมากนัก ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกควรมีระบบรากที่ลึกและโตเร้วทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยก่อนจะปลูกให้ทำการขุดหลุมใหลึกและกว้างและรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ ยห มั กและถ่าน ต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ เช่น สะเดา ขี้เหล็ก น้อยหน่า ไผ่ มะขาม เป็นต้น

ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อทำนา

หน้าดินควรมีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร เนื่องจากมีการระบายน้ำไม่ค่อยดีนักในช่วงฤดูฝน มักมีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวล า ย าวนาน จึงเอื้อประโยชน์การปลูกข้าวอย่างมาก การปลูกข้าวควรหาปุ๋ ยมาบำรุงด้วย เช่น ปุ๋ ยยุเรีย ปุ๋ ยน้ำ

ปรับปรุงดินลูกรังให้กลับมาปลูกพืชได้

1. เริ่มจากไถกลบฟางแล้วจึงค่อยราดด้วยปุ๋ ยอินทรีย์น้ำให้ฉีดพ่น 4 ลิตร/ไร่ แแล้วห มั กต ากแดดทิ้งไว้ให้ฟางย่อยสล า ย

2. จากนั้นให้นำปุ๋ ยคอ กมูลวัวและปุ๋ ยห มั ก มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินอาจใช้ผสมกับแปลงที่จะปลูกผักหรือรองบริเวณหลุมปลูก

3. ทำการปลูกปุ๋ ยพืชสด เช่น ถั่วพุ่ม ปอเทือง แล้วไถกลบลงดินในช่วงออ กดอ กอายุประมาณ 50-60 วัน โดยจะเป็นปุ๋ ยพืชสดอินทรีย์วัตถุให้กับพืชเสริมดินร่วยซุยระบายน้ำเก็บความชุ่มชื่นได้ดี

พื้นที่ใครเป็นดินลูกรังก็อย่าพึ่งท้อใจจัดการปรับปรุงดินได้ให้มีประโยชน์สามารถปลูกพืชผักได้แน่นนอน

ที่มา กลุ่มงานขย ายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Postnoname