วิ ธีทำกากน้ำต าลไว้ใช้เอง ทำง่ายประหยัด

กากน้ำต าล molasses เป็นของเหลวที่มีลักษณะหนืดข้น มีสีดำอมน้ำต าล ซึ่งเป็นผลผลิตอ ย่ างหนึ่งในกระบวนการผลิตน้ำต าลทราย โดยมีอ้อยเป็นวัตถุดิบ กากน้ำต าลนี้ จะแยกออ ก

จากกระบวนการผลิตน้ำต าลทรายในขั้ น ต อ นสุดท้าย ด้วยการแยกออ กจากเ ก ล็ ดน้ำต าลโดยวิ ธีการปั่น Centrifuge ซึ่งไม่สามารถตกผลึกเป็นเ ก ล็ ดน้ำต าลได้ด้วยวิ ธีทั่วไป และไม่นำกลับมาใช้ผลิตน้ำต าลทรายอีก

กากน้ำต าลจริง ๆ เราก็หาซื้ อได้ต ามร้านค้ าเกษตรต่าง ๆ แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการทำใช้เองแบบประหยัดต้นทุ น เราก็มีวิ ธีในการทำกากน้ำต าลมาให้ได้อ่ า นกัน เนื่องจากกากน้ำต าลนั้นทำให้พืชเจริญเติบโตและย่อยสล า ยได้ดีแล้ว สำหรับสู ต รการทำกากน้ำต าลนี้หลังทำแล้วเราก็สามารถเก็บได้ใช้นานเลยทีเดียว มีขั้ น ต อ นการทำแบบไหน กากน้ำต าลมีประโยชน์อ ย่ า ง ไ ร มาติดต ามกันได้เลย

กากน้ำต าลมีประโยชน์อย่ างไร

1 กากน้ำต าลเอามาเป็นวัตถุดิบในการห มัก ผสมในอาหารข้น เป็นการเพิ่มแหล่งคาร์โบไฮเดรต จะทำให้เกิดการห มั กได้เร็วมากขึ้น

2 เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำ ปุ๋ ย ห มั ก เพื่อปรับสภาพดิน และเพิ่มธาตุอาหารให้ครบถ้วน

3 เป็นส่วนผสมของน้ำห มักชีวภาพได้ เป็นอ า ห า ร แ ก่ จุ ลิ น ท รี ย์ผลผลิตได้ เป็นตัวช่วยปรุงธาตุอาหารได้ดีรวมถึงก ลิ่ นน้ำ ห มั ก ด้วย

ขั้ น ต อ นในการทำกากน้ำต าล

เอาน้ำต าลทรายแดงแบบไม่ฟอ กสีมาในปริมาณ 1 กิโลกรัม น้ำเปล่า 5 ลิตร แล้วต่อไปก็เอาน้ำต าลทรายแดงครึ่งกิโลกรัมไปเคี่ยวก่อน ใช้ความแ ร งไฟปานกลาง จากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อย ๆ เลย เติมน้ำใส่นิดหน่อย เ คี่ ย วเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้น้ำต าลติดกระทะ เราก็เคี่ยวไปจนน้ำต าลเป็นสีน้ำต าลเข้ม

ต่อไปก็เอาน้ำต าลที่เคี่ยวเทลงในน้ำที่เตรียมไว้เลย จัดการคนจนละล า ยให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำต าลทรายแดงที่เหลือลงไปกวนด้วย จากนั้นเราก็ได้กากน้ำต าลมาแล้ว ก็พักเอาไว้รอให้เย็นก่อนค่อยนำไปเทใส่ในขวดเก็บเอาไว้ใช้ เราก็จะได้กากน้ำต าลคุณภาพดีมาใช้ หากสนใจทำกากน้ำต าลก็ลองทำต าดมขั้ น ต อ นที่แนะนำข้างต้นได้เลย

ที่มา kasetchaoban puechkaset