วิ ธีขย ายพันธุ์ดอ กมะลิให้งามออ กดอ กเยอะ

ดอ กมะลิ เป็นดอ กไม้ที่วันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ ชอบนำมาใช้ ดอ กมะลิถือเป็นต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูก และนำไปใช้ ให้ความห ม า ยถึงความปรารถนาดี ความกตัญญู และยังใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระ ดอ กมะลิมีกลิ่มหอม และเป็นสีข า วที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ มีความเชื่อ กันว่าใครที่ปลูกดอ กมะลิไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนื่อ จะทำให้ครอบครัวรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย

วันนี้เรามีวิ ธีขย ายพันธุ์ต้นดอ กมะลิมาฝากเพื่อนๆ ดอ กมะลิเป็นดอ กไม้เศรษฐกิจ ใครอย ากทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ลองเอาวิ ธีนี้ไปทำกันได้เลยนะคะ

วิ ธีขย ายพันธุ์ต้อนดอ กมะลิ

วิ ธีที่ง่ายและได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การปักชำ ซึ่งทําได้โดยการนําเอากิ่งของมะลิที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปมาตัดให้มีความย าวประมาณ 4 นิ้ว หรือมีข้ ออ ย่ างน้อย 3 ข้ อ และควรตัดกิ่งให้ชิดข้ อ เหลือใบบนสุด 1 คู่ โดยตัดใบเหลือครึ่งใบ

วัสดุเพาะชำที่ใช้คือ ขี้เถ้าแกลบผสมทราย อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง เมื่อเตรียมเสร็จแล้วให้ปักชําเรียงเป็นแถวแต่ละแถวห่างกัน 2 นิ้ว ระยะระหว่างกิ่ง 2 นิ้ว แล้วหมั่นรดน้ำบ่อย ๆ เพื่อให้มีความชื้นตลอ ดเวลา

ส่วนแปลงปักชำไม่ควรอยู่กลางแดด และถ้าเป็นไปได้ให้ฉีดพ่นย ากันรา เช่น แคปแทน ลงในกระบะขณะปักชำ หลังจากชำแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ กิ่งมะลิจะออ กรากประมาณ 90เปอร์เซน ควรจะเลือ กเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ มีระบบรากดี ไม่มีโ ร คติดมา ย้ายลงถุงพลาสติกเพื่อรอ การปลูกหรือจำหน่ายต่อไป

วิ ธีการดูแลรั ก ษ าต้น มะลิ

ให้ใส่ปุ๋ ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ ยสู ต ร 151515 หรือ 161616 ด้วยวิ ธีการหว่านและรดน้ำต าม นอ กจากนี้เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ ยน้ำเช่น ไบโฟลาน ผสมฉีดไปพร้อมกับย า แต่ไม่นิยมใช้ในฤดูหนาว ต้น มะลิต้องการน้ำปริมาณปานกลาง ให้รดนํ้าวันละครั้งหรือสองวันครั้งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูก หากดินยังแฉะๆก็ไม่ต้องรดเพิ่มอีก ให้รอจนดินเริ่มแห้งหมาดๆเ สี ยก่อน และสิ่งสำคัญคือไม่ควรรดให้น้ำขัง เพราจะทำให้ใบเป็นสีเหลือง ต้นไม่เจริญเติบโตและต า ยได้

สำหรับในระยะเริ่มปลูกใหม่ควรรดน้ำทุกวัน โดยรดในตอนเช้า

เมื่อปลูกมะลิได้ประมาณ 1 ปี ต้น มะลิจะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาออ กมา ควรทำการตัดแต่งพุ่มต้นให้โปร่งและกระทัดรัด จะช่วยให้มะลิมีทรงพุ่มสวยงาม โ ร คแ ม ล งน้อยลง ให้ดอ กมากขึ้น ซึ่งควรทำเป็นประจำทุกปี ลักษณะกิ่งต้น มะลิที่ควรตัดคือ กิ่งที่เป็นโ ร คหรือถูกแ ม ล งทำล า ย ,กิ่งที่แห้งต า ย ,กิ่งไขว้ล้มเอนไม่เป็นระเบียบ และกิ่งเลื้อย

ที่มา vichakaset th.theasianparent  sangkomonline