วิ ธีการปลูกกระชาย ให้หัวใหญ่ออ กดก มีไว้กิน ไว้ข า ย ได้ทั้งปี

จากการขย ายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ส มุ น ไ พ รและอาหารเสริมของไทยเมื่อปี 2548 ที่ทำรายได้ถึงสี่หมื่นล้านบาท ทำให้ไทยนั้น มียุทธศาสตร์พัฒนาส มุ น ไ พ ร เพื่อให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสุ ข ภ า พ

ของเอเชีย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เลือ กประโยชน์ส มุ น ไ พ รต ามที่ตลาดต้องการ นั่นคือช่วยชะล อความชร า บำรุงกำลังและช่วยล ดความอ้ ว น ซึ่งกระชายก็มีคุณสมบัติดังกล่าวทั้งหมด

ผู้คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักส มุ น ไ พ รที่เรียกว่าโสม หรือว่า ginger ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส มุ น ไ พ รของจีนหรือของเกาหลีที่มีชื่อเ สี ยงโด่งดังไปทั่วโลกคุณสมบัติด้านส มุ น ไ พ รที่เด่นของโสมคือว่าเชื่อว่า

เพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายผู้บริโภคได้ดังที่ชาวไทยจะเรียกทีมนักกีฬาเกาหลีว่าทีมพลังโสมเป็นต้น กระชายมีหล า ยประเภทด้วยกัน เช่น กระชายเหลืองกับกระชายดำ เป็นหลัก ซึ่งกระชายดำกำลังเป็นที่นิยม จนกระทั่งกระชายเหลืองรู้สึก

ว่าจะถูกล ดลงไป แต่เขาบอ กว่ากระชายเหลืองมีคุณสมบัติทางส มุ น ไ พ รดีกว่ากระชายดำ คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสี บางทีคนเราคิดว่าถ้าสีเข้มน่าจะมีประโยชน์ น่าสนใจมากกว่า กระชาย เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าหรือลำต้นอยู่ใต้ดิน ซึ่งมีลักษณะเรียว ย าวอวบน้ำ ตรงกลางเหง้าจะพองคล้ายกระสวย ออ กเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุก

กระชายนั้นตลาดยังต้องการเสมอ ไม่ว่าจะปีไหนก็ต าม เพราะว่าในหล า ยเมนูนั้นจะข า ดกระชายไม่ได้เลย สำหรับใครที่อ ย า กจะทำเกษตรแต่ยังไม่รู้จะปลูกอะไรดี ลองหัน มาปลูกกระ ช า ยข า ย

หาตลาดเจอ ก็ทำให้ได้จับเ งิ น ล้ า นได้เหมือนกัน กระชายนั้นปลูกง่ายในไ ท ยเรานั้นเหมาะเลย เพราะว่าก ร ะ ช า ยชอบอากาศร้อนชื้น ดินนั้นจะชอบดินร่วนปนทราย

พื้นที่ในการปลูกนั้นเหมาะจะปลูกในที่กลางแจ้ง จัดการเตรียมดินให้ร่วนซุย ดินสามารถระบายน้ำได้ดี แบบไม่ต้องยกร่องก็ได้ จริง ๆ กระ ชา ยนั้นปลูกได้ในดินหลากหล า ยแต่ก็ไม่ชอบดินลูกรัง

ไม่ชอบดินเหนียวเพราะว่าระบายน้ำย า ก ไม่ชอบน้ำท่วมขังด้วย เวลาเตรียมดินนั้นให้เตรียมในช่วงต้นหน้าฝน ยกร่องด้วยก็ได้ ส่วนระยะห่างระหว่างแถวนั้นอยู่ที่ 75 เซนติเมตร ระหว่างต้นที่ 30 เซนติเมตรกำลังดีเลย

ช่วงฤดูในการปลูกกระชายนั้นจะเป็นช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม พอปลูกและดูแลไปจนถึงช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงในการเก็บหัวกระชายแล้ว

ซึ่งจะเป็นประมาณปล า ยเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือน มกราคม หัวจะเริ่มแห้งเหมาะแก่การเก็บเกี่ยว

การเตรียมเหง้ากระชายปลูก

โดยเราจะคัดเอาหัวพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 7 เดือน – 9 เดือน จะต้องเป็นเหง้ากระชายมีต าสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยแ ม ล งแทะ ไม่มีรอยโดนทำล า ยจากอะไร แล้วจัดการแบ่ง

หัวพันธุ์โดยการหั่นขนาดของเหง้า และต านั้นจะต้องมีอ ย่ า งน้อย 3 – 5 ต า น้ำหนักประมาณ 15 – 50 กรัม จากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ำปูนใส เป็นการเตรียมปลูกต่อไป

การปลูกกระชาย

สำหรับระยะห่างระหว่างแถวและต้นนั้นจะอยู่ที่ 30 x 30 เซนติเมตร แล้วขนาดของหลุมปลูกจะอยู่ที่ 15 x 15 x 15 เซนติเมตร เสร็จแล้วเอาปุ๋ ย ค อ กมาคลุกผสมกับดินก้ นหลุมเลย

ใส่ไปหลุมละ 200 กรัม ผสม ๆ กับดิน แล้วก็เอาหัวกระชายมาปลูกลงไปได้เลย แล้วกลบดินให้หนาประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วหาฟางมาคลุมแปลงหรือจะเป็นหญ้าคาก็ได้ คลุมให้หาประมาณ 2 นิ้ว เป็นการป้องกันวัชพืชและฟางแสงไปในตัวด้วย รดน้ำเช้าหรือเย็นก็เพียงพอแล้ว

ปลูกไปเรื่อย ๆ พอครบ 6 เดือนเราก็จะสามารถเก็บกระชายมาจำหน่ายได้แล้ว และพย า ย ามอ ย่ าให้มีวัชพืชขึ้นเพราะว่าจะมาแ ย่ งปุ๋ ยแย่งอาหารของต้นกระชาย เราต้องถอน ต้องกำจัดออ กให้หมดเพื่อให้กระชายนั้นเจริญเติบโตได้อ ย่ า งเต็มที่ ใครอ ย า กจะปลูกกระชายลงมือปลูกกันได้เลย

ที่มา  kasetchaoban