รู้ไว้ไม่เ สี ยเปรียบ การเครมประกันเมื่อรถโดนชน เบิกยังไง

อุ บั ติ เ ห ตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เลือ กสถานที่ ทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเ พ ร า ะความประมาท ไม่ระวังตัวแม้กระทั่งบนท้องถนน ด้วยปัจจุบัน มีผู้คนที่ใช้รถ และมีชีวิตอยู่บนถนน มากกว่าอยู่บ้าน หรือที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันที่ใช้รถสิ่งสำคัญที่เรามีสำหรับคนใช้รถนั้น ก็คือ

ประกันรถยนต์ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่างๆ เมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่เราก็จะได้เพียงค่าซ่อมรถของเรา และคู่กรณี ส่วนในระหว่างที่ไม่มีรถใช้ก็จะลำบากหน่อย เ พ ร า ะต้องเ สี ยค่าเดินทางเอง แต่รู้หรือไม่ว่านอ กจากค่าซ่อมรถ เรายังสามารถที่จะเรียกร้อง

ในส่วนที่เราต้องเ สี ยเวลาไปด้วย คุณ Somchet J.Mhin ได้โ พ ส แ ช ร์ ประสบการณ์ ผ่ า นทาง Platform Facebook โดยมีเนื้อหาใจความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหล า ยปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณี วิ่งมาชนตรงส่วนของท้ายรถ ในขณะกำลังหักรถเลี้ยวเข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมรถนานถึง 2 เดือน

เ พ ร า ะบริษัทประกันของคู่กรณีบ่ายเบี่ยงพูดคุย ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อปัดความรับผิ ดชอบ แน่นอนว่าเกิดขึ้นได้ในวงการนี้ เขาจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอ ย่ า งมาก เ พ ร า ะทำให้เขาเ สี ยเวลา ต้องมาฟังการพูดจาบ่ายเบี่ยงของบ.ประกันคู่กรณี ที่จะไม่ยอมเ สี ยค่าซ่อมรถให้เขา เขาจึงเกิดความรู้สึก

ที่ อ ย า ก เอาคืน เพื่อให้สำนึกและหลาบจำ และ เขาก็ได้ลงมือทำมันอ ย่ า งจัดเต็ม เมื่อถึงเวลาที่รถซ่อมเสร็จแล้ว เขาจึงทำการขอเคลมประกันในส่วนข า ดผลประโยชน์ 45 วัน ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขาได้เรียกเป็นเ งิ น 1,000 บ า ท-วัน และค่าเสื่อมสภาพของรถ รวมแล้วเป็นเ งิ นสูงถึงเกือบ 6 หมื่นบ า ท

เล่นเอาบประกันของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรองที่จ่ายในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท เมื่อเกิดการต่อรองกันเกิดขึ้น จึงจบที่จำนวนเ งิ น 25,000 บ า ท เขาก็ยอมตกลงเ พ ร า ะเบื่อที่จะต่อปากต่อคำกันเ สี ยเต็มประดา ยังไงก็ถือว่า ได้อยู่ดีไม่เ สี ยห า ยอะไรเขายกเรื่องนี้มาเพื่อให้ไว้เป็นกรณีศึกษา เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน

ว่าเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นแล้วเราเป็นฝ่ายถูก นอ กจากที่บ ประกันคู่กรณีต้องรับผิ ดชอบซ่อมแซมรถให้เราแล้ว เรายังสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าข า ดประโยชน์ จากการที่ไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมได้ด้วย แต่หากเราเป็น ฝ่ายผิ ดทางคู่กรณีก็สามารถที่จะเรียกค่าสินไหมค่าข า ดผลประโยชน์จากบ.ประกันของเราได้เช่นเดียวกัน

และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ จึงทำให้บ.ประกันได้รับผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ไปเป็นจำนวน มาก แน่นอนว่าบ.ประกันจะไม่มาชี้แจงให้เราทราบหรอ ก เ พ ร า ะว่าไม่อ ย า กต้องมารับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ ก็จะทำเนียนๆให้จบๆไป ดังนั้นเมื่อ อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้นอ ย่ า เ สี ยรู้บ.ประกันโดยเด็ดข า ด ให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ค่าข า ดประโยชน์มาด้วย เ พ ร า ะมันเป็นสิ่งที่เราควรได้รับต่อมาคุณ Somchet J.Mhin ยังโพสให้ข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆที่จะต้องใช้ประกอบการเรียกค่าเ สี ยห า ย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง และตัวอ ย่ า งในการเขียนขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1สำ เ น าใบเคลม

2สำเนาใบรับรถได้จากอู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีรายละเอียด ข อ ง ค่าใช้จ่าย และลงวันที่รับรถไ ว้ อ ย่ า งชัดเจน

3สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของรถ หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบไปด้วย

4สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

5หนังสือมอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ทำเรื่องเอง

6ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อ ย่ า งเช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ดังนั้นควรขอเก็บไว้ด้วยนะ

7จดห ม า ยคำร้องขอค่าข า ดผลประโยชน์

มีข้ อความดังตัวอ ย่ า งต่อไปนี้

วันที่ 18 กัน ย า ยน 2558

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แ ผ น กสินไหมทดแทน บริษัท XXX ประกัน ภั ย จำกัด มหาชน

เอกส า ร แนบ

1สำเนาทะเบียนรถ

2สำเนาใบเ ค ล ม

3สำเนาใบรับรถ

4สำเ น าบัตรประ ช า ช น

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อนามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอ กรุ่น

ยี่ห้อห ม า ยเลขทะเบียน ทะเบียนรถ จังหวัดถูกรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี

บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด มหาชน หมายเลขทะเบียนคู่กรณี ทะเบียนรถ

จังหวัดเลขกรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 จากเหตุการณ์ดั ง กล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ย ดังนี้

1แ ผ ง ท้ายบุบ

2ไฟท้ า ยซ้าย ขวาแ ต ก

3กันชนหลังบุบ และฉีก

4ฝาปิดท้ายบุ บ บี้

5บั ง โคลนหลังซ้าย ขวาบุบ

6ไฟทับทิมซ้าย ขวาแ ต ก

7 ท่อไอเ สี ยแ ต ก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ชื่อว่า อู่ของบริษัท XXX ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ ในเครือของบริษัทประกัน XXX ในวันที่ ลงวันที่ให้ชัดเจน และ ซ่อมเสร็จในวันที่ ลงวันที่ให้ชัดเจน โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมรวมทั้งสิ้น ระบุจำนวนวันที่ส่งรถซ่อม ข้าพเจ้าทำงานในฐานะผู้บริหารบริษัท XXX โดยปกติแล้วจะต้องใช้รถยนต์สำหรับ

การติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตรต่อวัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่นั้น ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอ ย่ า งมาก ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บ า ทต่อวัน เป็ น ระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเ งิ น XXXXX บ า ท

2 ค่าเ สื่ อ มสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บ า ท

เมื่อคุณ Somchet J.Mhin ได้โพสเรื่องราวเหล่านี้ลงโซเชียล ปรากฎว่ามีคน แ ช ร์ ต่ อไปมากกว่า 10,000 ครั้ง ทำให้เราได้รู้ว่า คนที่ไม่ทราบถึงผลประโยชน์ในเรื่องนี้นั้นยังมีอยู่เป็นจำนวน มาก ดังนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก

ก็อ ย่ า ลืมที่จะเรียกร้องเอาสินไหมค่าข า ดประโยชน์ไว้ด้วย จะได้ไม่เ สี ยสิทธิ์ ในสิ่งที่ควรจะได้รับ อ ย่ า เ สี ยรู้บริษัทประกันโดยเด็ดข า ด อ ย่ า คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ ยุ่ ง ย า ก หากต้องยื่นเรื่องเพื่อขอสินไหมทดแทน เ พ ร า ะสิ่งที่ได้รับกับมานั้น มันคุ้มค่าพอที่จะเ สี ยเวลาทำมันลงไป

ที่มา sit-smiling