รู้ไว้วันหนึ่งอาจต้องใช้ 10 ข้ อหากโดนค้นรถค้นตัว

เราต่างก็เห็นแพะไปนอน ใ น คุ กกันเยอะ หากเราไม่ได้ผิ ดอะไรก็คงไม่มีใครอ ย า กจะไปแพะหรือรับผิ ดอะไรกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำ ฉะนั้นแล้วอย่ าไว้ใจใครมากนัก ป้องกันตัวเองทุกทางเท่าที่จะทำได้ดีกว่า ปัญหาวุ่นวายจะได้ไม่ต ามมาหรือมีปัญหาเราจะได้จัดการได้อย่ างเป็นธรรม

เราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ได้ระวังตัวแค่เฉพาะกับคนร้ าย เ พ ร า ะตำรวจร้า ย ๆ ก็ดัน มีเยอะ แน่นอนว่าตำรวจดียังมีอยู่แต่เราจะระวังเอาไว้มันก็ดีกว่า สำหรับใครที่ขับรถแล้วโดนคุณตำรวจนั้นโบกเพื่อขอตรวจค้น แน่นอนว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าโดยการให้ค้น แต่เราก็สามารถทำการถ่ายภาพ ถ่ า ย V i d e o การทำงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้แบบไม่ขัดขวางการทำงานของเรา ซึ่งสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ผิ ดกฎห ม า ยมี 10 ข้ อ ดังนี้

1 ในการบันทึกวิดิโอนั้นจะต้องไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ มันเป็นสิทธิ์ทางกฎห ม า ยที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้ว ถ่ายเอาไว้ทุกขั้นตอนได้เลย

2 หากมีสิ่งผิ ดปกติหรือฝ่ายใดกระทำผิ ดคลิปวิดิโอนั้นจะใช้เป็นหลักฐานได้ โดยหากเราไม่ผิ ดวิดิโอนั้นก็ใช้ยืนยัน ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์เราได้นั่นเอง

3 เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์โดยการถลกแขนเสื้อขึ้น รวมถึงกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ ฝ่ามือ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เอาอะไรมาซุกไว้ในรถของเรา

4 หากรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่มีความผิ ดปกติให้โทรแจ้งคนใกล้ชิด ญาติ พี่น้อง หรือแม้กระทั่งนักข่าวหากรู้จัก เพื่อให้คนเหล่านั้น มาถึงเหตุการณ์ได้อย่ างทันท่วงที

5 เวลาโดนควบคุมตัวนั้นอย่ าไปจับหรือแตะต้องอะไรก็ต ามที่เป็นของกลางที่ไม่ใช่ของเรา ห้ามแตะอะไรทั้งสิ้นเ พ ร า ะล า ยมือเราจะไปติดอยู่ในนั้น

6 ต้องให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจค้นรถของเรา และ ถ่ า ย วิ ดิ โ อ ไว้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใคร เพื่อเป็นหลักฐานแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

7 หากเราไม่ได้ผิ ด ก็ อ ย่ า ไ ปชี้ จุ ด เกิดเหตุหรือถ่ายภาพ รวมถึงอย่ าไปชี้ของกลางใด ๆ ทั้งสิ้น

8 ในตอนที่โดนควบคุมตัวจะต้องมีญาติ พี่น้อง คนสนิทที่ไว้ใจได้นั่งเฝ้าเป็นเพื่อจนกว่าจะถึงเวลาขึ้นศาล

9 หากไม่ผิ ดอะไรเลยแล้วโดนข้ อหา ให้ทำการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและใช้สิทธิ์ทางศาลต ามกระบวนการยุติธรรม

10 ขอให้คนที่ตรวจค้นนั้นทำหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น เราจะได้ถ่ายภาพและคลิปได้ทันทุกเหตุการณ์ หากหล า ยคนเกินไปอาจมีมุมอับที่กล้องมองไม่เห็น

ที่มา krustory