รู้ไว้ก่อนเ สี ยที่ดินไม่รู้ตัว วิ ธีดูแล ที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่น คร อ บครองโดยปรปักษ์

ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่ดิน ทุกคนทราบกันดีว่าที่ดินนั้นคือท รั พ ย์สินที่มีค่ามาก บางคน มีที่เยอะจึงปล่อยรกล้าง ซึ่งการปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่านานๆอาจจะทำให้เรานั้นเ สี ยดินให้คนอื่นครองได้ ซึ่งการคร อ บครองนี้เรียกว่า การคร อ บครองแบบปรปักษ์ และเราเชื่อว่าคงไม่มีใครอย ากจะเ สี ยที่ดินตัวเองให้คนอื่นหรอ กจริงไหม แล้วเราจะทำอ ย่ างไรดีละ ถึงจะไม่ถูกคนอื่นคร อ บครองที่ดินนี้ได้

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้ อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป ในหลักของกฎหมายการคร อ บครองปรปักษ์ ก็คือ บุคคลใดคร อ บครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ได้คร อ บครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์ได้คร อ บครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์

เนื่องด้วยกฎหมายว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเ สี ยสิทธิ์ในการคร อ บครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดิน มันคือทรัwย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ ด้วย และสิ่งที่เจ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 หมั่นไปดูแลทิ่ดินของตนเองอ ย่ างน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 ตรวจหลักหมุดด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

4 หากหมุดห า ยควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

5 ควรรังวัดที่ดินอ ย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากมีคน มาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้ อที่ดินของเรา และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออ กไปทันที

7 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ยอมดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ ฉะนั้น อ ย่ าให้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎหมายมาทำให้เราต้องเ สี ยที่ดินไปเปล่าๆก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

ที่มา เพจ สายตรงกฎหมาย  poobpub