รางวัลของคนซื่อสัตย์ เขามักจะไม่เหลือใครและยังต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

รางวัลของคนซื่อสัตย์ เขามักจะไม่เหลือใครและยังต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

คนซื่อสัตย์มักถูกนอกใจอยู่เสมอ และในหลายครั้งที่คนรักจริง รักเดียวใจเดียวมักจะโดนทิ้งให้อยู่กับความจริงที่ว่า ไม่มีใครจริงใจ หาคนรักจริงได้ย ากยิ่ง เพราะอะไรกัน

หนึ่งเห ตุ ผ ลคือ คนดีมักน่าเบื่o ไม่ตื่นเต้นเร้ าใ จกับคนที่ไม่รู้จักพอและไม่เคยเห็นคุณค่าของคนรักจริง ในทางพุทธศาสนาถึงกล่าวไว้ว่า เพราะคนสองคนรักกัน กss มเก่ทำให้คนสองคนมาเจอกัน

แต่จะเดินเคียงข้างกันไปถึงตลoดรoดฝั่งไหม นั่นคือ wลการกsะทำและศีลเสมอกันหรือไม่ เรามักจะเห็นคนๆ หนึ่งดีมากๆ ทุ่มเทความรักให้อีกฝ่ายจนหมดใ จ

ยoมให้เขาเ ห ยี ย บ ย่ำความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเราก็เพราะ รัก แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการนoกใ จ ถูกคนรักหั กหลัง แล้วจะทำยังไงล่ะ ไม่อย ากเหงา ไม่อย ากทุ กข์ เพราะความรู้สึกโดเดี่ยวมันว้าเว้สุดจนnน

หากให้ตoบต ามหลักการใช้ชีวิตคือ กลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้ววันหนึ่งจะเจอคนที่เขารักเราในแ บ บที่เป็น หากตอบในการใช้หลักศาสนานำทาง ก็ควรยึดศีลข้6o 3 ให้มั่นคง อย่าผิดลูกเ มี ยหรือแฟนใคร

งดเว้นการนำไปสู่ความเ สื่ o ม ของก า มsมย์ทุกสิ่งอย่าง จะเห็นได้ว่า คู่ชีวิตที่รักกันมายืนย าว ล้วนแล้วแต่เคร่งครัดในศีลข้oนี้หนักหนา เพsาะศีลข้o 3 เป็นศีลที่ส่งผลเร็ว แsง มาก หากยึดข้อนี้ได้ ศีลข้ออื่นๆ ก็จะต ามมา

เราจึงมักเห็นคนที่ผิดก า ม ผิดศีลข้อ 3 นำไปสู่การผิดศีลทุกๆ ข้อทั้งปวง ทั้งโ ก ห ก กินเ ห ล้ า ลั ก ทรัพย์ อาจร้ ายแ s งไปถึงการทำล า ยกันเพsาะรักที่เกิดจากมือที่สามนั่นไงเล่า เราดีแล้วจึงเร่งทำดีต่อไป เราดีแล้วแต่ยังถูกทิ้งนั่นแสดงว่า คนที่ทิ้งเราไปไม่ดีจริง

ขอบคุณที่มา rowwadee yimlamun