พริกดกเต็มต้น เก็บไม่ทัน ทำได้ง่ายๆ

พริกเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่หล า ยๆบ้านต้องมี ซึ่งบางปีนั้นราคาสูงมาก ฉนั้นหล า ยๆคนจึงอย ากที่จะปลูกพริกกินเอง วันนี้เราจึงมีวิ ธีการทำให้พริกดกมาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

ปลูกพริกอ ย่ า งไรให้ผล ดก มีหล า ยคนที่ปลูกพริกแล้วลูกไม่ค่อยเยอะ วันนี้เรามีเ ค ล็ ดลั บในการบำรุงต้นพริกแบบง่าย ๆ มาฝาก โดยใช้ของที่เรามีอยู่ในบ้าน ในครัวของเรานี่เอง ซึ่งสู ต ร นี้ทุกบ้านสามารถทำได้ง่ายมาก ๆ แถมยังประหยัดงบไปได้เยอะอีกด้วย มีวิ ธีการทำอ ย่ า งไรมาดูขั้ น ต อ นกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผง ชู ร ส 1 ช้อน

2 เครื่องดื่ มชูกำ ลั ง 2 ฝา

3 น้ำซาวข้าว 2 ลิตร

4 กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้ น ต อ นการทำ

เพียงเอาส่วนผสมต ามที่เตรียมไว้แล้วนั้น มาคนผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นก็ใส่ผสมในน้ำซาวข้าว 2 ลิตร คน ๆ ให้เข้ากันอีก พอเสร็จแล้วก็ผสมเข้ากับน้ำเปล่า 8 ลิตร แล้วก็เอามารดต้นพริกได้เลย ซึ่งรดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง จะช่วยให้เร่งผล เร่งด อ ก ได้ดีมาก ๆ ทำให้ขั้วพริกเหนียวไม่หลุดร่วงง่าย ทำให้รากพริกแข็งแ ร ง

ซึ่งสูตรนี้ใช้ได้ผล ดีมาก ๆ ทั้ง ด อ ก ผล ลำต้นนั้นแข็งแ ร งดีมากเลย โดยผงชูรสจะทำให้ด อ กพริก ผลพ ริ ก เยอะขึ้น เครื่องดื่ มชูกำลังทำให้ด อ กไม่ร่วงง่าย น้ำซาวข้าวทำให้ใบเขียว

พริกมีประโ ยช น์ อ ย่ าง ไ ร

1 มีวิต ามินอื่น ๆ เช่น วิต ามิน A ช่วย บำรุงสายต า ทำให้ก ารมอ งเห็ นดีขึ้น

2 บำรุงส ม อ งทำให้ก ร ะ ตุ้ นการ ห ลั่ ง ส า รเ อ็ น ด อ ร์ ฟินออ กมา ทำให้อารมณ์ดี

3 ล ดส า รที่จะมากีดขวางระบบท า งเดิ น ห า ยใจ เ สี่ ย งจะเป็นห วั ด บ่อย เป็นภู มิแ พ้ บ่อย

4 มีส า รต้ า นอ นุมูลอิสระ ทำให้ชะล อค วา ม แ ก่

5 มีวิต ามิน C ช่วยสร้างคอลลาเจน บำรุงร่างก าย

6 ร่างกายมีภูมิต้านทาน มากขึ้น ไม่เ จ็ บป่ ว ยง่าย

7 ช่วยล ดน้ำต า ล ใ น เ ลื อ ดได้ดี

8 ล ดความเ สี่ ยงที่จะเป็น ม ะ เ ร็ ง

9 ช่วยขั บ เ ส ม ห ะ บ ร ร เ ท าอาการ ไ อ

แต่อ ย่ าลืมว่าพริกมันเผ็ดหากทาน มากเกินไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อในปาก รวมถึงระบบทางเดิ นอ า ห า รด้วย ง่าย ๆ เลย จะแสบปาก แสบท้อง ท ร ม า น มากเลยทีเดียว โดยเฉพาะใครที่เป็นโ ร ค ก ร ะเ พ าะไม่ควรจะทานพริกเยอะเกินไป เอาแค่พอ ดีนะ เราจะได้สุ ข ภ า พดีไปพร้อมกัน

ที่มา  kasetchaoban