ผสมน้ำซาวข้าว รดผักผลไม้ ผักงามไม่ต้องง้อปุ๋ ย

ในช่วงหลังมานี้จะเห็นว่าปุ๋ ยเคมีนั้น มีร า ค าแพงขึ้น ทำให้เกษตรกรหล า ยๆท่านเป็นกังวลกับร า ค าพืชผัก ปุ๋ ยแพง แต่ร า ค าผักไม่มีร า ค า ร า ยได้กำไรก็จะหาไม่เจอ จะดีกว่าไหมถ้าหากเราสามารถทำปุ๋ ยใช้เองได้ แถมใช้แล้วผักก็งาม ประหยัดอีกด้วย

อย ากจะมีต้นไม้สวย ๆ ทั้ง ด อ ก ใบ ลำต้นและผลผลิตแบบไม่ต้องพึ่ง ส า ร เ ค มี วันนี้เรามี สู ต รน้ำซาวข้าวมาฝาก เป็นการทำ ปุ๋ ยน้ำ บำรุงต้นไม้แบบง่าย โดยวัตถุดิบหลักนั้นใช้เป็นน้ำซาวข้าวนั่นเอง ทุกคนสามารถไว้ใช้รดน้ำผัก รดต้นไม้จะไม้ผลไ ม้ ป ร ะ ดั บก็ได้หมดเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กร ว ย

2 ขวดพลาสติก

3 น้ำซาวข้าว

4 น้ำต าลทร า ย

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เอาขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ มาล้างทำความสะอาด

2 จากนั้นใส่น้ำต าลทร า ยแดง ลงไป 3ช้อนโต๊ะ

3 ต ามด้วยน้ำซาวข้าวใส่เกือบเต็มขวดเลย และเหลือพื้นที่ในขวด เอาไว้ด้วยสัก 8 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายอากาศได้

4 ปิดฝาขวดให้แน่นแล้วเขย่ า ๆ ให้น้ำต าลละล า ย

5 พอน้ำต าลละล า ยหมดก็ให้คล า ยฝาขวดออ ก อย่ าปิดแน่นเกินไปแล้วก็หาที่วางไว้ หมั กเป็นเวลา 30 วัน ก็เอามาใช้ได้เลย โดย 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดต้นไม้ทุก ๆ 7 วันหรือพ่นก็ได้

สำหรับสู ต รนี้จะช่วยเ ร่ ง การ เจ ริ ญเติบโตของต้นไม้ได้ดี หรือจะใส่มะกรูดเพิ่มลงไปตอนห มักแล้วใช้เป็นน้ำ ย า ล้ า งห้องน้ำก็ได้เช่นกัน สู ต รน้ำซาวข้าวแทน ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 บำรุงทุกส่วน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เ ห ยื อ กน้ำ

2 ขวดพลาสติก

3 E M 1 ช้อนโต๊ะ

4 น้ำซาวข้าว 1 ลิตร

5 ซีอิ้วดำ/ซีอิ้วหวาน ½ ช้อนโต๊ะ

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เอาซีอิ้วดำมาผสมเข้ากับน้ำซาวข้าวและอ ีเ อ็ มในเหยือนน้ำที่เตรียมไว้

2 ผสมจนทุกอย่ างเข้ากันดีแล้วเทลงขวดพลาสติก โดยให้เหลือที่ว่างไว้ ¼ ของขวดเพื่อจะระบายอากาศได้ด้วย ไม่ควรใส่จนเต็มขวด

3 ทำการปิดฝาขวดให้แน่นแล้วอย่ าเปิดเด็ดข า ด

4 ห มั กเอาไว้เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นเก็บในที่ร่มอย่ าให้โดนแดด

5 ครบต ามกำหนดแล้วนำออ กมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้เลย โดยจะใช้ในปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แล้วนำไปรดหรือฉี ดพ่นต้นไม้ทุก 7 วัน เป็นสู ต รบำรุงทุกส่ ว น ที่ แ ท น ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 ได้เลย และควรใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน

ฉะนั้นแล้วก่อนจะทำปุ๋ ยสู ต รนี้อ ย่ าลืมกะปริมาณให้เพียงพอต่อต้นไม้ที่จะรดและจะต้องใช้ให้หมดภายใน 3 เดือนเพื่อให้มีคุณภาพที่สุด พอใช้หมดแล้วค่อยทำใหม่

ที่มา kasetchaoban