ปลูกแตงไทย ให้ดก ดูแลง่าย หวานทานอร่อย สร้างร า ยได้ดี

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกแตงไทยไว้กินหรือใครอย ากจะปลูกทำอาชีพก็ดีไม่น้อยเลยล่ะ หล า ยคนคงรู้จักกันเป็นอ ย่ างดีว่าเราเอาแตงไทยมาทำอะไร ฉนั้นเราสาารถปลูกไว้กินเองได้ จะมีวิ ธีปลูกดูแลอ ย่ างไรเราไปดูกันดีกว่า

แตงไทย เป็นพืชวงศ์เดียวกับ บวบ ฟัก หรือแตงต่างๆ อยู่ในวงศ์ CUCURBITACEAE มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า CUCUMIS MELO LINN เป็นไม้ล้มลุกที่มีเถาเลื้อยไปบนดิน มีมือจับตรงง่ามใบ ใบมีขนาดใหญ่คล้ายๆ ใบแตงกวา ทุกส่วนของลำต้น มีขนสีขาวปกคลุม ดอ กสีเหลือง แยกเป็นดอ กตัวผู้และดอ กตัวเมียยู่บนต้นเดียวกัน

ผลมีขนาดโตกว่าแตงกวา แต่เล็กกว่าแตงโม รูปร่างกลมรี หรือ กลมย าว หัวท้ายมน ผิวเปลือ กบาง ผิวสีขาว ครีม เหลือง เขียว หรือมีล า ย เนื้อเมื่ออ่อนสีขาว เมื่อสุกสีขาว เขียวอมเหลือง แสด ฯลฯ เนื้ออ่อนนุ่ม บางพันธุ์ค่อนข้างร่วน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่อนข้างแ ร ง รสหวานไม่มากเท่าแตงโม ขึ้นอยู่กับพันธุ์และวิ ธีปลูก เมล็ดแบนสีขาวครีมเล็ก และสั้นกว่าเมล็ดแตงกวา

การปลูกแตงไทย

การปลูกแตงไทยจะใช้ วิ ธี การปลูกด้วยเม็ด ซึ่งปัจจุบันเม็ดค่อนข้างจะหา ย า ก เนื่องจากเป็นแตงที่ปลูกในบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น และเป็นการปลูกเพื่อ กินเองภายในครอบครัวและ ข าย ต ามหมู่บ้านเท่านั้น

การเตรียมดิน

การปลูกแตงไทยนิยมปลูกบนแปลงไร่นา ซึ่งต้องเตรียมดินด้วยการไถพรวนดิน wร้อมกำจั ด วั ช พื ช และต ากดิน 5-7 วัน ก่อน หลังจากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย 15-15-15 พร้อมไถยกร่องคล้ายกับการปลูกสำปะหลัง ขนาดร่องกว้าง 6O-80 เซนติเมตร ซึ่งจะได้ระห่างระหว่างแถวประมาณ 80-1OO เซนติเมตร

การปลูก

การปลูกแตงไทยนิยมปลูกในช่วงต้นหน้าฝนจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยใช้ วิ ธี การหยอ ดเม็ด ระยะห่างระหว่างหลุม 6O-80 เซนติเมตร หยอ ดหลุมละ 3-5 เม็ด

การดูแล

การดูแลแตงไทยไม่ค่อยยุ่งนักเหมือนการปลูกแตงชนิดอื่น ถ้าปลูกในหน้าฝนจะอาศัยน้ำฝนในการเติบโตเท่านั้น และไม่ต้องทำค้าง เพียงปล่อยให้เลื้อยต ามดิน แต่บางแห่งอาจเจอ การ ร ะ บ า ด ของไ ส้ เ ดื อ นเจาะผล หรือผลเน่า ซึ่งต้องคอยหาที่รองผลไม่ให้สัมผัสกับดิน โดยเฉพาะในช่วงที่ดินชุ่มมาก เช่น การใช้เศษไม้ กิ่งไม้ หรือฟางรองผล

การเก็บผลผลิต

ผลแตงไทยที่สุกจะมีสีเหลือง และมีกลิ่นหอม ควรเก็บผลในระยะที่ผิวเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองมากกว่าร้อยละ 7O ของผล ใบเหลือง และร่วง ไม่ควรเก็บในระยะผลปริแตก เพราะจะเก็บได้ไม่นาน ถ้าต้องการเก็บเม็ดให้ใช้ซ้อนขูดเม็ดออ กให้หมด แล้วนำมากรองใส่ผ้าขาวหรือตะแกรงร่อน หลังจากนั้นนำเม็ดต ากแดดให้แห้ง ก่อนนำบรรจุใส่หรือขวดพลาสติกสำหรับเ พ า ะปลูกในหน้ากาลหน้า

จากการศึกษาพบว่า การลูกแตงไทยเป็นอาชีพจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 2OOO บาท ส่วนใหญ่เป็นค่า ปุ๋ ย การวางระบบน้ำ ส า ร ป้ อ ง กั น แ ม ล ง พลาสติกคลุมแปลง เป็นต้น แต่การล ง ทุ นด้วยวัสดุบางชนิดสามารถใช้งานได้ถึง 3-4 รอบการผลิตส่วนร า ยได้เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 2OOOO บาท จึงนับว่าเป็นผลไม้ตระกูลแตงที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งทีเดียว

ที่มา  poobpub