ปลูกมะเขือม่วง เดือนเดียว ผลย าวมาก

มะเขือย าว เป็นพืชผักสวนครัวประเภทล้มลุก เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้น มีความสูงประมาณ 0.5-1 เมตร แข็งแรงและเหนียว มีขนสั้นนุ่มปกคลุม มีอายุประมาณ 1–2 ปี ใบมีลักษณะค่อนข้างกลม ความย าวประมาณ 2.5-7 นิ้ว ดอ กมีลักษณะเป็นรูปกร ว ยสีม่วง เกสรสีเหลือง โดยมีกลีบเลี้ยงสีเขียว ก้านช่อ ดอ กย าว โดยดอ กจะออ กบริเวณซอ กใบ บริเวณข้ อข้ องกิ่ง หรือปล า ยยอ ดกิ่ง ซึ่งเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะกลมย าว สีเขียวอ่อน ม่วงคล้ำ หรือสีขาวต ามสายพันธุ์ ผิวเปลือ กจะเรียบเป็น มัน ในประเทศไทยมีหลากหล า ยสายพันธุ์ ได้แก่ มะเขือย าวสีเขียวอ่อน มะเขือย าวม่วงเข้ม และมะเขือย าวสีขาว

สำหรับการเ พ า ะกล้ามะเขือม่วง อาจทำได้ในแปลงเ พ า ะหรือเ พ า ะในกระบะเ พ า ะชำ การเ พ า ะในแปลงเ พ า ะ ให้ไถพรวนแปลง กว้างประมาณ 1 เมตร ย า วต ามปริมาณที่ต้องการเ พ า ะ จากนั้น โรยรองพื้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย ยูเรีย ก่อนคลุกผสมดินให้เข้ากัน จากนั้น หว่านเมล็ด และคราดเกลี่ยหน้าดินกลบเล็กน้อย แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ส่วนการเ พ า ะในกระบะเ พ า ะ ให้ผสมดินด่วนร่วมกับปุ๋ ย ค อ ก อัตราส่วน 1:3 หรือใช้วัสดุอินทรีย์อื่นผสมร่วม เช่น แกลบดำ และขุ๋ยมะพร้าว จากนั้น หยอ ดเมล็ดลงหลุมกระบะ 2 เมล็ด/หลุม เกลี่ยดินกลบเล็กน้อย ก่อนรดน้ำให้ชุ่ม เมื่ออายุกล้าได้ประมาณ 10-15 วัน หรือมีใบจริงแล้ว 3-5 ใบ ค่อยถอนกล้าย้ายลงปลูกในแปลง

การเตรียมแปลงปลูก

แปลงปลูกควรเตรียมแปลงด้วยการไถพรวนดิน 2 รอบ พร้อมกำจั ด วั ช พื ชออ กให้หมด ทั้งนี้ ก่อนไถรอบที่ 2 ให้หว่านรองพื้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก อัตรา 3-4 ตัน/ไร่ จากนั้น ไถยกร่อง ระยะห่างของร่องประมาณ 80-100เซนติเมตร ทั้งนี้ อาจไม่จำเป็นต้องไถยกร่องก็ได้ต ามความสะดวก

การย้ายกล้า และการปลูก

การปลูกมะเขือม่วง นิยมปลูกในต้นฝนจนถึงก่อนถึงปล า ยฝน แต่พื้นที่ชลประทานปลูกได้ตลอ ดฤดู การย้ายกล้าปลูก ให้รดน้ำจนชุ่มก่อน และลงปลูกหลังย้ายทันที

ก่อนย้ายกล้าให้ขุดหลุมปลูก ลึกประมาณ 8-15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถวสำหรับไถยกร่องหรือไม่ยกร่อง ประมาณ 80-100 เซนติเมตร

ระยะห่างระหว่างหลุมหรือต้น ประมาณ 80-100 เซนติเมตร เช่นกัน พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 1,100-1,300 ต้น จากนั้น นำกล้ามะเขือลงปลูก กลบโคนต้น และรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำ

หลังการปลูก 10-15 วันแรก ควรให้น้ำทุกวัน จนต้นตั้งตัวได้ จากนั้น ลดเหลือ 3-4 ครั้ง/อาทิตย์

การใส่ปุ๋ ย

ให้ใส่ปุ๋ ย 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังปลูก 20-25 วัน ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก 2 กำมือ/ต้น ร่วมกับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1-2 หยิบมือ/ต้น ส่วนครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออายุได้ประมาณ 45-50 วัน ด้วยปุ๋ ย 12-12-24 ในอัตราเดียวกัน

การกำจั ด วั ช พื ช

ให้กำจั ด วั ช พื ชอ ย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนต้น มีอายุได้ ประมาณ 3 เดือน จึงปล่อยต ามธรรมชาติ

การเก็บผลผลิต

มะเขือม่วงมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-60 วัน หลังปลูก และเก็บผลได้ต่อเนื่องนาน 4-5 เดือน ทั้งนี้ ควรใช้กรรไกร ตั ดขั้วผลแทน มือเด็ด เพื่อป้องกันยอ ดเ สี ยห า ย และลำต้นถอน

ที่มา fourfarm  kaset.today  sangkomonline